Dualarınıza Dikkat Edin

Bu konu zeinarda tarafından 7 sene önce açıldı, 360 kere okundu ve 8 Cevap verildi.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce

Duâ, Allah ile kul arasında dâimî bir râbıtadır. Duâ, kulluğun özü, Rabbe yönelişin adıdır. İlâhî rahmetten merhamet ve yardım dilenmektir. Bu sebeple kulluktan bahsedilen bir yerde, duâdan bahsetmemek mümkün değildir. Ancak duâ ederken, Hakk’a yakınlığımıza, takvâmıza ve Allah Teâlâ’dan ne istediğimize çok dikkat etmeli; O’ndan devamlı hayır, iyilik ve âfiyet istemeliyiz. Nitekim, “Duâ ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Daavât 1) buyuran Peygamber-sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bir kimse müslüman olduğunda ona önce namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle duâ etmesini tavsiye ederdi: “Allâh’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir, 35) Bir diğer hadîs-i şerîflerinde de Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Allâh’tan talep edilen (dünyevî şeylerden) Allâh’ın en çok sevdiği, âfiyettir.” (Tirmizî, Deavât, 112/ 3542)Kulun Cenâb-ı Hakk’a ilticâsında ne kadar dikkatli olması gerektiğini ifâde sadedinde, asr-ı saâdette yaşanmış bir hâdiseyi Mevlânâ Hazretleri edebî üslûbuyla da tezyîn ederek şöyle nakleder:Sahâbeden bir zât hastalanmıştı. Öyle ki o hastalık yüzünden zayıflamış, iplik gibi incelmişti. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de onu görmek ve hâlini hatırını sormak için yanına gitmişti. Sahâbîyi ölüm hâlinde gördü. Sonra ona dedi ki: “-Acaba sen, münâsebetsiz ve yersiz bir duâ mı ettin? Bilmeyerek zehirli bir şey mi yedin? Hele bir düşün bakalım; ne çeşit duâ ettin? Nefsin hilesine uyup nasıl coştun, köpürdün? Allah’tan neler istedin?” Hasta:“Hiç hatırımda değil, ama himmet buyur da şimdi hatırlayayım.” dedi.Cenâb-ı Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in gönle nur bahşeden mevcûdiyeti bereketiyle, hastanın etmiş olduğu duâ hatırına geldi. Her tarafı aydınlatan Peygamber’in himmeti, ona hatırlayamadığını hatırlattı. Hak ve bâtılı ayırt eden nur, gönül pencerelerinde parladı.“-Yâ Rasûlâllah! Cenâb-ı Hakk’a saygısızca yaptığım duâ şimdi hatırıma geldi. Birçok günaha girmiştim; günah dalgaları arasında yüzüyordum. Suçlulara, günah işleyenlere çok çetin, çok şiddetli azap edileceğini duyuyordum.Yâ Rasûlâllah! Sen bizi pek ürkütüyordun, pek korkutuyordun. Ben de çâresizlikler içinde ne sabredebiliyordum, ne de kaçacak, kurtulacak yol bulabiliyordum. Artık bende ne tevbe ümidi kalmıştı, ne de nefis ile mücâdele gücü… «Yâ Rabbî!» diyordum. «Âhirette çektireceğin azâbı bu dünyada hemen çektir! Çektir de, âhirette mutlu olayım!» Böyle bir istekle ilâhî kapının halkasını çalıp duruyordum. Derken bende böyle bir hastalık belirdi. Hastalığın verdiği zahmetten canımın rahatı kalmadı. Zikrimden, evrâdımdan geri kaldım. Hattâ kendimi, iyiliğimi ve kötülüğümü bilemez bir hâle geldim.Ey fütüvvetli, ey kokusu mübârek azîz Peygamber! Sen’in o nûrlu yüzünü görmeseydim, bu hayat bağından tamamıyla kurtulacak, yani ölüp gidecektim. Teşrîf buyurun da, bana zât-ı âlînize lâyık bir tesellîde bulunun.”Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdu ki:“Sakın bu duâyı bir daha etme; kendi hayat ağacını kökünden söküp atma!” Hasta sahâbî:“Tevbe ettim, ey benim Sultânım! Bir daha kendimi güçlü-kuvvetli görüp böyle boyumdan büyük bir lâf etmem.Ey renklerin emîri! Çeşitli ve her renkte insanların Peygamberi! Sen’deki o güç ve kuvvet hakkı için kalplerimizin renkten renge girmesine acı, bizi temkin, sükûnet ve sebat hâline gelmemiz için terbiye et. O muhteşem renginden bizlere de lûtfet. Himmet eyle.Ey büyükler büyüğü, ey sahibimiz! Şu artakalanı esirge, koru. Koru da şeytan büsbütün sevinemesin.Bizim için, bizim hatırımız için değil; günahkârları, sapıklığa düşenleri arayıp kayırdığın o kadîm lûtfun hakkı için!Et ve yağdan ibâret olan bedene merhamet bağışlayan, acıma duygusu veren Allah! Yarattığın varlıklarda sanatını, yaratma gücünü, kuvvetini gösterdiğin gibi lûtuf ve merhametini de göster! Ey büyüklerin en büyüğü olan Allah! Ettiğimiz bu duâ Sen’in öfkeni celbediyorsa, edilecek duâyı yine Sen bize ilham eyle!”Nihâyet, canhıraş kıvranışları karşısında Cenâb-ı Peygamber o hastaya dedi ki: “Duâlarına şu sözleri de ekle. De ki: «Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah!Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (el-Bakara, 201) Allâh’ım bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştir, varacağımız yerde Sen bulun, konak yerimiz Sen ol, yürüdüğümüz yol bizi Sana götürsün, sadece cennete değil. Bizleri Cennet ve Cemâlinle müşerref eyle!»Cenâb-ı Hak’tan dâimâ âfiyet istemek husûsunda, Peygamber Efendimiz’in amcası Abbas -radıyallâhü anh-‘tan da şöyle bir rivâyet nakledilmektedir:“-Yâ Rasûlâllah! Bana Allah Teâlâ’dan isteyeceğim bir şey öğret!” dedim. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “-Allah’tan âfiyet dileyin!” buyurdu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim ve: “-Yâ Rasûlâllah! Bana Allah Teâlâ’dan isteyeceğim bir şey öğret!” dedim.Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yine:“-Ey Abbas! Ey Rasûlullâh’ın amcası! Allah’tan dünya ve âhirette âfiyet dileyin!” buyurdu. (Tirmizî, Deavât, 84/3514; Ahmed, I, 209)Duâ esnâsında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, bir musîbetten kurtulmak için başka bir belâyı istememektir. Nitekim Hazret-i Yûsuf -aleyhi’s-selam-, kendisini günaha sürüklemek isteyen gâfil kadınların şerrinden kurtulmak için âyet-i kerîmede bildirildiği üzere şu duâyı yapmıştı:“Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir!..” (Yûsuf, 33)Yani Yûsuf u duâsında, içine düştüğü müşkil hâlden selâmete çıkmayı değil de, bir bakıma zindana atılarak kurtulmayı talep etmiş oldu. Duâsının kabulü neticesinde de hapse düştü.Bu sebeple kul, hangi hâl ve şartlar altında olursa olsun, dâimâ rahmet ve merhamet ummânı olan Rabbinden hayır talep etmelidir. Nitekim hadîs-i şerîfte bildirildiği üzere:“Duâ, inen ve henüz inmemiş olan her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazâyı sadece duâ geri çevirir. Öyle ise size düşen, duâ etmektir.”(Tirmizî, Daavât, 112/ 3542)Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de, Cenâb-ı Hakk’a nasıl duâ edilmesi gerektiğini öğretmek için bâzen ashâbı ile beraber duâ ederdi. Çünkü Allah Teâlâ, duâsız bir kul istemediğini bildirerek şöyle buyurmuştur:“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyazlarınız olmadıktan sonra, Rabbim size ne diye değer versin?.. (Yani sizler ne işe yararsınız.)”(el-Furkân, 77)Bu sebeple başta peygamberler olmak üzere, bütün Allah dostları; darlıkta ve bollukta, kederde ve ferahta, dâimâ Allâh’a yönelmişler ve O’na niyazda bulunmuşlardır. Aslında ins ve cinnin gâfilleri dışında kâinattaki her varlık, niyaz ve ilticâ ellerini yalnızca O’na açmış hâldedir.Velhâsıl mü’min, kulluk hayatında duânın vazgeçilmez bir yeri olduğunun idrâkiyle, dâimâ “Allah’tan âfiyet dileyiniz.” (Buhârî, Cihâd, 112) emri mûcibince hareket etmelidir. Zira Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhü anh-‘ın buyurduğu gibi:“Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz! Hiç kimseye, yakînden (kat’î bir îmandan) sonra âfiyetten daha fazîletli bir şey verilmemiştir.” (Tirmizî, Deavât, 105/3558) Yâ Rabbi! Bizleri âfiyetten ayırma. Sen’i râzı olacağın şekilde zikretmek, nîmetine şükretmek, Sana lâyıkıyla kullukta bulunmak için bizlere yardım eyle!..Âmîn…

zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce
«Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah!Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (el-Bakara, 201) Allâh'ım bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştir, varacağımız yerde Sen bulun, konak yerimiz Sen ol, yürüdüğümüz yol bizi Sana götürsün, sadece cennete değil. Bizleri Cennet ve Cemâlinle müşerref eyle!» Yâ Rabbi! Bizleri âfiyetten ayırma. Sen'i râzı olacağın şekilde zikretmek, nîmetine şükretmek, Sana lâyıkıyla kullukta bulunmak için bizlere yardım eyle!.. Âmîn...
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce
.....................güncel............
CiciPeri
SÜPER MODERATÖR
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 30
Yanıt Sayısı: 4019
7 sene önce
ellerine saglik zeinarda ozellikle dua bitiminde, su istegim olsun bu hacetimin olmasini istiyorum!demek cok yanlistir,dogrusu su dilegimin olmasini diliyorum,diye dua etmektir,cunku istemek ol deyince istedigini yaratmak istedigine istedigi sekli vermek istediginin duasini kabul etmek sadece Allaha mahsustur,dua ederken insan kendini kimsesiz evsiz barksiz tutunacak bir dali dahi kalmamis kar sogugunda sokakta kalmis bir dilenci gibi dunyadaki hicbirseyin mal can v.s ona ait olmadigini bilerek dilemelidir dilegini
Cleo
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 82
7 sene önce
Peki bir kişi dikkatli dua etti, hem bu dünyada hem de öbür dünyada iyilik istedi ama aksine sürünüyor o zaman ne oluyor?. Hee aklıma geldi "sınanıyor" oluyor değil mi?. Her zaman aynı yanıt, birisi de çıkıp demiyor: Belki Allah seni ciddiye almıyor.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
7 sene önce
ne sınav ne de hayırlısı... eğer bir insan dua ediyorsa bunu Allah-ü Teala istemiştir,zira her zaman herkes dua edecek diye bir kural yok...Çevremizde pek çok kişinin dilinde belki besmeleyi bile duyamazsın ama baktığında hiç derdi yokmuş ve çok da güzel bir hayatı varmış gibi görünür.... bütün bunların hepsi Allah-ü Tealanın tasarrufundadır,kulunun dua etmesini istemişse bir musibet bir sıkıntı verdiğine inanırız.. Bunun yanısıra kulun her istediği kendisi için her zaman hayırlı olmayabilir,kulun ısrarla istediği halde kendisi için hayırlı değilse gerçekleşmeyebilir.. Zira bizim inancımızda dileğimiz bizim için hayırlı değilse dileğimiz gerçekleşmeyebilir,ya da onun yerine hiç beklemediğimiz istemediğimiz bir şey verilir...... Yaşadığımız herşeyde bir hikmet ve keramet görmezsek inançlarımızla bağdaşmaz.....
duaperisi
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 573
7 sene önce
Adamcağızın biri durmadan Allaha; “Allah’ım Milli Piyangodan bana büyük ikramiye çıksın” diye dua edermiş. Yıllarca sürdürmüş bu duayı adam. Sonunda melek “Alah’ım bu kulun çok dua etti. Duasını kabul edelim mi artık” der. Gelen cevap ise aynen şöyledir. “Bir bilet alsa duası kabul olacak zaten”… Bunu babam hep anlatırdı bize. Sen dua ettin ne güzel, peki hiç adım attın mı?
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
7 sene önce
«Yâ Rabbî!» diyordum. «Âhirette çektireceğin azâbı bu dünyada hemen çektir! Çektir de, âhirette mutlu olayım!» Peki burada dua'sı kabul olmuş ahirette mutlu olacak anlamına gelmiyormu ? Nitekim sabır edene ve çile çekene ahirette karşılığı kat kat fazlası verilecek denilmiyormu ? anlayamadım Peygamber efendimiz bu dua'yı beğenmemiş idrak edemedim
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 818
Yanıt Sayısı: 18475
3 sene önce
Yâ Rabbi! Bizleri âfiyetten ayırma. Seni râzı olacağın şekilde zikretmek, nîmetine şükretmek, Sana lâyıkıyla kullukta bulunmak için bizlere yardım eyle!.. Âmîn...
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22124 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143701 Cevap
  • Son Üye Willardwal
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)