doğa üstü esmalar

Bu konu hür adam tarafından 5 sene önce açıldı, 342 kere okundu ve 21 Cevap verildi.
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce

ii günler
Toprak
Ateş
Su
Hava
Esmaları verebilir misiniz
Bu bilgileri google da buldum ama bi sonuca ulaşamadım lütfen allah rızası için yardımcı olurmusunuz
II günler

hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Buraya bakacak kimse var mı bnm bu sorduğum sorulara :)
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
5 sene önce
<> değil;iyi günler <> değil;bir sonuca <> değil;benim.... Önce dilimizi düzgün yazmaya özen gösterin..
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Hızlı yazıyorum kusura bakmayın biraz aceleciyim yani demem şu ki benim açtığım şu konularla bir bilginiz var mı? Yahut ta Bu gibi bilgileri nereden bulabilirim yardımcı olmaya çalışırsanız çok sevinirim iyi günler.....
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Allah Teâlâ hem sonsuz Celâl ve İzzet Sahibi; hem de nihâyetsiz Cemâl ve Güzellik Sahibidir. Her iki sıfat grubu da mevcûdât üzerinde kayıtsız, hadsiz ve sayısız tecellîlere sahiptir. Cenâb-ı Hakk’ın ezelî sıfatlarının Celâlî ve Cemâlî olmak üzere genelde iki türlü tecellîye sahip olduğunu beyan eden1 Bedîüzzaman, “Bismillâhirrahmânirrahîm” kelimesinde yer alan “Allah” kelâmının “Celâl” lafzı olduğunu ve bu kelâmdan Celâl silsilesi tecellî ettiğini; diğer iki isim olan “Rahmân ve Rahîm” kelâmlarından da Cemâl silsilesi tecellî ettiğini kaydeder.2 Buradan, Kur’ân’da yüz on dört defa nazil olan “Bismillahirrahmânirrahîm” mübârek cümlesinin hem Celâlî isimlerin, hem de Cemâlî isimlerin zikrini özünde barındıran bir İlâhî kelâm olduğunu söylemek mümkündür. “Bismillah” cümlesini Vâhidiyet ve Ehadiyet tecellîleri açısından da ele alan Bedîüzzaman, Kur’ân’ın varlıklar âlemini kuşatmış olan Vâhidiyet içinde akılları boğmamak için dâimâ Vâhidiyet içinde Ehadiyet cilvelerini gösterdiğini beyan eder. Üstad Hazretleri Vahidiyet ve Ehadiyet ıstılahlarını güneş misâliyle açıklar. Buna göre, güneşin tüm dünyayı ihâtasındaki birlik ile, zerrecikler, cam parçacıkları, damlacıklar ve şeffaf şeyler üzerindeki cilvelerinde gözden kaçmayan birlik arasında aslında fark yoktur. Ancak güneşi bir bütün olarak kavramaktan âciz kalan kimsenin, şeffaf şeyleri dikkatinden uzak tutmaması gerekir. Şeffaf şeylerdeki güneşin yansımalarına dikkat ettiğinde güneşi yedi rengi ile birlikte kavramış olur. Çünkü tüm dünyayı kuşatan güneş, aynı zamanda cam parçacıklarında da yansımakta ve yedi rengini göstermektedir. İşte–temsilde hatâ olmasın—Cenâb-ı Hakk’ın tüm isimleri Vâhidiyet itibariyle tüm kâinâtı kuşatmıştır; Ehadiyet itibariyle de her zerrede, her küçük şeyde, her çiçekte, her hayat sahibinde, her insanda yine ekser isimleri tecellî hâlindedir. İnsan aklı koca kâinâtı havsalasına sığdıramaz ve Bir Yaratıcısı olduğunu kavramaktan âciz kalır ise, Kur’ân’a göre çözüm, küçük varlıkları insanın dikkatine arz etmektir. Kur’ân, aklın boğulmasını önlemek için insan aklının kavrayabileceği küçük varlıklar üzerinde Allah’ın isimlerinin ehadiyet cilvelerini, yani Allah’ın birliğinin küçük şeyler üzerindeki tezâhürlerini gösterir. İşte “Bismillah” kelâmındaki Celâl lafzı olan “Allah” ismi Vâhidiyet’e, yani Allah’ın isimlerinin tüm kâinât üzerindeki nüfûzuna ve hâkimiyetine; “Rahman ve Rahîm” isimleri de Ehadiyet’e, yani Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin küçük parçacıklardaki, yani bitki, ağaç, hayvan, insan... vs. tüm hayat sahiplerindeki birlik, şefkat ve rahmet tecellîlerine işâret eder.3 Bir diğer ifâdesinde Bedîüzzaman, Vâhidiyetin Celâl tecellîsini; Ehadiyetin de Cemâl tecellîsini gösterdiğini kaydeder. Bu durumda ekseriyetle nevîlere ve külliyâta, yani bir bütün olarak kâinâta ve küllî şeylere Celâl sıfatı ve Celîl ismi; mevcûdâtın cüz’iyâtına, yani bütün küçük varlıklara, yani kâinâtın fihristesi niteliğindeki küçük hayatçıklara da Cemâl sıfatı ve Cemîl ismi tecellî eder. Bazen de Cemâl, Celâl’den tecellî eder. Yani büyük varlıkların azametinde bir güzellik, büyüklüğünde bir rahmet, haşmetinde bir nezâhet vardır. Büyüklüğü ve azameti Celâlî isimlerden ise, güzelliği ve rahmet eseri oluşu Cemâlî isimlerdendir. Aynı zamanda Celâl içinde Cemâl tecellîsine, Cemâl içinde de Celâl tecellîsine şâhit olmak mümkündür. Yani Celâl ne kadar Cemîl ise; Cemâl de o kadar Celîl’dir.4 Küçüklerde tezâhür eden Celâl ve İzzet izleri de gözden kaçmamalıdır. Meselâ sinek öyle onurludur ki, izzet ve onuruyla, Celâl ve İzzet Sahibi olan Allah’ın eseri olduğunu âdetâ haykırır! Üstad Saîd Nursî’ye göre, güneş ve arş gibi büyük cirmler, haşmet lisânıyla “Yâ Celîl! Yâ Kebîr! Yâ Azîm!” diye Allah’ı zikrederler. Sinek ve balık gibi küçücük hayat sahipleri de rahmet lisâniyle, “Yâ Cemîl! Yâ Rahîm! Yâ Kerîm!” diye Allah’ı zikrederler. Celîl-i Zü’l-Cemâl’den ve Cemîl-i Zü’l-Celâl’den başka hiçbir kimse, hiçbir şey şu büyük âlem olan kâinâta ve küçük âlemler mânâsında olan cümle canlı varlıklara aslâ müdâhale edemez!5 Buradan hareketle Kebîr, Mütekebbir, Azîm, Cebbâr, Kahhâr, Kâbıd, Hâkim, Melik, Adl, Kâdir, Kaviyy, Muktedir, Müntakım, Vâhid, Dârr gibi haşmet, azamet, ulviyet, büyüklük, hâkimiyet, kudret, kuvvet, ihtişam, kahır, tenzih, tesbih, havf, azab, korku, heybet ve tekebbür ifâde eden isimlerin Celâlî isimler olduğu; buna karşılık Rahmân, Rahîm, Kerîm, Selâm, Mü’min, Müheymin, Gaffâr, Rezzâk, Latîf, Halîm, Şekûr, Vedûd, Mukît, Mücîb, Muhyî, Ehad, Tevvâb, Afüvv, Raûf, Muğnî, Hâdî, Nûr gibi rahmet, şefkat, merhamet, mağfiret, cevap vermek, acımak, güzellik, hoşnutluk, rızâ, sevgi, muhabbet, bağışlamak, tezyin, hamd, lütûf, terğib, recâ ve ümit ifâde eden isimlerin ise Cemâlî isimler olduğu söylenebilir.6 Kâinâtta zıtların birbiriyle mücâdeleleri, büyük şeylerin haşmet ve gösterişi, güzel olanların ise nezâhet ve câzibesi bu iki sıfat ve isim grubunun muhtelif tarzlardaki tecellîlerini nazara verirler. Bu bağlamda, her şeyde görülen sürekli tegayyür ve değişiklik kânûnu; her şeyin her an tekâmül, değişme, gelişme, büyüme ve farklılaşma içinde oluşu; iyilikle kötülüğün, güzellikle çirkinliğin, aydınlıkla karanlığın, nûr ile nârın, hidâyet ile dalâletin hep birbirine mütecâviz ve müdâfî vaziyette bulunmaları da Celâlî ve Cemâlî isimlerin tecellîlerindendir.7 Yorumların tümüne baktım şunlar dikkatimi çekti Ya allahul azizul cebbar.(ateş) Ya allahul azimul cebbar.(su) Ya allahul melikul cebbar.(toprak) Ya allahul kerimul cebbar.(hava) Örneğin şu su ve hava esması Suyun azim değil, aziz Havanın da kerim değildi r. Bu konuda bir bilgi verirseniz çok çok sevinirim. . .
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Mesela bir örnek daha eğer ki element esmaları celali isimlerden ise 4 element hava esması celali isim değil nasıl oluyor Kafam allak bullak oldu yardımcı olursanız çok sevinirim yani ne yapacağımı bilemiyorum ve bilmiyorum lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler . . .
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
5 sene önce
Sadece Bediüzzamana takılıp kalır ve herşeyi ondan öğrenmeye çalışırsanız işin içinden çıkamazsınız.... Kaynağınızı değiştirin farklı alimleri de inceleyin.
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
5 sene önce
Bu arada grawi olarak yasaklı olduğunu da unutmuş değilim.
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Kusura bakmayın Özür dilerim Peki ornek verebilir misiniz ne gibi alimler ?
dombra
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 931
5 sene önce
Bu esmalarin isimleri nedir? Böyle bir durum gercekten var mı?
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
5 sene önce
HAYIRlı GECELER domracığım......
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Sevgili zeinarda ablacım Sevgili arıtmacı ve sevgili Airborne kardeşim siz bu bilgileri Nereden buluyorsunuz banada nerden bulduğunuzu söyleyebilir misiniz?
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Şimdi araştırmalarıma göre Toprak esması : Ya allahul melikul cebbar. Su esması : Ya allahul azizul cebbar. Ateş esması : Ya allahul kahharul cebbar. Hava esması : Ya allahul muhyiul cebbar. Metatron esması : Ya allahul kadirul cebbar. Belkide ben yanlış biliyorum .
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Rahmân, Rahîm, Kerîm, Selâm, Mü’min, Müheymin, Gaffâr, Rezzâk, Latîf, Halîm, Şekûr, Vedûd, Mukît, Mücîb, Muhyî, Ehad, Tevvâb, Afüvv, Raûf, Muğnî, Hâdî, Nûr Bunlar celali isimler hangileri 4 element esmasıdır .?
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Neyse gerek yok bunada ben Artık 4 element esması nı da ve metatronu da biliyorum Metatronun baska bir ismi = rahman meleği Sonsuz gözü vardır. Daha fazlası var sizi fazla rahatsız etmeyeyim hadi allaha emanet olun kendinize iyi bakın iyi akşamlar.
color
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 29
Yanıt Sayısı: 1257
5 sene önce
Kusura bakmayın ama sormadan edemiyorum. Siz kendi kendinizi de rahatsız etmiyor musunuz sizce de?
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
5 sene önce
Ben mi yok hiç rahatsız olmuyorum çünkü bu konulara çok meraklıyim yani araştırmayı çok seviyorum . . . Bende Ledun ilmi, gayy alemin sırları duaları, esmaların sırları, kuranin sırları ve daha fazla ...istediğim bilgileri Bir kısmını bu siteden bi kısmını da başka yerlerden buldum tabiki araştırma ile hadi iyi günler dilerim.
hür adam
Üyelik Zamanı: 5 sene önce
Konu Sayısı: 5
Yanıt Sayısı: 47
4 sene önce
Hah bu arada 4 element esması böyle değildir. Simdiden Özür diliyorum Her elementin ayrı bir esması var. Örneğin su esması :aziz 'dir. Ateş esması : kahhar 'dır. . Diğerlerini sizler biliyor sunuz Bende biliyorum zikir sayısına gelince onuda bende sizde biliyorsunuz. . . Hayırlı günler dilerim ..
ml16
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 2
4 sene önce
yeni uyenizim gerci konuyu kapatmissiniz ama bende metatron zikrini soracaktim.nasil yapacagiz 7 fatiha edip hediyemi ediyoruz niyet ediyormuyuz birde forumda verilen hava esmasi ve metatron kismi dogrumu uygulayabilrmiyiz.tesekkurler.bu buyu falan degil degilmi.kusura bakmayin cok sordum
zeinarda
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 817
Yanıt Sayısı: 18465
4 sene önce
Sitemizde özel iletişim bilgilerinin verilmesi yasaktır..
Clonar
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
4 sene önce
Hani hür adam her elementin esmasi ayrı dediya onu anlamadım şimdi biz her bir cümleyi günde bin defa okumayacakmiyiz,bana sadece nasıl yapacağımı anlatmanizı istiyorum yardım ederseniz çok sevinirim 😃
Clonar
Üyelik Zamanı: 4 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 4
4 sene önce
Anladım teşekkür ederim
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22063 Kayıtlı Üye
  • 16497 Konu
  • 143679 Cevap
  • Son Üye cypriot
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)