Esmâ-ül Hüsnâ İle Dua

Bu konu kartalll tarafından 5 sene önce açıldı, 481 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
kartalll
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 11
Yanıt Sayısı: 4
5 sene önce

(Bu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21… 101 defa okunur. Ancak buna başlamadan evvel Esmâ-ul Hüsnâ’nın tamamı okunmalı ve sonra bu dualara başlanılmalıdır. Esmâ’ları okumadan önce de şu duanın okunması çok güzeldir: Allahumme innî es’elüke bi cemî’i esmâikel husnâ küllihe, mâ alimne minhü ve mâ lâ na’lem. Ve es’elüke bismikel azîmil ekberillezî men deâke bihi ecebtehü ve eşhedü biennehü Hüvallahullezî lâ ilâhe illâ Hû)

Mutluluk için: Yâ Rezzâku, yâ Latîf

*Küfürden korunmak için: Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr

*Mahrûmiyetten kurtulmak için: Yâ Rezzâku, yâ Rahîm

*Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için: Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh

*Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında: Yâ Allahu, yâ Fettâh

*Meleklerin ve sâlihlerin yardımı; bolluk, rızık, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habîs ruhlardan korunmak için: Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’

*Dilek ve mağfiret için: Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr

*Nefse galip gelmek için: Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf

*Cinlerden korunmak için: Yâ Ðaffâru, yâ Settâr

*Tecellîlere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için: Yâ Ðafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr

*Şefkat denizinin kapısını açmak için: Yâ Mucîbu, yâ Rahîm

*Rahmet kapılarının açılması için: Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’

*Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izâle etmek ve ibâdetlerden lezzet almak için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd ve Yâ Mecîdu, yâ Bâis ve Yâ Şehîdu, yâ Hakk

*Mahlûkat tarafından sevilmek için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd

*Darlık ve zafiyet zamanlarında: Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu ve Yâ Metînu, yâ Hamîd ve Yâ Veliyyu, yâ Muhsi

*Mahrum olmamak ve duanın kabulü için: Yâ Ðaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz

*Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için: Yâ Veliyyu

*Velâyet makâmından pay almak için: Yâ Muhsî

*Bekâbillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevâsından temizlenmek için: Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd

*Zikir nûrlarının açılması için: Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî

*Nefsî arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için: Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

*Sultânı zikirle müşâhede ve kalbin açılması için: Yâ Hayyu, yâ Kayyûm

*Manevî yükselme, rahmetin inmesi ve azâbın kalkması için: Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm

*Muhabbetullah ve rahatlıkla ibâdet edebilmek için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu

*Vecd (cezbe) için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu

*Latîfelerin yükselmesi için: Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu

*Vahdet makâmına ulaşmak ve günahların affı için: Yâ Hû, yâ Allah, yâ Ehad, yâ Samed

*Nûrları müşâhade esnasında dayanabilmek için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu

*Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helâki ve hasetçilerin belâya dûçâr olması için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru ve Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru

*Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için: Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu

*Rüşd yolunu bulmak için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb

*Dînî ve dünyevî zararları defetmek, rûh ve bedenin gıdasını celbetmek için: Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u

*Nûra kavuşmak için: Yâ Nûru, yâ Hâdi

*Havf ve recâ kapısının açılması için: Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu ve yâ Afuvvu, yâ Raûfu ve Yâ Mâlikülmülk

*Hak ve istikâmet üzere sebât için: Yâ Muksitu, yâ Câmi’u ve Yâ Ðaniyyu, yâ Muğni

*Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için: Yâ Sabûru, yâ Settâr ve Yâ Sabûru, yâ Tevvâb

*Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için – 171 defa- : Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli vel ikrâm

*Gazab,öfke ve şehvetten kurtuluş ve emân ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-: Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu

*Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-: Yâ Azîzu, yâ Cebbâr

*Rızık ve bağışlanmak için ve zulme uğranıldığında -100 defa-: Yâ Ðaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk

*Sâlih bir erkek evlâda kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce 10’ar defa: Yâ Mütekebbiru demelidirler.

*Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr

*Allah teâlânın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için -7 defa-: Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm -ve 100 defa-: Yâ Kaviyyu -ve 100 defa-: Yâ Vekîlu -ve 100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

*Bekâbillah için -500 defa-: Yâ Bâkî, entel Bâkî

*Murâkabe için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât

*Rızık ve aile fertlerinin salâhı için: Yâ Allahu, yâ Fettâh. Allahumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih. Allahumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti. İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 22139 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye Nurkbss
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)