İnanç Sistemlerinde 7 Rakamı

Bu konu zeinarda tarafından 7 sene önce açıldı, 602 kere okundu ve 2 Cevap verildi.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
7 sene önce

Yahudilik Yahudilik’te bu tradisyonel sayı Menorah’ın (7 Kollu Şamdan) 7 kolunda yankılanır. Kabala’da 7 kollu şamdan Gökyüzünün Yeryüzünü 7 aşamada, 7 ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetim’in 7 ayrı aşamasını anlatır. Eski Ahit’teki ünlü bir “yedi sahne” de aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir: 7 rahip 7 koç boynuzuyla Jericho’nun duvarlarını 7 günde çevirmiştir. 7. günde onlar kenti 7 kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho’nun duvarları düşmüştür. Eski Ahit’te Baalam’ın 7 sunağı, kurban edilecek olan öküz ve koç vardır, Jordan Nehri’nde yıkanan Naaman zamanları, Samson’un sınırlarının sayısı, 7 kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocukla, 7. dağdaki sandıkla ilişkilendirilir, ayrıca güvercin 7 günden sonra gönderilir. 7, Yahudilikte okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında 7 büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşâsı 7 yıl sürmüştür, bilgeliğin 7 sütunu vardır. “Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, 7 kere saflaştırılmış saf gümüştür.” der. 12. mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur. Bu şekilde sukkotta oturmak için tavsiye edilen 7 gün, yaratılışın 7 günüyle ilgilidir ve Zohar’a göre Kabala’daki 7, alt sefirot İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf ve Davut şeklinde tarihsel tezahürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde 7 yıl süren Süleyman Mabedi’nin binası Mabed’e tekabül eden “sefirah binah” (Yüksek Akıl) da içine alan 7 alt sefirot ile meczedilir. Bu alt sefirot’un 7.si (onuncusu dalih) Şekine’dir, buna Sabbath Queen (7. Gün Kraliçesi) denir ve Zohar’ın açıkladığına göre 7. asli güne tekabül eder. Yedinin her içermesi gibi Süleyman’ın Meselleri de Bilgeliğin 7 sütununu över ve Zekeriya Rabb’ın 7 gözünden söz ettiğinde bu imgeyi Tanrı’nın her yerde hazır ve nazır olması ve her şeyi bilmesini anımsatmak için kullanır. (Zekeriya 4:10). 7 İlahi Göz kavramı sanki Tanrı’nın onlar aracılığıyla dünyaya baktığı gözler olan 7 büyük veliyle bağlantılı olarak sonraki dönemde Tasavvufta yeniden ortaya çıkar. Mısır Mısır’da kader tanrıçaları olarak 7 Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin 7 kavanozu vardır, Ra’nın 7 kızı 7 tunikleri üzerine 7 düğüm atmışlardır, Ra’nın 7 şahini 7 bilgedir, boğayla birlikte 7 inek doğurganlığı temsil eder, ötealemin 7 evi vardır ve bu evlerin 3 kat 7 kadar girişleri vardır. Bu sayı Osiris için kutsaldır. Mısır’da Cennet’e giden 7 yol ve 7 cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılması sonucu elde edilen 14 yer ölümün diyarındadır. Bir geç dönem demotik metinde Osiris yeraltı dünyasının 7 salonunda babasını dolaştırır. Mısır Tradisyonu’nda esiri okyanus Nun’da yüzen Ra’nın kayığında 7 tanrı vardır. Osiris’in, ışığın 7 derecesi denilen 7 basamaklı merdiveni vardır. Hinduizm Hinduizm’de Brahmanlar’ın 7 Mücevheri ve tufandan önce 7 tanrısı ve onları koruyan 7 bilge adam vardır. 7, Hindistan’da yaygın bir kullanıma sahiptir. 3 ile birlikte Vedalar’da en sık kullanılan sayıdır. Ateş Tanrısı Agni ile ilişkilidir. Ateş arınmanın sembolüdür. Agni’nin 7 eşi, annesi ve kızkardeşi; 7 alevi, ışığı, dili vardır ve ona 7 katlı şarkılar adanır. Güneş tanrısının 7 atı arabasını gökler boyunca çeker. Rigveda, 7 yıldızdan ve tanrıların içeceği olan cennetle bağlantılı olan soma’dan oluşan 7 dereden sözeder. Fırtına ve yağmur tanrısı İndra 7 katlıdır ve dünya 7 kısımdır, mevsimler 7 tanedir ve Cennet’te 7 orman bulunur. Tasavvuf İslam’da ilk mükemmel sayıdır. 7 gök, 7 iklim, 7 dünya ve deniz, 7 renk, 7 peygamber, kalbin 7 aktif gücü, hali ve 7 durağı vardır. Kabe 7 kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın 7 özelliğini temsil eder. İslam 7 sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kurân’a göre Allah cenneti ve dünyayı 7 katlı yaratmıştır. Kurân 7 anlamlıdır ve namazdaki bir rekat 7 bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş 7 melek vardır. Mesnevi’de 7 yıldızın 7 aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda 7 makam ya da 7 vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. 7, manevi 3 ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir. Salik’i en son amacına ulaştırmak için gereken 7 aşama, cehennemin 7 kapısı vardır. O kapıların her birini tek tek açmak gerekir. Geç dönem Sufilik, ezoteristlerin ruhsal güçlerini üstünde yoğunlaştırdıkları bedenin 7 hassas noktasından söz eder, bunlar Hint ezoterizmindeki 7 çakrayla paraleldir. Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı’nın Adem’den Muhammed’e kadar kendini 7 büyük peygamberde dışa vuran 7 temel niteliğiyle iş görür. 7, Sufilerin özellikle önem verdiği bir sayıdır. Göksel küreler “yedi değirmen” ve büyük ayı takımyıldızı “7 taht” olarak bilinir. Türk tradisyonlarında Uygurların 7 kutsal kenti vardır. İstanbul 7 tepelidir. Altaylarda tahtı yıldızlarda olan Ülgen’in 7 oğlu vardır. Kuzey Asya’da insanın 7 canının olduğu kabul edilir. Ayrıca 7 başlı ejder sembolü de Türk tradisyonlarında rastlanan bir semboldür. Sibirya ve Yakut Şamanizmi’ne göre dünya dağı 7 katlıdır. Gökler ve yer 7 katlıdır. Tufan ve tufanda kullanılan gemi de 7 sembolüyle ilişkilendirilir. Örneğin Tevrat’ta gemiye her saf hayvan türünden yedişer tane alınır. Gemi 7. ayın 7. günü Ararat Dağı’nın tepesine ulaşır. Nuh’un Gemisi 7 bölmelidir. Kalde ve Hint Tradisyonları tufanın 7 gün sürdüğünü belirtir. Mitraizm 7, Mitraizm kültünde de önemli bir role sahip olmuştur. Mitras bir İran güneş tanrısıdır. Mitraizm Gizemleri’nde ruh, 7 gezegenin yeraldığı gök yoluyla ilahi var oluşa yükselmiş düşüncedir. Bu yükseliş, sembolik olarak her usta olacak kişinin geçmesi gereken 7 kapıyla temsil edilir, arınmanın da sembolüdür, her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak dünyevi niteliklerden art arda kurtulmayı sembolize eder. Bu sembolizmin kökenleri İştar’ın yeraltı dünyasına gittiğinde 7 kapının her birinde bir giysiyi bıraktığı eski Babil’e kadar uzanır. 7 kat aşağı inerek, 7 katı yukarı çıkılır. İnsanın kendi iç varlığında yaptığı 7 aşamalı derinleşmenin sembolüdür ve herkes bu inişi ve sonra da çıkışı yaşayarak yükselir. Mitras Gizemleri’nde ustalar en sonunda çırılçıplak ve bütün maddi sıfatlardan kurtulmuş, ruhsal dünyada yeniden doğmaya hazır olarak sekizinci kapıya, Işık Kapısı’na ulaşırlar. Bu kültle bağlantılı olan kefaret ve arınma ayinleri ayın 7., 14., 21. ve 28. günleri düzenlenirdi. İnsanın yıldızlı göksel kürelere yükselişine ilişkin eski görüşleri gibi, Mitras kültüne kabulün 7 derecesi de Hıristiyan 7 katlı araf kavrayışı temelinde biçimlenmiştir; fakat daha da önemlisi bunlar genel olarak kabul edilmiş olan gizemli yoldaki 7 basamak kavramının habercisidirler. Sibirya Şamanları’nda da benzer bir sembolizm bulunmaktadır. Şaman ayinlerinin dayandığı kozmik kutupta 7 kesik vardır ve Samoyed Şamanı görevini üstlenmeden önce 7 gün 7 gece bilinçsizce yatar. Zerdüştlük Eski Pers’in dinî olan Parsilik’teki 7 ölümsüz aziz, yüksek ruhlar (Amesha Spentas) olarak adlandırılırlar; bunlar iyi niyet, yüksek adalet, özlem duyulan Tanrı’nın Krallığı, alçakgönüllülük, mükemmel sağlık, yenilenmiş ölümsüzlük ve şuurlu itaat’tir. Yedinin önemi eski Zerdüştçülük’te açıkça kabul edilmiştir. 6 Amesha Spentas, yani 6 kılavuz ruh, adalet ve iyilik tanrısı Ahura Mazda’nın bütünlemesiyle bir yediliyi oluştururlar. Pers tradisyonuna göre Dünya Dağı’nın tepesinden akan ırmakların ayırdığı 7 alan, ateşin 7 biçimi, Agni’nin 7 Işını vardır. Mayalar Maya öğretisinde göğün 7. katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan 7 Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve 7 ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün 7 katlı olduğuna inanırdı. Sümer-Akad-Babil Sümero-Semitik tradisyonda haftanın 7 ay bölümü ve günü vardır. Dünyanın 7 bölgesi vardır, gökyüzü ziguratın düzlemleriyle sembolize edilir, hayat ağacının 7 dalı vardır ve bunların her birinin 7 yaprağı, cehennemin 7 kapısı, Tiamat’ın 7 şeytanı ve kendisini yok edecek 7 rüzgarı, 7 mühür, 7 inanç vardır. Sümer ve Akad metinlerinde 7 noktayla simgelenen ve boğa takımyıldızını oluşturan 7 şeytanın olduğu söylenir. 7 basamaklı olan Sümer Kralı Gudea’nın tapınağına 7 göksel kürenin ziyaretçisini anımsatmak için dünyanın 7 bölümünün evi denilirdi. Babil’de yedinin bolluk ve bereket sembolü olduğu düşünülürdü. Eski Babil Ziguratı, basamaklı piramidi 7 katlıydı. Ayrıca eski Babil’de sıcak mevsimlerde 7 burç görülemezdi, yalnızca 5 tanesi ufkun ötesinde görülebilirdi. Bu görülemeyen 7 burcun kötü ilkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle yedinin tehlikeli ya da olumsuz bir sayı olduğu düşünülürdü. İnsanın aydınlatılması gereken 7 karanlık yönünü simgelediği söylenir, Babil’de gezegenlerin sayısı olarak bilinirdi.

ezgilim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 2206
7 sene önce
Eline sağlık Zeinardacım...beğeniyle okudum.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18476
7 sene önce
forumda çok sık kullandığımız bir rakam.... 7 Gün,7 defa vs....gibi;nereden geldiğini,sadece bize mi özgü olduğunu bilmek de fayda var.....
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22143 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye dldzrqme
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)