Cinlerin Musallatını Nasıl Anlarız

Bu konu HAVAS47 tarafından 8 sene önce açıldı, 321 kere okundu ve 2 Cevap verildi.
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce

Cinlerin Musallatını Nasıl Anlarız (Belirtileri)

Oldukça merak edilen konuların biriside cin musallatıdır,kendisinde böyle birmusallat olup olmadığını öğrenmek isteyenler için faydalı bir konu olacağı kanaatindeyim.Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır

Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:

1. Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar

2. Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez

3. Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider

Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?

İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:

“Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır”

Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir

Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi

Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?

Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder

* Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur

* Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır

* Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner

* Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur Bazende cin adını söyler

Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar

Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar Allah’u Teale Kur’an-ı Mecidinde mealen:

” Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol” buyurmaktadır

İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir Allah’a sığınırız

Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilir Şeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken ” Allahümme inni euzü bike cenn—-ş şeytane ve euzübike ma razektena” demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun

Allah Rasülü (SAV): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz” buyurmaktadır(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur’an okunmayan ev mezar gibi olmuştur Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur

Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim

eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır

Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler

Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;

Bismillahirrahmanirrahıym Elhamdülillahi rabbi alemiyn ErrahmânirrahıymMaliki yevmiddiyn İyyâkena’büdü ve iyyakenestaıyn İhdinassıratal mütekıym Sıratalleziyne en’amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn Elleziyne yü’ minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun Velleziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn

3- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te’ huzühü sinetün vela nevm Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz Men zellezî yeşfe’u iyndehü illa bi iznihi ya’lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı’lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz Ve lâ

yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym

4- Bakara süresi 285-286 ayetler(Amerrasülü):

Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü’minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi’na ve eta’na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr La yükellifullahü nefsen illa vüs’ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta’na Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih va’fü ‘annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

5- Alî İmran 18 Ayet:

Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ‘ılmi kâimem bil kıst Lâ ilahe illâ hüvel ‘aziyzül haküym

6- Âraf 54 Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih Elâlehül halku vel emr Tebarakellahü rabbül âlemiyn

7- Mü’minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

Efehasibtüm ennema halekaküm ‘abesen ve enneküm ileyna la türce’ûnFete’alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül ‘arşil keriym Vemen yed’û me’allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü ‘ıynde rabbih İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn

8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

Vessâffati saffen, fezzacirati zecran fettaliyati zikran inne ilaheküm ilahün vahid Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib Ve hifzam min külli şeytanim marid La yessemme’ûne ilel meleil e’alâ ve yükzefune min külli canib Dühuranvelehüm azeabün vasib İllâ men hatıfel hatfete fe etbe’ahü şihabün sâkib

10- Haşr süresi son üç ayeti:

Lev enzelnâ hazel kur’ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le’allehüm yetefekkerûn Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü Elmelikül kuddüsüselamül mü’minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi ve hüvel aziyzül hakiym

10- Cin süresi’nin tamamı:

11- İhlas :

Bismillahirrahmanirrahiym Kul hüvellahü ehad Allahüssamed Lem yalid Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad

12- Felak:

Bismillahirrahmanirrahiym Kul euzü birabbil felak Min şerri mâ halakVe min şerri gâsıkin izâ vekab Ve min şerrinneffaseati fil ukad Ve min şerri hasidin izea hased

13- Nas süresi:

Bismillahirrahmanirrahiym Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas Min şerril vesvasil hannas ellezî yüvesvisü fî sudürinnas minel cinneti vennâs

Cin Çarpan insanda uykuda olan rahatsızlıklar:

1. Uzun süre sağa sola döner uyuyamaz. Ancak iyice dinlendikten sonra uyuyabilir.

2. Sebepsiz yere üzülür, gece boyunca sıkılır durur.

3. Bazı insanları gördüğünde , onlardan çok sıkılır. Sanki bir yerden yardım beklerde, o yardımı göremez.

4. Çok korkunç rüyalar görür

5. Rüyasında kedi, köpek, kurt, tilki, aslan, inek ve fare gibi tuhaf tuhaf hayvanlar görür.

6. Görülen korkunç rüyalar genellikle ya karanlık yada alaca karanlık bir ortamda bir ortamda geçer.

7. Farkında olmadan dişlerini sıkar.

8. Uykuda çok ağlar, çok güler veya çığlık atar.

9. Uyurken Ah vah eder.

10. Uykuda şuursuz olur.

11. Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur.

12. Rüyasında kendini kabirde, pis yerlerde, korkunç yollarda görür.

13. Garip insanlar görür. Mesela Siyah çok kısa veya çok uzun boylu gibi.

14. Çizgiye benzer çok tuhaf şeyler görür.

15. Uyandığında kendini toparlaması zor olur bir süre uykunun ağırlığı üzerinde devam eder.

16. Uyanırken çok zor uyanır.

Cin Çarpan insanda uyanıkken olan rahatsızlıklar:

* Sebepsiz baş ağrıları.

* İbadet etmekte ve Allah’ı zikirde zorlanma ( Büyü yapılmış olan birisi vardı kendisi camide müezzinlik yapıyordu. Başkasına yapılan sihir yanlışlıkla kendisine gitmiş tavuk kendisine yedirilmiş ve göğüs tarafına köpeğin birisi pençelerini geçirmişti. Öyle sıkı yapışmıştıki Camide müezzinlik yapan o zat besmeleyi çekemiyordu.)

* Beyin yorgunluğu

* Kasılma ve çabuk sinirlenme

* Tembellik

* Herhangi bir uzuvda doktarların bulamadığı bir ağrı veya sancı.

Birazda cinlerden bahseder misiniz? Cinler nasıl varlıklardır, kaça ayrılırlar, Cinsleri nedir? İsimleri var mıdır?

Onlarda aynı bizim gibi bizim evlerimizde yaşarlar. Evlerde yaşayanların adına AHMAR denir. Akşam ezanı okunduktan sonra onların dünyası ile bizim dünyamız iç içe geçer. Ayet-i Kerimelerde de sabittir. Bir sürü surede bahsedilir. Cinler aynı bizim gibi yaşarlar. Hıristiyan olanları, Musevi olanları, Ateist olanları, Müslüman olanları vardır. Erkekleri-dişileri vardır. Çocukları olur, aynı bizim gibi ürerler. Mesela çocukları enteresandır, kırk yaşına kadar anne sütü emerler. En az dört yüz, dört yüzeli, en fazla da iki bin sene üç bin sene hatta Ad kavminden bu yana yaşayanları bile vardır. Çok hızlı hareket ederler. Peygamber Efendimiz doğduktan sonra yavaş yavaş iç bölgelere yani sulak yerlere yerleşmeye başlamışlardır. Dağlarda yaşayanları da var. Suda yaşayanları var. Havada uçanları var. İşte AHMAR dediklerimiz evlerde yaşarlar.

Kimlere musallat olurlar?

Genellikle tek başına yaşayanlara musallat olurlar. Mesela uzun süre kullanılmamış evleri sahiplenirler. O evlere perili ev dermelerinin sebebi budur. Uzun süre kullanılmazsa hemen o eve yerleşirler. Hani ahşap binalar oluyor ya, köhne evler, genelde oralarda yaşarlar. Müslüman olanları da insanlara zarar vermemek ve kendileri zarar görmemek için tavanlarda durur. Müslüman olanları da Müslümanları diğerlerine karşı korurlar, savaş verirler.

Evlerde nerelerde konuşlanırlar?

Yatak odasında pek olmazlar. Onların yaşam bölgeleri tuvaletler ve banyolardır. Mutfaklarda da olabiliyorlar. Sıcak su filan dökmeyin der ya büyükler, sıcak su çocuklarına zarar verir, onları yakar.

Ama onlar zaten ateşten yaratılmışlar. Sıcak nasıl onları yakıyor.

İnsanda topraktan yaratılmıştır ama başına taş gelince canı yanar, onun gibi… İnsanlar bilmeden üzerlerine oturuyorlar, kalkıyorlar bu çarpılmalar onlardan yaşanıyor. Genelde çocuklarına zarar verdiği için insanlara zarar veriyor. Özellikle insan idrarı onları felç eder. Buna çok kızıp o insana zarar verirler. Böyle suçlu bulundukları için cin mahkemelerine çıkan insanlar vardır.

Aynı buradaki mahkemeler gibi mahkemeleri vardır. Doktorları vardır. Yaşam şekilleri bize çok benzer. Yoksa Allah, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler ayetini kullanmazdı.

İnsan şekline de girebiliyorlar, onları insandan nasıl ayırt edebiliriz.

Çok hızlı nefes alışverişleri vardır. Oradan belli olurlar. Birde ayak parmakları topuk tarafından terstir. Oradan tanınırlar. Peygamber efendimizin şekline ve koç kılığına giremezler.

İnsanlara intikalleri nasıl olur?

Cinler tarafından çarpılan insanın enerji akımı değişir. Mesela insan çok üzüldüğü, sevindiği, yorulduğu ve ani şoklar yaşadığı zaman çarpılabilir. Allah belli dengeler üzerine yaratmış insanı.. İnsanın dengeleri bozulduğu zaman vücuda girişleri çok kolay olur. Aynı sigara dumanı gibi vücuda girmeleri kolaylaşır.

Allah’ın verdiği vücudu doğru bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

Zaten Allah’ın emir ve yasaklarına uyan insanlara zarar veremezler. Verse de bu sadece Allah’ın imtihan sebebi iledir. Allah’ın müsaadesi vardır.

Abdestin koruyucu özelliği çoktur. Besmele-i şerifi kullanmak bütün işlerde çok önemlidir.

Allah’ın bilinen ve bilinmeyen isimleri vardır. Bilinmeyen isimleri de bilmemiz nerde?! Yine Allah’ ın veli zatlarından öğreniyoruz bunu. Diyorlar ki bunların bin tanesini melekler biliyor. Bin tanesini peygamberler biliyor. Üç yüz tanesi Tevrat’ta. Üç yüz tanesi Zebur’da. Üç yüz tanesi İncil’de, doksan dokuz tanesi Kuran-ı Kerim’de. Eğer Allah’ın üç bin ismini zikretmek istiyorsanız, “Bismillahirrahmanirrahiym ” deyin diyor. Allah’ın üç bin ismi de “Besmele’de gizli. Onun için Besmele ve abdestli olmak çok önemlidir.

MAZARİN, KEMTAMİN, KASVERETİN, TAYKEL

Bunların bir isimleri var mıdır?

Bunların padişahları var. Tabi şeytani olanların padişahı var ama onların isimlerini veremiyoruz. Fakat rahmani olanların da dört tane padişahları var. İsimleri Mazarin, Kemtamin, Kasveretin, Taykel.

Bunların aynı bizim sistemimiz gibi yönetim şekilleri var. Aynı anda kıdem olarak, mesela İfrit dediklerimiz, bakanlar gibi. Bu sistemde nasıl bakanlar, başbakan, milletvekilleri var, aynı o şekilde bir protokol sistemleri var. Nasıl bizler işleri telefonla hallediyorsak, onlarda bu şekilde bir haberleşme sistemleri ile işlerini yürütürler.

Peri diyoruz? Peri ne oluyor?

Dişilerine peri deniyor. Periler erkeklere âşık olurlar, çok güzel kadın şeklinde görünürler. Kadın şekline girdiklerinde saçları çok uzun, yürüdüklerinde arkalarından geliyor. Bunlarla evlenip çocukları olanlar vardır.

Bedenleri yok nasıl evleniyorlar? Hayal mi gösteriyorlar?

Beyinde odacıkları harekete geçiriyorlar. Binlerce odacıklar var beyinde. Onları harekete geçiriyorlar. Bedenleri olmadığı için bu şekilde gerçekleşiyor.

Cin çarpan insanların ne gibi belirtileri oluyor?

Bunlar uzun süre sağa sola döner, uyuyamaz, ancak iyice dinlendikten sonra uyuyabilir, vesvese yaparlar. İlla sabah ezanını duymak ister yatmak için, sebepsiz yere üzülür, gün boyunca sıkılır. Bazı insanları gördüğünde onlardan çok sıkılır, yani bir yerden yardım bekler gibi sürekli bekler. Çok korkunç rüyalar görür, rüyasında köpek, kurt, inek, tilki, aslan, fare gibi hayvanlar görür. Dişlerini sürekli sıkar uyurken. Uykuda çok ağlar veya çok güler. Bazen çığlık attıkları da olur. Uyurken ah vah eder. Uyku’da şuursuz olur.

Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur, “YAKAZA” hali deniyor buna. Rüyasında kendisini kabir’de, pis yerlerde, korkunç yollarda görür kişi.

Bedeninde cin taşıyan insanların belirtilerimi bunlar?

Evet. Cin bedenin tamamına girer. Bedende ağrı, sancı, titreme olur. En ufak halde titremeye başlar sinirlendiğinde. Cesaretsizlik olur, çalışmak istemezler. İbadetlerde zorlanma olur, bunlar en bariz belirtilerdir.… Bakın burada ibadette zorlanma olur dediğim de demek ki namaz kılan insanlarda da görülebilir. O zaman bu imtihan sahasına giriyor.

O zaman Allah o kişinin çok gayret göstermesini mi istiyor?

Kesinlikle evet. Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Herkesin imtihan sebepleri de farklıdır. Kuran-ı Kerim’de Allah “Ben sizi eşlerinizle, çocuklarınızla, malınızla ve canınızla deneyeceğim.” Diye dört tane madde koyuyor. Bazen bunların tamamı ile imtihan olanlar var.
Kurtuluş çareleri nelerdir. Ne şekilde kurtulabilir kişi? Önce şunu sorayım, çarpılmamak için ne yapmak lazım? Bunların musallat olmaması için ne yapmak lazım?

Çarpılmamaları için, Allah’ın emir ve yasaklarına uymaları gerekiyor. Mümkünse gusül abdestsiz gezmemek gerekiyor. Daha çok abdestsiz olanlara yaklaşır. Kadınların özel günlerinde vücudun dengesi bozuluyor. Bozulduğu için de çok çabuk girebilirler vücuda. Kadınların %60’Indan fazlasında bu durum mevcut. Bazısı bunu biliyor, bazısı bilmiyor. Kadın bedenine girdiklerinde özellikle beyne ondan sonra da rahme yakın yerlerde yerleşirler. Çoğu kadın bu durumun farkına varır ama insanların tepkisinden korktuğu için kimseye söyleyemez ve doktora gidemez. Mesela şiddetli baş ağrısı çekenler var. Tomografi çekiliyor ama hiçbir şey çıkmıyor. Kesinlikle bu böyle %60’ından fazlasında mevcut bu durum.

Benim tavsiyem; İslam fıtratına göre yaşamaları, temizliklerine dikkat etmeleri, özellikle gece banyo yapmamasını ben bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum.

Gece banyo yapılmaması niye?

Akşam ezanından sonra banyolarda, tuvaletlerde onların dünyalarıyla bizim dünyalarımız birleşiyor, Birleştiği zamanda siz banyoda yemek yemezsiniz ama onlar yiyorlar. Onların sofralarına basma, onların üzerlerinde dolaşma gibi haller yaşanıyor. Onların sofralarına basıldığı zaman kişinin ayak parmaklarında şişmeler oluyor. Vücudunda şiddetli ağrılar oluyor. Ve mutfakta sıcak su, asla ve asla gece dökülmemesi gerekir. Mutlaka dökülecekse Besmele çekilmeli.

Kesinlikle gece yıkanmayın. Mümkünse gece temizlik yapmayın.

Çünkü Allah İslam Fıtratında uykuyu, işi, ibadeti ayırmış. Genelde çalışan kadınlar gece iş yapmayı tercih ediyorlar. Hâlbuki büyüklerimiz “Saat on, yatağa kon” demişler. Yani yatsı namazından sonra yatın deniyor. Ama gece iş yapınca gel beni çarp diyorsunuz.

Bu tür hastalar nasıl tedavi edilirler?

İnsan bedeninden çıkan cin boğazda bir yalıdan çıkmış gibi acı çeker. Onun için çıkmak istemez. Ancak bunu ehil insanlardan bilen insanlardan yardım alarak gerçekleştirmesi gerekir. Normal olan insanların okumaması gerekiyor, okusa bile içinden okuması gerekiyor. Çünkü okuduğu zaman ona da zarar verirler, atlamalar olur. Mümkünse dokunmadan okunmalı. Ehil kişiler okursa bu tedavi süresi 11, 21 veya 41 günlük bir zaman ister. Eğer bu kişiler tedavi olmazlarsa akıl hastalığına kadar gidebilir.

Cinli hastaların daha ileri vakaları nelerdir acaba?

Özellikle ileri vakalarda insanı yemeden içmeden keserler. Beyni ele geçirdikleri için kolayca yönlendirebilirler. Ve açlık hissini yok ederler. İnsan günden güne zayıflamaya başlar. Yemek borusunu tıkarlar bu şekilde kişiyi ölüme kadar götürürler.. Bu durumda şifa ayetleri okunur. Ve bunlar vücudu tek tek terk ederler. Onlar vücuttan ayrılırken hastada bir uyku hali ve rahatlama başlar. Kişi tekrar eski düzenine kavuşur, yemeye içmeye başlar. Sosyal hayatına devam edebilir.

Duanın nasıl bir etkisi oluyor insan üzerindeki? Yani dua edildiği zaman insan mekanizmasında neler değişiyor.

Bu karşıdaki insanın inanç kabına da bağlı. Kuran-ı Kerim’de Allah “Kuran sizin için bir şifadır.” diyor. Nasıl ilaçlarda mide hapı baş ağrısına cevap vermezse, dualarda da böyledir. Her duanın, her surenin bir Hüddamı vardır.

Dua ettiğinizde siz kendinizden sanırsınız, çünkü o görevli melek, yardımcı melek, insanın vücudundaki değişikliğe sebep olur, yardım eder bu da Allah’ın bir lûtfudur.

“İhlâs” suresi maymuncuk görevi yapar. Her kapıyı açar

Sure hüddamlarının da melekleri vardır. Onlar komutan olurlar, askerleri de melekler. Tabiri caizse birçok asker ile birlikte gelirler. En fazla hüddamı olan sure de ihlâs suresidir. Üç tane hüddamı vardır. Hatta isimleri Abdülsamed, diğerinin adı da Abdulvahab’dır. Maymuncuk görevi teşkil eder, hangi niyetle okunursa, o olur. Açmadığı bir kapı yoktur..

Belirli bir adedi var mıdır?

Adedi 5480 tanedir. Okuduğunuz zaman hangi niyet olursa olsun, hangi hastalık olursa olsun, mutlaka şifa verir. Yalnız bunları okuyacak insanın takva üzerine olması ve aynı zamanda da okuyacağı işin rahmani olması gerekiyor. Bunu çift taraflı bıçak gibi algılayın. Bir tarafı onu keser, bir tarafı da okuyan kişiyi keser.


Şifa ayetlerinin tamamı Fatiha suresinde mevcuttur. Adedi 7 veya 21 dir. Bu da yine kişinin manevi kabıyla alakalıdır.

Ayet’el – Kürsi’nin özelliği de yine koruyucu olmasıdır. Manevi hali iyi olan bir insan 1, 21, 170, 313 kere okunursa çok koruyucudur.

Ve en önemlilerinden bitanesine Ayetek kürsi ile koruma yapmak


https://www.lahutiye.com/lahutiye-korunma-dualari/855-ayetel-kursi-korumasi-nasilyapilir.html

tutrakan
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 148
Yanıt Sayısı: 589
8 sene önce
Eline sağılık.Tüm mana ve anlamıyla beden musallatı filmlerde gösterildiği gibidir muhakkak.Allahtan,gerçekte rastlanmamaktadır bence,en azından ben tanık olmuş değilim öyle kimselere,şayet varsaydı.Yakaza durumuna gelince..onu konuyla ilişkilendiremem,yatağa uzanıp uykuya dalacağın sırada yüksekten düşüyor gibi ani durum yaşandığında ve tutunmaya çalışır gibi hareket edip uykuya dalmak....hakikatte öyle olmasa da-mezara girmekmiş,yani..birileri vafaat etmen için uğraştığının belirtisiymiş,die duymuştum,doğrusunu ancak Allah bilir.Selametle
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
------------------güncel-------------------
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22142 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye Suhbe
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)