Alt 04-07-13, 16:11 #1 (permalink)
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
camuro camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
Standart Cami Salatü Selam (Deavatul Münacaat)

estağfirullah estağfirullah estağfirullah
estağfirullahel azime lil hayyul kayyume ve etubu ileyh
subbuhun kuddus subbuhun kuddus subbuhun kuddus
rabbuna ve rabbul melaiketi ver ruh rabbuna ve rabbul melaiketi ver ruh rabbuna ve rabbul melaiketi ver ruh
euzu billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim
* şehidellahu ennehu la ilahe illa hu,vel melaiketu ve ulul ilmi gaimen bil gist ,la ilahe illa huvel azizul hakim. inneddine indallahil islam
allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali ve ashabihi bi adedi ilmike ve bi adedi ma’lumatike allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin
ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murseline ve alel melaiketil mukarrebine ve ala ibadikes salihine min ehlis semavati ve ehlil aradine ridvanullahi teala aleyhim ecmain . la siyyema ala ademe ve idrise ve nuhin ve hudin ve salihin ve ibrahime ve lutin,ve ismaile zebihillahi ve ishage ve ya’kube ve yusufe ve eyyube ve şuaybin ve musa kelimatillahi ve harune ve davude ve süleymane ve yunuse ve ilyase vel yesa’i ve zilkifli ve zekeriyya ve yahya ve ise ve zil garneyni ve lukmane ve uzeyrin . ve ala sadatina cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve alel melaiketil mukarrebine vel kerubiyyine ve alel kiramil katibin ve ala sadatina hulefain nebiyyi ebi bekrin ve umere ve usmane ve aliyyi ve ala ammeyin nebiyyi hamzete vel abbase. ve ala ahfadihi ecmaine la siyyema alel haseni vel huseyni ve muhammed ibnil hanefiyyeti ve zeynil abidine ve ala ezvacihi ve ala benatihi zeynebe ve rugeyyete ve ummi kulsumin ve fatimaiz zehrai ve ala cemii ashabihi minel muhacirine vel ensari.
ve alet tabi’ine ve alel müctehidine kirami ve müfessirinel izamive alel evliyai vel esfiyai vel ebrari vel mugarrebin.
* amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ah’iri ve bil gaderi h’ayrihi ve şerrihi min allahi teala vel ba’su ba’del mevti hagg .eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh.
vel hisabu vel mizanu vel cennetu ven naru haggun kulluha, vallahu teala vahidun la min tarigil adedi ve lakin min tarigi ennehu la şerike leh.lem yelid velem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
* allahummehfaz imanena mineş şeytanir racimi fi cemi’i umurina siyyema min selbihi ve fin nez’i bi bereketil gur’anil azimi.ve bi hürmeti resulikel kerim. bi rahmetike ya erhamer rahimin.
2-
* allahumme inni es’elukel afiyete fid dunya vel ahireh. allahumme inni es’elukel afve vel afiyete fi dini ve dunyaye ve ehli ve mali,allahummestur avrati veya min rev’ati..allahummehfazni min beyni yedeyye ve min h’alfi ve an yemini ve an şimali ve min fevgi , ve euzu bi ‘azametike en uğtale min tehti . allahumme ağnini bil ‘ilmi ve zeyyinni bil hilmi ve kerrimni bit tagva, ve cemmilni bil a’fiyeh.
* allahumme entel melikul haggul mübin,muhammedur resulullahi sadigul va’dil emin,ve lekel mülkü vel hamdu tuhyi ve tumitu ve ente hayyun la temutu biyedikel h’ayru inneke ala kulli şey’in kadir. fec’alni a’nil belai vel gadai bi h’ayrin vehfazni minen nefsi veş şeytani vel a’dai bi haggi sureti yasin (vel gur’anil hakim) ya erhamer rahimin. sübhanel müferrici a’n külli mehzunin sübhanel müneffisi a’n külli medyunin, sübhane men ce’ale h’azainehu beynel kafi ven nun.sübhane men iza erade şey’en en yegule lehu kun feyekun ,fe sübhanellezi biyedihi melekutu kulli şey’in ve ileyhi turce’un, ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’in.
* ilahi keyfe ed’uke ve ene ene, ve keyfe egte’u ve ente ente, ilahi felagtel bahre li muse . ve necceytehu minel ğaragi rabbi neccini mimma ene fihi rabbi heb li ferecen ve mah’recen bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* ilahi bi ah’essi sifatike v e bi’izzi celalike ve bi a’zami esmaike ve bi ismeti enbiyaike ve bi nuri evliyaike ve bi demi şühedaike
es’elüke ziyadeten fil ilmi ve tevbeten gablel mevti ve raheten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ,ve necaten minen nari ve duh’ulen fil cenneti ve afiyeten fid dünya vel ah’ireh. birahmetike ya erhamer rahimin, ilahi, bihaggil huseyni ve eh’ihi ve ceddihi ve ebihi ve ummihi ve benihi ,h’allisni mimma ene fihi, bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahumme sahh’irli ve meyyil li veczib li gulube ibadike ecma’ine minel insi vel cinni veczib li h’avatirehum bil mahabbetid daimetil gaimetid devami bi devamil leyli ven nehari ve ente mugellibul gulubi vel ebsar.ya azizu ya ğaffar, ya celilu ya cebbar ya mu’inu ya settar, unsurni nasren aziza, veftah li fethen mubina veh’zul a’dai h’izlanen kebira (fe demmer nahum tedmira.
*allahumme inni es’eluke ya rabbe kulli şey’in veya h’alige kulli şey’in veya alime bi kulli şey’in inni es’eluke bi gudretike lleti gaderte biha ala kulli şey’in heb lena kulli şey’in ve edh’ilnal cennete bila şey’in vela tes’elna an şey’in fe ene la emliku şey’en minel eşyai ya gadiyal hacat igdi haceti bi’izzetke ve azametike ve lutfike ve keremike ya kerim
.
3-
* allahumme ya mufettihal ebvabi ya musebbibel esbabi ya mugellibel gulubi vel ebsar ya delilel mutahayyirine ya ğiyasel musteğisine tevekkeltu aleyke ya rab.ve fevvedtu emri ileyke ya rab. vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’inet tayyibinet tahirin.
* allahumme entel evvelu vel ah’iru vez zahiru vel batinu vel mu’ti, la manie lima a’teyte vela mu’tiye lima mena’te vela radde lima gadeyte, bismillahillezi la yedurruhu me’asmihi şey’un fil ardi vela fis semai ve euzu bike min naril cehimi yakerimu bihaggi sureti (ha mim vel kitabil mubin , inna enzelnahu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin . rahmeten min rabbik.) bi rahmetike ya erhamer rahimin.allahumme inni es’eluke ya allahu ya gadimu ya hayyu ya gayyumu ya ferdu ya vitru ya vedudu ya samedu ya men ( lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad) ya gadiyal hacati ya mucibed deavati igdi haceti ya hennanu ya mennanu ya deyyanu ya sultanu bi rahmetil gur’ani ve bi hurmeti seyyidina muhammedin (s.a.v )
* allahummer zugna rizgan helalen tayyiben bila keddin, vestecib du’ane bila reddin ve neuzu bike minel fediheteynil fagri ved deyni subhanel muferrici an kulli mahzunin ve meğmumin subhane men ce’ale h’azainehu bi gudretihi beynel kafi ven nun,(innema emruhu erade şey’en en yegule lehu kun feyekun ,fe subhanellezi biyedihi melekutu kulli şey’in ve ileyhi turceun ) huvel evvelu gablel evveli vel ah’iru ba’del ah’iri vez zahiru vel batinu ve hüve bi kulli şey’in alim ,leyse kemislihi şey’un fil ardi, vela fis semai ve hüves semi’ul alim.( la tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsare ve huvel latiful h’abir.
* la ilahe illallahul halimul kerim,subhanallahi rabbil arşil azim, elhamdulillahi rabbil alemin, es’eluke mucibati rahmetike ve azamike mağfiretike vel ismete min kulli zenbin vel ğanimete min kulli birrin ves selamete min kulli ismin,allahumme la teda’li zenben illa ğafertehu vela hemmen illa ferrectehu vela haceten hiye leke riden illa gadeyteha ya erhamer rahimin.
* ya gahiru, ya muntegimu , ya zel betşi, allahumme ya latefte fi azametike dunel lutefai ve alevte bi azametike alel uzemai ve alimte bima tahtel ardi ke ‘ilmike bima fevge arşike ve kanet vesavisus suduri kel ‘aleniyeti indeke ve aleniyetul gavli kessiri fi ilmike vengade kullu şey’in li azametike ve h’edae kulli zi sultanin li sultanike ve sare emrud dünya vel ah’ireti kulluha biyedike la biyedi ğayrike ic’al li min kulli hammin ve ğammin esbahtu ve emsaytu fihi ferecen ve min kulli digin mah’reca.allahumme inna afveke an zunubi ve tecavüzeke an h’atieti ve setreke aleyye an gabihi ameli etme’ani en es’eleke ma
4-
la estevcibuhu minke ve mimma gaddertu fihi,fesirtu ed’uke aminen, ve es’eluke muste’nisen ve inneke le muhsinun,ileyye ve inni le musi’un ila nefsi fi ma beyni ve beyneke teteveddedu ileyye bi ni’amike ve etebeğğeddu ileyke bil me’asi ve lakinne s igete bike hameletni alel cur’eti aleyke fe’’ud aleyye inneke entet tevvabur rahim ,velhamdulillahi vahdehu ,ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’in.
* ya sarih’el mustesrih’ine veya ğiyasel müsteğisine veya muferrice kerbil mekrubin . gad tere hali ve te’rifu megami vela yeh’fa aleyke şey’un min emri fec’al li ferecen ve mah’recen bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahumme nevvir ayni bihurmetismi seyyidina muhammedin (s.a.v) allahumme nevvir ayni bihurmeti fi’li seyyidina muhammedin (s.a.v) allahumme nevvir ayni bi hurmeti sirri seyyidina muhammedin (s.a.v) allahumme nevvir ayni bi hurmeti sıdgi seyyidina muhammedin (s.a.v) allahumme nevvir ayni bi hurmeti hilmi seyyidina muhammedin (s.a.v)
ya nuren nur ,ya munevviral umur , ya şafi,ya kafi, ya muafi, nevvir galbi bi ma’rifetike bi hurmeti hazihil esmai ya allah (3)

* allahumme ya latifu edrikni bi lutfikel h’afiyyi ene muhtacun zelilun ve entel gaviyyul ğani. allahumme ya seri’al hisabi ya şedidel igabi, ya ğafuru veya rahimu veya h’alige kulle şey’in ya fatiras semavati vel ardi , ya faligel habbi ven neva ,ya faligel isbahi ya veliyyel hasenati ,ya defi’as seyyiati , ya ğafirel h’atieti ,ya satirel averati,ya mani’al beliyyati ya mugilel ‘aserati ,ya muhyiyel emvati ,yamunevviral ardi ves semavati ıgdi haceti fi hazihis sa’eti ,ya ilahel evveline vel ah’irine ya bedi’as semavati vel ‘aradine ya zel celali vel ikram , ve
sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’ine ya allah.

* uizu nefsi ve hamile hazal kitabi billahillezi la ilahe illa huvel hayyul kayyumu malikul mülki zül celali vel ikram, zul betşiş şedidi ves sultanir rafii vel gudretil gahireti vel izzetil ğalibeti lehul cudu vel behau ver rif’etu ves senau, el vahidul ehadul ferdus samedul cebbarul mütekebbir. ve uizu nefsi ve hamile hazal kitabi billahi min şerri kulli aynin nazireh, ve uzunin sami’eh ve eydin batişeh ,ve egdamin maşiyeh,ve gulubun
va’iyeh,ve sudurin h’aviyeh, ve enfusin kafireh, ve yeminin la zimeh zahiretin ve batineh, (fema yestemi’il ene yecid lehu şihaben resada ). ve uizu nefsi ve hamile hazal kitabi billahir rahmanir rahim. (ela lehul h’alguvel emru tebarekallahu rabbul alemin . ve uizu huma min şerri fesegetil arabi vel acemi vet turki ved deylemi ven nesara vel yehudi, ve min şerri kulli dabbetin rabbi(eh’izun bi nesiyetiha inne rabbi ala sıratim mustegim) . ve uizuhuma bi rabbi habsin habisin ve şihabin gabisin ve hacerin yabisin ve main farisin ve leylin damisin el aynu bil ayni rededtul ayne ilel ayni zalike ( vemen yuşagigillahe ve resulehu fe
5-
innellahe şedidul igab) estağfirullahe subhanallahi vel hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. ma şaellahu kane vema lem yeşa’ lem yekun (e’lemu ennellahe ala kulli şey’in gadir) (ve ennellahe gad ehata bi kulli şey’in ilma ) (ve ahse kulle şey’in adede ) bi (kaf.ha.ya.ayn.sad.) bi (ta.ha) bi (ya.sin) bi (ha.mim. ayn.sin.gaf) tevecceh haysu şi’te fe inneke mensur. h’atemtu hazihil heyakiles seb’ate bi hatemillahil mani’i llezi h’ateme bihi ala egtaris semavati en tege’e alel ardi illa bi iznihi bih’atemi süleymanebni davude aleyhimas selamu (innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ) ( ella te’lu aleyye ve’tuni muslimin ) ve bi h’atemi muhammedin( s.a.v.) ( ela inne evliyaellahi la h’avfun aleyhim ve lehum yehzenun ) (innellahe ve melaiketehu yusellune alen nebiyyi ,ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima ) (subhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun.ve selamun alel murselin vel hamdu lillahi rabbil alemin. vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahummegsim lena min h’aşyetike ma tehulu bihi beynena me’asike ve min taetiki ma tubelliğuna bihi cenneteke ve minel yakini ma tuhavvenu bihi aleyna mesaibed dünya vel ah’ireh.
* allahumme şettit şemle a’daina ve ferrig cem’ahum ve mezzig uddetehum ve gallib tedbirehum ve h’arrib bünyanehum ve
beddil ehvalehum ve garrib ecalehum ve eşğil ebdanehum ve h’uzhum ehze azizin mugtedirin bi haggi la ilahe illallah muhammedun resulullah ve bihaggibismillahirrahmanirrahim. ya rabbi lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azimi sultanike allahumme salli ve sellim ala resulike ve habibike ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, ve selamun alel murselin vel hamdu lillahi rabbul alemin.
* allahumme tahhir galbi minen nifagi ve ameli miner riyai ve ayni minel h’ıyaneti fe inneke te’lemu h’ainetel e’yuni ve ma
tuh’fis sudur. subhanallaihi ve bihamdihi allahummağfirli zunubi ve vassi’ aleyye rızgi ve hassin h’ulugi ve tayyib li kesbi ve egni’ni mimma rezagteni vela tuzhib nefsi ila şey’in sareftehu
anni vela tuh’ricni mined dünya hatte terda anni birahmetike ya erhamer rahimin.
* ya bedial kemali ya azimel celali ya kesiran nevali ya daimel visali ya hasenel fiali ya razigel ibadi ala kulli calin, ya bedi’an bila misalin ya gaimen bila zevalin ya ilahel beşeri ya azimel h’ateri ya mu’inez zaferi ya ma’rufel eseri ya allahu ya rahmanu ya maliki yevmid din iyyake na’budu ve iyyake nesta’in ve salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain vel hamdu lillahi rabbil alemin. allahummec’alni
nuren, ve fi galbi nuren, ve fi agli nuren, ve fi semi’i nuren, ve fi besari nuren, allahumme zidni nuren, ve a’tini nuren, vec’alni nuren,ya nuren bi nuri zatihi ve sifatihi ve hubbi habibihi ve sirri
6-
kitabihi bi hurmeti nuri muhammedin (s.a.v.) bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahumme inni es’eluke bi enne lekel hamdu vela ilahe illa entel mennanu ya hennanu ya mennanu ya bedias semavati vel ardi ya zel celali vel ikrami ya hayyu ya kayyum.en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve en tagdiye haceti bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahumme inni es’eluke bismikel ehadul eazz ,ve ed’ukellahumme bismikel kebiril mütealillezi meleel erkane kulleha en tekşife anni ma esbahtu vema emsaytu fih. allahumme inni es’eluke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel alel müebbed, ve es’eluke bismikel a’zamil vahidi bi vahdetil ehad el müteali an vahdetil kemmi vel aded ,el mugaddesi an kulli ehad v e bihaggi bismillahir rahmanirrahimi gul huve llahul ehad allahussamed,lem yelid ve lem yekun lehu kufuven ehad, en tusalliye ala seyyidina muhammedin sırri hayatil vucud ve sebebil a’zami li kulli mevcud, selaten tusebbitu fi galbil iman ve tuhaffizunil gur’an ve tuheffimuni minhul ayat ve teftehu li biha nural cennati ve nuren naim, ve nure nezari ila vechikel kerim ,ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. allahumme salli alez zatil kunhi kıbleti vucuhi tecelliyatil aynil kunhi fil kunhi fil kunhi el camii li hakaiki kemali kunhil kunhi ,el kaimi bil kunhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeği minel kunhi lil kunhi .
* allahumme es’eluke binuril envarillezi huve aynuke la ğayruke en turiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem kema huve indek.
* allahumme fatıras semavati vel ardi alimel ğaybi veş şehadeh. allahumme inni e’hadu ileyke fi hazihil hayatid dünya enneke entellahu la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek,,ve enne muhammeden abduke ve resuluk, fela tekilni ila nefsi tarfete aynin tukarribni mineş şerri ve tubaidni minel hayr, ve inni la asiku illa bi rahmetike fec’al rahmeteke li ahda ,indeke tufinihi yevmel kıyameti inneke la tuhliful miad.
* ilahi ğaretin nucumu ve nametil ‘uyunu ve uğlilet ebvabul muluki ve babuke meftuhun lis salihin. ilahi ve seyyidi ma kane
nasibi mined dünya a’teytehu lil kuffari vema kane nasibi minel ugbe a’teytehu li’usatil mü’minine fela uridu mined dünya illa zikreke vela minel ugbe illa ru’yeteke ilahi lestu fil belve vela eşku minel belve muradi minke ya su’libila mennin vela selva ve in a’teytenid dünya ve in a’teytenil ugbe fela arda mined dareyni illa ru’yetel mevla.
* allahumme inni es’eluke bi subutir rububiyyeti ve bi azemetis samedaniyyeti ve bi setvetil ilahiyyeti vel gudretil
7-
vahdaniyyeti ,allahumme inni es’eluke entefteha aleyna futuhel arifine bicahil enbiyai vel murseline ,allahumme nezzim ehvali ve hassin ef’ali ve h’allisni, min elemil fagri vez zulli ve minel belai vel gadai ve min şerriş şeytan. allahummec’alni mines sülahai vel ağniyaiş şakirine ve yessiril intizame fi umurina ve hassil muradena bil h’ayri ve be’’idna mineş şururi vel isyani ve garribni bil amelis salihi ve nevvir galbi bi envari tilkel me’arifi vel amelis salihi ,inneke ala kulli şey’in kadir
* allahumme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtu ve minke seeltu ve fike la fi ehadin sivake rağibtu la es’eluke sivake vela etlubu minke illa iyyake, allahumme ve etevesselu ileyke fi gabuli zalike bil vesiletil uzma,vel fadiletil kubra ,vel habibil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ve nebiyyil mücteba muhammedin (s.a.v) ve bihi es’eluke en tusalliyealeyhiselatenebediyyeten,sermediyyeten,ez eliyyeten,ilahiyyeten ,gayyumiyyeten, deymumiyyeten, rabbaniyyeten,bi haysu tuşhiduni fi zalike kullihi aynel eğyari kema testehli
kuni fi me’arifi zatihi fe ente veliyyu zalike vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.
* allahumme inni abduke vebni abdike ametike nasiyeti biyedike madin fiyye hükmüke nafizun fi gadaike es’eluke bi kullismin semmeyte bi hi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev a’teytehu ehaden min h’algike ev iste’serte bihi fil ilmil ğaybi indeke en tec’alel gur’ane rabia galbi ve nure sadri ve cilae ğammi ve zehabe huzni ve hemmi.
* allahumme la sehle illa ma ce’altehu sehlen ve ente tec’alul hazne iza şi’te sehlen , ya men la ye’lemu keyfe illa huve ve ya men la yebluğu gudretuhu feniruhu ğayruhu ferric anni.
* amentu billahil vahidil ehadil haggil mubin,vahdehu la şerike lehu ve kefertu bima sivah, allahummeftah aleyna hikmeteke venşur aleyna rahmeteke ya zel celali vel ikram.
* gulillahumme malikel mülki tu’til mülke men teşau ve tuzillu men teşau biyedikel h’ayru,inneke ala kulli şey’in gadir. allahumme inni es’eluke bi gudretike ala kulli şey’in, ya vahidu, ya ehadu, ya samedu, ya vitru, ya hayyu, ya gayyumu, en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. allahumme yessir liyel ilmellezi yessertehu ala kesirin min h’algike ve ekremte bihi kesiran min ibadike ve ağnini bihi ammen
sivak. fe inneke malikel mülki ve biyedike megalidüs semavati vel ardi ve ente ala kulli şey’in gadir.
* estağfirullahel azimellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume bedi’as semavati vel ardi ve ma beynehuma, min cemi’i cürmi ve israfi ala nefsi ve etubu ileyh. allahumme eh’ricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike
8-
venşur aleyna hazaine rahmetike bi rahmetike ya erhamer rahimin.
* allahu latifun bi ibadihi yerzugu men yeşau ve huvel gaviyyul aziz. allahumme nevvir bi kitabike besari ve etlik bihi lisani veşrah bihi sadri vesta’mil lehu cesedi bi havlike ve guvvetik, fe innehu la havle vela guvvete illa bik.
* allahumme bi izzeti berhetiyh, kerir, tetlih, turan, mezcel, bezcel, terkab, berheş, ğalmeş, h’utiyr, kalenhud, berşan, kazhir, nemuşelah, berheyula, beşkilah, kazmez, enğalulit, kabrat, ğayaha, keydehula, şemhahir,şemhahir,şemhahirbikehtahuniyyen, beşariş, tuneş,şemhabaruh.
* allahumme enzil aleyna devletim min devletik ,gudreten min gudretik, ni’metim min ni’metik, rizgen min rizgik, sırren min sırrik, sitren min sitrik ,bereketen min bereketik,kiramen min keremetik, allahumme afina min kulli belain ve gadain ve meradin muhtelifin bi rahmetike ya erhamer rahimin.velhamdu lillahi rabbil alemin. ya hafiyyel eltaf neccina mimma neh’af, ya allah,ya allah, ya allah, ya muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem.
* yavedud, ya vedud, ya vedud, ya zel arşil mecid,ya mübdi’u ya mu’id ya fe’alun lima yurid, es’eluke bi nuri vechikellezi melee erkane arşike ve bi gudretikelleti gaderte biha ala cemi’i h’algike ve bi rahmetikelleti ve si’at kulle şey’in la ilahe illa ente ya muğisu, ya muğisu eğisni, ya muğisu eğisni, ya muğisel müsteğisin.
* allahummerzugni fıghen fid dini ve ziyadeten fil ilmi ve kifayeten fir rizgi, ve sihhaten fil bedeni ve tevbeten gablel mevti ve raheten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti , ve necaten indel hisabi, ve cevazen ales sirati ya zel fadli vel ihsan.
* allahummehzurni bi hirzi gudretike min keydil e’dai ve h’allisni bi mennike an sui gasdil eşgiyayi ve eu’zu bike min gahril gahirine ve zulmiz zalimine ve keydil umerail hasidine ve ta’nil eşgiyail müfsidine ve şematetil aşirrail mudirrin, vel hamdu lillahi rabbil alemin.
* a’dedtu li kulli havlin fid dünya vel ah’ireti la ilahe illallah muhamedurresulullah, ve li kulli hemmin ve ğammin ma şaellah,ve li kulli ni’metin elhamdulillah, ve li kulli şiddetin ve rahatin eş şükrü lillah,ve li kulli u’cubetin sübhanellah, ve li kulli daygin hasbiyallah, ve li kulli musibetin inna lillah, ve li kulli gazain ve gaderin tevekkeltu alellah, ve li kulli ta’etin ve musibetin la havle vela guvvete illa billah.
* subhanellezi teattefe bil mecdi ve tukerreme bihi subhanellezi ehsa kulle şey’in bi ilmihi subhanellezi la yenbeğit tesbihu illa lehu subhane zil izzi vel keremi subhane zit tavli es’eluke bi
9-
me’agidil izzi min arşike ve müntehar rahmeti min kitabiket tammil a’mmetilleti la yucavizu hunne birrun vela facirun tusalliye ala muhammedin ve ala ali muhammed.
* allahumme inni es’eluke tevfika ehlil huda ve a’male ehlil yagini ve menesahete ehlit tevbeti ve azme ehlis sabri , ve cidde ehlil h’aşyeti ve talebe ehlir rağbeti ve teabbude ehlil verai ve irfane ehlil ilmi hatte ehafek, allahumme inni es’eluke mehafeten, tehcuzuni en ma’siyetike hatte a’mele bi ta’etike amelen estehikku bihi ridake ve hatte uhlise leken nasi hate huben leke ve hatte etevekkele aleyke fil umuri ve husni zannin subhaneke h’aligun nur.
* allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed, selaten tuncina biha min cemi’il ehvali vel afat ve tagdilena biha cemi’al hacat ,ve tutahhiruna biha min cemi’is seyyiat ve terfe’una biha a’led deracat, ve tubelliğunabiha agsel ğayat, min cemi’il hayrati fil hayati ve ba’del memat.
* allahumme salli selaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallu bihil ugadu, ve tenfericu bihil kurebu , ve tugda bihil hevaicu, ve tünalü bihir reğaibu ve hüsnül hevatimu, ve yüstesğal ğamamu,bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma’lumin lek.
* allahummağfir lena hatayana ve eclibna ila muhabbeti ke bi muhabbeti evliyaike ver zugna tevfige vel istigamete ala dinike ve ta’etike bi rahmetike ya erhamer rahimin, amin. velhamdulillahi rabbil alemin.
* euzu billahis semi’il alimi mineş şeytanir racim.
* euzu billahis semi’il alimi mineş şeytanir racim.
* euzu billahis semi’il alimi mineş şeytanir racim.
* bismillahir rahmanir rahim.
* elem neşrah leke sadrek, ve veda’na anke vizrek, ellezi engade zahrek, ve refe’na leke zikrek, fe inne me’al usri yusra inne me’al usri yusra, fe iza ferağte fensab, ve ile rabbike ferğab.
sadagallahul azim. subhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun, ve selamun alel murselin, velhamdulillahi rabbil alemin. el fatiha
* elhamdü lillahi rabbil alemin, errahmenir rahim , maliki yevmid din, iyyake na’budu ve iyyake nesta’in , ihdinassıratel mustegim, sıratellezine en’amte aleyhim,ğayril meğdubi aleyhim ve led dallin. amin.

10- istehare
* allahumme inni esteh’iruke bi ilmike ve estağfiruke bigudretike, ve es’eluke min fadlikel azim.fe inneke tagdiru vela egdiru, ve te’lemu vela e’lemu inneke ente allamul ğuyub. allahumme in kunte te’lemu ennehazal emre h’ayrun li fi dini ve dünyaye ve me’aşi ve agibeti emri fi a’cilihi ve ecilihi. fegdurhu li yessirhu li summe barikli fihi, ve in kunte te’lemu enne hazal emru şerrun li fi dini ve dünyaye ve me’aşi ve agibeti emri fi a’cilihi ve ecilihi. fasrifhu anni vasrif ni anhu, vegdur liyel h’ayre haysu kane summe raddini bihi.


hacetler için okunan çok etkili bir duadır.
camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
4444 salatı tefriciye lilululi Üyelerin Yardım İstekleri 31 14-01-17 20:40
İşsizlik ve Rızık Için Salatı Tefriciye By Ares Lahutiye Rızık Ve Bereket Duaları 13 22-04-16 11:03
İçki, Kumar ve Kötü Alışkanlıklar Için Salatı Münciye Hun Lahutiye Havas İlmi 5 14-08-15 19:10
Salatı Tefriciye hestia Üyelerin Yardım İstekleri 15 30-06-13 12:53
Dört Büyük Halifenin Salatü Selam Duası Hun Faydalı Okunacak Dualar 2 10-06-13 00:59


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:50.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017