AHİRZAMAN ALEMETLERİ, MEHDİ (A.S)’IN ZURUHU ve OLACAK OLAN OLAYLAR…..!

Bu konu voreda tarafından 6 sene önce açıldı, 307 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
voreda
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 87
6 sene önce

Peygamberimiz (S.A.V)’in ahir zamanda meydana gelecek olaylarla ilgili olarak dikkat çektiği bölge olan Ortadoğu’da belirtilen alametlerin büyük çoğunluğu zuhur etmiştir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz (S.A.V)‘den bölge hakkında çok sayıda başka rivayetler de bulunmaktadır. Bu rivayetlere genel olarak bakıldığında dikkati çeken ortak nokta ise Ortadoğu topraklarında karışıklıkların, fitnelerin ve büyük olayların Hz. Mehdi(A.S) çıkıncaya kadar yaşanmaya devam edeceğidir. Bu konuyla ilgili hadislerden biri şu şekildedir:
Şam’da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı bir melek “Mehdi emirinizdir. Mehdi(A.S) Halifenizdir” demedikçe de fitneler bitmez. (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)
Hz. İsa(A.S) ile birlikte yeryüzünde bulunacak olan Hz. Mehdi(A.S)’nin çıkışı öncesinde Şam bölgesinde büyük karışıklıklar olacağı hadisten anlaşılmaktadır. Daha önce de söz edildiği gibi, Şam, Arapça’da kelime manası olarak “sol” anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin (Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu bölge) sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Dolayısıyla bu Hadis Ortadoğu bölgesinde halen devam eden çatışmaların kimi zaman azalıp kimi zaman artacağına ve ancak Hz. Mehdi(A.S) çıkınca tam anlamıyla sona ereceğine işaret etmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Ortadoğu’da yaşanacak olaylar yalnızca kargaşa, çatışma ve savaşlardan ibaret olmayacaktır. Hz. Mehdi(A.S), çıkışının ardından büyük bir çoğunluğu bu bölgede bulunan İslam dünyası ülkelerini biraraya getirecek, çok güçlü bir ekonomik ve siyasi birliğin oluşmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi(A.S), Hz. İsa(A.S) ile bu bölgede buluşacak ve birlikte namaz kılacaklardır. Hz. Mehdi(A.S) Tabut-u Sekine’yi ve kutsal emanetleri bulundukları yerden çıkaracaktır. Dünya tarihine damgasını vuracak daha pek çok önemli olayın yine bu bölgede gerçekleşeceğini hadisler ışığında ve İslam alimlerinin izahları doğrultusunda söyleyebiliriz. (En doğrusunu Allah bilir) Bahsi geçen olayları haber veren hadislerden bir kısmı şu şekildedir:

Hz. İsa(A.S)’nın Gelişi
“…Allah (C.C) Meryem oğlu İsa (A.S)’ı yeryüzüne indirir. O da iki güzel elbise giymiş olarak ve avuçlarınıda iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak Şam’ın doğusunda beyaz minare yanına iner.” (Tirmizi, Fiten 59)
“Daha sonra Hz. İsa(A.S) Dımaşk’ın (Şam’ın) doğusundaki Beyaz minareye inecektir. İmam yerinden geriye çekilecek, Hz. İsa(A.S) öne geçecek ve insanlara namazı kıldıracaktır.” (Muhyiddin İbn-i Arabi, Futuhat-El Mekkiye, 366. bab, c. 3, s. 327)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin Zuhuru
“Meşrik (doğu) cihetinden siyah bayraklar (taşıyan bir ordu) zuhur edecek, …,
onları görünce onlara derhal biat edin, kar üzerinde emekleyerek de olsa!” buyurdular. Çünkü o, Allah’ın halifesidir, Mehdi(A.S)’dir.” (İbn-i Mace; Kitabu-l Fiten, 4084)

Hz. MEHDİ(A.S)’ye Biat Edilmesi
‘Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi(A.S)’ye evinde otururken gelecektir.’ (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 26)
“Rükun ile Makan arasında kendisine biat edilecektir…’ (El Kavlü’l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
‘… Mehdi(A.S), Rükun ile Makan arasında oturur ve elini uzatarak biatları Kabul eder.’ (El Kavlü’l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin Hicreti
“O, Kudüs-ü Şerif’e hicret edecektir. Bu hicretten sonra Medine tahrip edilip vahşilerin sığınağı olacaktı.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.162)
“Süfyani’nin ordusu ile savaşırlar, ancak Sufyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayp bin Salih de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. MehdiA.S) Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’te bir ev hazırlar.” (Nuaym bin Hammad, Kitabu-l Fiten, s.57)
Nuaym’ın, Selman b. İsa’dan rivayetine göre; “Mehdi Beyt-i Makdis (Kudüs)’de 14 yıl kalacak..” (Yusuf el-Makdisi, Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Yine Nuaym’ın Damra b. Hubeyb’den ve Meşayih’den rivayetine göre; Şuayb b. Salih kaçacak ve gizlice Kudüs’e gelecek. Daha sonra Mehdi(A.S)’nin Şam’a gelmekte olduğu haberi ona ulaşınca, gidip Mehdi(A.S)’ye katılacak ve yetkilerini ona devredecek. (Yusuf el-Makdisi, Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin “Tabut-u Sekine”yi Çıkarması
“Antakya mağarasında “Tabut-u Sekine”yi çıkaracaktır. Şam’daki dağdan da gerçek Tevrat’ı çıkaracak ve bunun üzerine Yahudilerle tartışacak, birçok Yahudi Müslüman olacak.” (Risaletül Huruc ül Mehdi, s.124-125)
“Mehdi, “Tabut-u Sekine”yi (Kutsal Sandığı) Taberiye gölünden çıkaracak.” (Ikdı’d Dürer, s. 51)
“Ona Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden “Tabut’u” (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.” (Suyuti, el- Havi li’l Feteva, II. Cilt, s. 82)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin İslam Birliği’ni Kurması
“O zatın (Mehdi’nin) üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiyeyi İttihad-ı İslam’a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam’a hizmet etmektir.” (İslam toplumunu birleştirmek ve Hrıstiyan alemi ile ittifak etmektir) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9, Bediüzzaman Said Nursi)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin Kutsal Emanetlerle Çıkması
“Mehdi, Peygamberimiz (sav)’in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar.’ (Ali b. Sultan Muhammed el- Kari el-Hanefi, ‘Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebül Mehdi’)
‘Beytül Mukaddes’in hazinelerini, Tabut-u Sekine’yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem’in cübbesini, Hz. Süleyman’ın minberinin asasını ve Allah’ın Beni İsrail’e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır.’ (El Kavlü’l Muhtasar Fi Alametül Mehdiyy-il Muntazar, s.33)

Hz. MEHDİ(A.S)’nin İstanbul’u Manen Fethetmesi
‘Allah(C.C) Konstantiniyye’yi (İstanbul’u) çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek… Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak.’ (Kıyamet Alametleri, s.181)
‘Beldeler onun emrine girer. Allah-u Teala onun elinde Konstantiniyye’nin fethini müyesser kılar.’ (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 56)
Hz. İbni Amr’dan (R.A.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… (altıncısı) medinenin fethi.
-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye.
(*) Bu Konstantiniyye’nin Mehdi tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 21856 Kayıtlı Üye
  • 16482 Konu
  • 143646 Cevap
  • Son Üye mamoabi
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)