Alt 30-10-11, 10:49 #1 (permalink)
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,225
superisi is on a distinguished road
superisi superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
superisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-09-11
Bulunduğu yer: umudun olduğu her yerde
Mesajlar: 1,225
superisi is on a distinguished road
Standart Devr-i Ala Duası

M.İbni Arabi Hazretlerinin Devri Ala Duası ve Havassı

Bu çok kıymetli dua Hz. Şeyhül Ekber İbni Arabi Hazretlerinin azim bir evradıdır malumunuz.. Bu duanın bir çok faydaları vardır bunlardan bazıları Her kim bu duayı Hulusi kalp ile okusa vird edinse veya bela, kıtlık, yoksulluk anında okunsa veya yazıp nusha edip üzerinde taşısa veya büyükler ve devlet erkanı yanına gittiklerinde makbul olup hacetlerinin reva olması için. İnsanların Muhabbet için, dil bağı için, çocuklara arız olan ümmü sübyan hastalığı için, hamilenin çocuğunu muhafaza ve düşük yapmaması için, nazar için, insanlar ve cinlerin zararlarından korunmak için, gece ve gündüz gelen evhamlar için, zehirli ve zararlı olan hayvanların zararlarından korunmak için, rızkın ziyade olması için, şer ve zararları asan etmek için, deniz ve kara seferlerinde selamet için, bedene arız olan cümle illetlerin defi için, düşmana galebe ve zafer için, bu duayı evine asarsa yangın olmaması ve hırsız girmemesi için gayet mücerrep bir duadır.


Bu dua okunmadan evvel istiğfar edilir 11 Fatiha İhlas Felak- Nas ve en az 21 Salavat-ı Şerife getirilip Hasıl olan sevabı Başta Efendimiz Kalblerin Tabibi Seyidimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi ve sellemin Ruhuna Sahabelerin (Rıdvanullahi tela Aleyhim Ecmain) ruhlarına ve Bu Duayı ümmete hediye eden M. İbni Arabi hazretlerinin ruhlarına hediye edip öyle başlamak lazımdır. Belli bir adeti olmamakla beraber Hazretin türbesinde okunduğu üzere sabah ve akşam okunmasına riayet etmekte fayda vardır.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î Bismillâhi (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî (Kefh/39)
3) Ve esbül aleyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î Veatesımû bihablîllâhi (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,aleyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î izz-î azamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi (Araf/26)
5) Ve eiznî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ aleyye Ahâzetuhû ğâşiyetün min azâbîllâh (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min abîdîke-zzâlimin el bâğine aleyye ve evânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme alâ semîhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveten Femen yehdîyhî min badillâh (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîate mekr-îhîm vardudhûm annî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î Fe mâ kâne lehû min fietin yensurûnehû min dûnîllâh (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î Akbil velâ tehaf,inneke minelâminîne bi fadzlîllâhi (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,velhamdülillâhi rabbil âlemîyn (Enam/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mümin,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î Lehümül büşrâ fil hayâtiddünyâ ve filâhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ Azîm,Yâ Muizzzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î izz-i azamet-î Ve lâ yahzünke kavlühüm,innel İzzete lillâhi (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hilat-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î Felemmâ raeynehû ekbernehû ve kataâne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ Azîz,Yâ Vedûd,aleyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü ibâd-îke b-il mahabbeti ve-l meazzeti ve-l meveddeti min tatîf-î teltîf-î telîf-î Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh (Bakara/165)
15) Ve Azhir aleyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsârü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin alâl müminîne eizzetin alâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmilnî Yâ Bedîa-ssemâvati vel arz Yâ Zelcelâli vel ikrâmi bil fesâhati vel belâğeti vel berâti “Vehlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
18) Bi rikkat-î rafet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîdel betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyfül heybeti veşşiddeti vel kuvveti vel menati min besi ve ceberûtî izzeti “Ve mennasru illâ min indillâhi (Enfâl/10)
20) Ve edim aleyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcete meserreti “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâhâ/25-26)
21) Biletâifî avâtifi “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî Yevmeizin yefrehul müminûne bi nasrîllâh” (Rum/4,5)
23) Ve enzilillâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîyel îmâne vel itminâne vessekînete liekûne minellezîne âmenû Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikrîllâh” (Rad/ 28)
24) Ve efriğ aleyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarraü bi sebâti yakînî temkînî “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâh (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vean yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû muakibâtün min beynî yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
27) Vensurnî Yâ nimel Mevlâ ve Yâ Nimennasîr,alâ adâî nasrellezî kîle lehû Etettehizünâ hüzûven kâle eûzu billâh” (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi teyîdî Nebiyyike Muhammedin Sallallahû Aleyhî ve Sellem el-mueyyedi bitazîzî tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren lituminû billâh” (Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi avâidi fevâidi Lev enzelnâ hazel Kurane ala cebelin lareeytehû hâşiaan mutesaddian min haşyetillâhi” (Haşr/21)
30) Ve emnin aleyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ Alîy,bilvilâyeti vel inâyeti verriâyeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâd-î imdâd-î Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâdeti vessiyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum inde Rasûlûllâh ve tub aleyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ellezîne İzâ fealü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfiruzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimetet takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu Aleyhi ve Selleme haysu kulte Fealem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husnî hâtımetennâcîne ver râcîne “Kul yâ ibâdiyellezîne esrefû alâ enfusihîm lâ taknetû min rahmetîllâh” (Zümer/53)
35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti adnın yuiddet lil muttekîn Davâhum fihâ subhânekellahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru davâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)
SON DUA
Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Âlâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran
Hizbu devri alâ duası'nın manası
Muhyiddin ibn. Arabi 'nin Yüce duası
Hizbu 'd-devri 'l-a 'lâ 'nın manası
Muhyiddin İbn. Arabi Hazretlerine ait hergün okunarak (devr edilen) yüce manalar ihtiva eden duasının Türkçesi

Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman ve Rahiym Allah adıyla

Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan! Ey kendi varlığı ile kâim olup, mevcûdatı varlığı ile var kılan Kayyum olan! Seninle kendimi güvenceye aldım lütfen beni koru.Bi-ismi-allâh, isminin hakikati, himayesi, kifayeti, koruması, burhanı zırhıyla, muhafazası ve emanı ile beni himaye eyle.

Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan! Beni maşâallah lâ kuvvete illâ billâh / Allah’ın dilemesi olur. Kuvvet ancak Allah’tandır. Ayetinin hazinesinin dairesinin içindeki gaybî sırlarla, o kıymetli dâirenin içerisine lütfen beni de sok.

Ey hoşgörülü Haliym olan, ey her türlü şeyi örten, kapayan gizleyen Settâr olan! Ve’tesimû bihablîllâhi / Allah’ın ipine sarılın, âyetinin kurtuluşunun sırrıyla, tesettürü, hicâbi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi nasip eyle.

Ey her şey’i ihâta eden, kuşatan Muhît olan! Ey kudreti her şey’e yeten Kâdir olan! Etrafımı Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâh / bu daha hayırlıdır. Bu Allah’ın ayetlerindendir âyetinin azametinden izzetinden ve ululuğundan eman ve ihata surlarıyla çevir.

Ey murakebe eden Kârib, Ey icabet eden Mucîb! Ve mahum bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi / Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez âyetinin mânâsıyla, korunmasıyla, hürmetiyle lütfen beni, nefsimi, ailemi, dinimi, malımı, evlatlarımı, evim hususunda icâbet eyle, beni koru ve savun.

Ey men eden Mâni olan, Ey savunan Nafi olan! Ehâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllah / Eğer bir zalim veya zorba bana haksızlıkla saldırırsa Allah’ın azabından bir bürüyen onu yakalayıverir- âyetlerin, esmâların, kelimelerin hakkı için, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veyâ haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru.

Ey zalim, azgın ve bana saldıran kullarını ve yardımcılarını zelil kılan Muzil ! Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim! Zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa Allah onları yüzüstü bıraksın. Onların işitmelerine kalplerine, basiretlerine Femen yehdîyhî min ba’dillâh / kulağını ve kalbini mühürledik, gözünün üzerine bir perde indirdik, âyetindeki gibi bir perde koyarak, kurtarıcım ol! Şüphesiz, artık Allah’ın azabından kurtuluş yolunu kim ona gösterebilir!

Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında tutan Kâbız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhâr olan Allah’ım, bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı bana yardım ederek kimseye muhtaç bırakma. Onları, Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâhi / Allah’tan başka ona yardım edecek bir grubu yoktur, âyetinin sırrıyla, mânâsıyla, içerdiği hüsran, değişme ve yok etme vaadi uyarınca onları (tuzakçıları) benden, rezil, horlanmış, mağlup ve aşağılanmış olarak uzaklaştır.

Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbûh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah’ım, Akbil velâ tehaf inneke min’el âminîne” bi fadzlîllâhi / beri gel ve korkma! Çünkü sen, Allah’ın himayesinde güvende olanlardansın âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen bana tattır ve bu âyetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle.

Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Dârr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan! Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn / zulm eden kavmin kökü kurudu ve Allah’a hamdolsun âyetinin sırrıyla, yine zalimlere içerdiği cezayı, vebâlini, nikâlini, zevâlini tattır Yâ Rabbi.

Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrâkı oluşturan Mü’min olan Allah’ım, düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fi’l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh / Dünya hayatında ve ahirette onlara müjde vardır. Allah’ın kelimelerinde değişiklik olmaz, âyetinin gayesi, sırrı ve nihayeti ve bidayeti ile düşmanların devletlerinin, cevvaliyetlerinin heybetinden caydırıcılığından beni de emin kıl, huzurlu eyle.

Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zîm olan, ey izzet bahşeden ve dileğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım, Ve lâ yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillâhi / onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz bütün izzet Allah’ındır. Ayetinde ki sırrınla, celâllik sultanlığının, saltanatının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır ya Rabbi.

Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celîl olan, ey sonsuz mânâlara sahip, yeğane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebîr olan Allah’ım, Felemmâ ra’eynehû ekbernehûnne ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî / Onu gördüklerinde gözlerinde büyüttüler ve ellerini kestiler, “haşa! Allah’ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir” dediler.. âyetinin sırrıyla verdiğin celâllik, mükemmellik, ikbâllik, yüce azâmet ihtivâ eden cübbeyi bana da giydir!

Ey eşi benzeri olmayan A’zîz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedûd olan Allah’ım, Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh / Onları Allah’ı sever gibi seviyorlar. İman edenlerin Allah’a yönelik sevgileri ise daha şiddetlidir. ayetinin şefkatinden, letafetinden ve sıcaklığından bir sevgiyi katından bana ilka et ki, böylece bu kullarının gönülleri sevgi, saygı ve muhabbetle bana boyun eğsin, bana uysun.

Ey apaçık ortada Zâhir olan, Ey gizli Bâtın olan! Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten a’lâ’l mü’minîne ei’zzeten a’lâ’l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi / Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetlidirler ve Allah yolunda cihad ederler…âyetinin sırlarının, nûr’unun verdiği gücü ve eserlerini üzerimde izhar eyle.

Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkânsız, ihtiyaçtan, beri Samed olan, ey açığa çıkaran idrâk ettiren, kendisiyle irşâd olunan Nûr olan! Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye’lillâh / eğer seninle tartışırlarsa, de ki: ben vechimi (yüzümü) Allah’a teslim ettim... âyetinin sırrıyla vechimi, işrâk, ünsiyet ve cemâlinin nûruyla safiyetiyle çevir.

Yâ Bedîa’s semâvative’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâm / Ey semavatı ve yeri benzersiz yaratan! Ey celal ve kerem sahibi! Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî / sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri ile yumuşar, (Hz. Musa’nın duası) âyetinin sırrıyla, mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm’ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü, belâgatimi ve fasihliğimi ikrâm eyle ki dediklerimi anlasınlar.Allah’ım «Sümme telînü cülûduühüm ve kulûbühüm lî zikrîllâhi» âyetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve yürekleri Allah’ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı.

Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah’ım, Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi / zafer ancak Allah katındandır, âyetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir.

Ey açan, yayan, genişlik veren Bâsit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettâh olan! Elem neşrahleke sadrak / biz senin göğsünü açmadık mı? âyetinin sırrıyla letafet ve bağışıyla müjdelerinin işaretiyle Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî / Rabbim! Göğsümü aç ve işimi kolaylaştır.” âyetinin sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, nûr ikrâm eyle.
Yevmeizin yefrahul mü’minûne bi nasrîllâh / üzerime o gün müminler Allah’ın yardımı sayesinde sevinirler.. âyetinin sırrıyla, müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü’min kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.

Ey lutûf sâhibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcût Lâtîf olan, Ey son derece merhametli Raûf olan Rabb’im, Ve tatmainnu kulûbühüm bizikr’îllah / kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur… âyetinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, imân nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen imân, huzur ve sukûnet ikram eyle…

Ey sabırla, rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabûr olan, Ey ikrâm ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah’ım, Kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi / nice az topluluk Allah’ın izniyle galip gelmişlerdir… âyetinin sırrıyla ve izninle, yakini ve sebatı ile yakaranların sabrını yüreğime akıt, sabitliğinin, sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lütuf eyle.

Ey koruyan, muhâfaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hâfiz olan, ey vekîl tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekîl olan! Lehû mua’kibâtun min beyn’î yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh / Allah’ın emri gereğince önünden ve arkasından onu takip edip koruyanlar vardır… âyetinin sırrıyla, şâhidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan, (her yönden) koru, koruyucum ve vekilîm olan Allah’ım.

Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Dâim olan! Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh / Siz Allah’a ortak koşmaktan korkmaz iken ben nasıl sizin koştuğunuz ortaklardan korkarım? âyetinde sözü geçen, burhân sâhibi kimselerin, (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen kaydırma.

Ey en güzel Mevlâm, Ey en güzel kurtarıcı; “Ni’men’nasir! E’tet’ethizünâ hüzûven kâle eûzu billâh / “bizimle alay mı ediyorsun?”denilince “Allah’a sığınırım” âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı gâlip lütfen eyle.

Ey talep ettiren Tâlib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikrâm eden yeğane Gâlib olan Allah’ım, İnnâ erseinâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh / “Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik….iman edesiniz.” âyetinin sırrıyla, imânıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeci olarak Rasûlün Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi âzizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen destekle.

Ey kifâyet eden, yeten, yetişen, el veren Kâfi olan, ey şefaat eden, şifâ veren Şâfî olan Allah’ım, lütfen beni Lev enzelnâ hâz’el Kur’âne a’lâ cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâh / Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün… âyetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifâyet eyle, lütfen yardımcım ol.

Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk olan! Kulû veşrebû min rizkîllahî / Allah’ın rızkından yeyin, için... âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı, kabulü, tedbiri ve emre amadeliği ile bana indinden lûtf eyle.

Ey Tek, yardımcı, hâmi, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemâle ulaştıran dost; Velî olan, Ey yüce fevkalâde yüksek A’lîy olan Allah’ım, Zalike min fadzlîlâh / işte bu Allah’ın lütfundandır.. âyetinin sırrıyla inâyetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selâmetle korumakla, sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık), lütfen imdâd eyle.

Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yeğane zenginlik sahibi Gâniy olan, ey tevbeleri çok kabul eden, ey Halim olan! İzâ fea’lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah / onlar ki bir kötülük işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman, hemen Allah’ı anarlar ve günahları için bağışlanma dilerler. Allah’tan başka günahları bağışlayan kimdir? âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikrâm ittiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikrâm eyle..

Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakîm olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvâb olan ve Ey Tek, va’adinde sadık, sözünde duran, nimetleri herkese ihsân eden, muhsin Berr olan Allah’ım, onların bilinçlerine nasûh tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin oluşmasını sağladığın, ikrâm ettiğin gibi bana da lütfen nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi.Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş “TEK” Vâhid, Ahad, olan ALLAH, Fea’lem ennehû lâilâheilâllâh, Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle sevgilin Rasulûn Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla, mânâsıyla bağla Yâ Rabbi.

Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım, Kul Yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh / ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin… âyetinin verdiği ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi ve hoş eyle Yâ Rabbi.

Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî olan, ey yarattıklarına mekânca yâkin Kârib olan!Beni, muttakiler için hazırlanan Adn cennetlerine yerleştir! Da’vâhum fihâ subhâneke allahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enil’hamdu lillâhi rabbilâlemiyn / onların oradaki duası ‘seni tenzih ederiz, Allah’ım!’ şeklindedir. selamlaşmaları ‘selam olsun’ şeklindedir. Dualarının sonu ‘alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun’ şeklindedir…Ya Allah (4 defa) ya Nafi (4 defa)… Ya Rahman (4 defa) ya Rahim (4 defa)

Ey Fayda verici, Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu ayetlerin sözlerin ve esmâlarının yüzüsuyu hürmetine katından bana kazandırıcı bir güç ikrâm eyle.. bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler, aydınlanmış kabir, kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikrâm eylemeni ve Firdevs cennetinden büyük bir mülk takdir etmeni istiyorum.Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ Â’lîsine, Sahabesine din gününe kadar çok selâm ver. Öyle selâmlar ve duâlar ver ki, Senin halkının sayısı kadar, Senin kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin en son zirvesine kadar.Allah’ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere sığınanların hâli gibidir. Allah Rasûllerine selâmlar olsun, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

--alıntı--
__________________
Bir şey yap .. Güzel olsun,
Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle,
Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör,
Veya; Güzel bir şey yaz. Beceremez misin?
Öyleyse Güzel bir şeye başla...
...Ama hep güzel seyler olsun,
Çünkü "HER İNSAN ÖLECEK YAŞTA..." Geç kalmayasın! ''

[Şems-Tebrizi]


Konu zeinarda tarafından (21-04-13 Saat 14:33 ) değiştirilmiştir.
superisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 21-04-13, 14:34 #2 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,153
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,153
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

................güncel...........
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 27-08-13, 15:24 #3 (permalink)
sdulu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 09-04-13
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 162
sdulu is an unknown quantity at this point
sdulu sdulu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
sdulu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09-04-13
Bulunduğu yer: Türkiye
Mesajlar: 162
sdulu is an unknown quantity at this point
Standart Hizb-u Devr'ul Alâ-Muhyiddîn İbn'ül Arabî(k.s.)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) Allahümme Yâ Hayyû,Yâ Kayyûm,bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î "Bismillâhi" (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû'el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î "Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî" (Kefh/39)
3) Ve esbül a'leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î "Vea'tesımû bihablîllâhi" (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a'leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i'zz-î a'zamet-î "Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi" (Araf/26)
5) Ve ei'znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î "Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi" (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a'leyye "Ahâzetuhû ğâşiyetün min a'zâbîllâh" (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a'bîdîke-zzâlimin el bâğine a'leyye ve e'vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a'lâ semî'hî ve kalbihî ve cea'le a'lâ basarihî ğişâveten "Femen yehdîyhî min ba'dillâh" (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa'te mekr-îhîm vardudhûm a'nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î "Fe mâ kâne lehû min fi'etin yensurûnehû min dûn'îllâh" (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î "Akbil velâ tehaf,inneke minel'âminîne bi fadzlîllâhi". (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î "Fe kuti'a dâbir'ul kavm'illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb'il â'lemîyn" (En'am/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü'min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î "Lehüm'ül büşrâ fi'l hayâtiddünyâ ve fil'âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh" (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ A'zîm,Yâ Muiz'zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i'zz-i a'zamet-î "Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn'el İ'zzete lillâhi" (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila't-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î "Felemmâ ra'eynehû ekbernehû ve kataâ'ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi" (Yusuf/31) 14) Ve elki Yâ A'zîz,Yâ Vedûd,a'leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i'bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea'zzeti ve-l meveddeti min ta'tîf-î teltîf-î te'lîf-î "Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh" (Bakara/165)
15) Ve Azhir a'leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr'ü esrâr-i envâr-î "Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a'lâl mü'minîne ei'zzetin a'lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi" (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î "Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh" (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmil'nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve'l arz Yâ Zelcelâli ve'l ikrâmi bi'l fesâhati ve'l belâğeti ve'l berâti "Vehlul u'kdeten min lisânî yefkahû kavlî" (Taha/27)
18) Bi rikkat-î ra'fet-î rahmet-Î "Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi" (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîd'el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf'ül heybeti veş'şiddeti ve'l kuvveti ve'l mena'ti min be'si ve ceberût'î i'zzet'i "Ve me'nnasru illâ min i'ndi'llâhi" (Enfâl/10)
20) Ve edim a'leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet'e meserret'i "Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî" (Tâ'hâ/25-26)
21) Biletâif'î a'vâtif'i "Elem neşrahleke sadrak" (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî "Yevmeizin yefreh'ul mü'minûne bi nasr'îllâh" (Rum/4,5)
23) Ve enzil'illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy'el îmâne ve'l itminâne vessekînete liekûne min'ellezîne âmenû "Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr'îllâh" (Ra'd/ 28)
24) Ve efriğ a'leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr'ellezîne tedarra'ü bi sebât'i yakîn'î temkîn'î "Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi'iznîllâh" (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea'n yemînî ve a'n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î "Lehû mua'kibâtün min beyn'î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh" (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile "Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh" (En'am/81)
27) Vensurnî Yâ ni'mel Mevlâ ve Yâ Ni'me'nnasîr,a'lâ a'dâî nasr'ellezî kîle lehû "E'tet'tehizünâ hüzûven kâle e'ûzu billâh" (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te'yîd'î Nebiyy'ike Muhammedin Sallallahû A'leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi'ta'zîz'î tevkîr-î "İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu'minû billâh" (Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a'vâid'i fevâid'i "Lev enzelnâ haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehû hâşia'an mutesaddian min haşyet'illâhi" (Haşr/21)
30) Ve emnin a'leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i "Kulû veşrebû min rizkîllahî" (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A'lîy,bil'vilâyeti vel i'nâyeti verriâ'yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ'd-î imdâd-î "Zalike min fadzlîllâhi" (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ'deti ves'siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i'nde Rasûlûllâh ve tub a'leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min 'ellezîne "İzâ fea'lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker'ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir'uzzunûbe illâllah" (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet'et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A'leyhi ve Selleme haysu kulte "Fea'lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh" (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn'î hâtımet'ennâcîne ver râcîne "Kul yâ i'bâdiyellezîne esrefû a'lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet'îllâh" (Zümer/53) 35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a'dn'ın yui'ddet lil muttekîn "Da'vâhum fihâ subhâneke'llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da'vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn" (Yunus/10)

SON DUA Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm. Es'eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Â'lâ Seyyidinâ Muhammedin ve Â'lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran adede halkike midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike. Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin şedÎdÎn.Ve selamun a'l-al mürselîne velhamdu lillâhi rabbil â'lemîne. "Elem neşrah leke sadrak.Ve veda'na anke vizrak.Ellezî enkada zahrak.Ve rafa'nâ leke zikrak.Fe inne meal usri yüsrâ.İnne meal usri yüsrâ.Fe izâ ferağte fensab.Ve ilâ rabbike ferğab."(İnşirâh Sûresi)

NOT: Son Dua'nın en sonunda bulunan Parantez içerisinde olan - İNŞİRÂH - sûresi 3 defa okunacak sonra da Salavât-ı Şerif'e okunacak.

Salavât-ı Şerife: Allahumme salli a'la seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin salâten tuhillu bîhâl u'kede ve tuferricu bihalkerbe ve teşrehu bihâ-s sudûre ve tuyessiru bîhâ-l umûre fi-ddunya vel âhireti ve a'lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellim.

"ALLAH C.C.için,Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin,âl'i'nin,ashabının,Ehli beytinin, annelerimizin, cümle Resûller'in, Enbiyâların pak ruhlarına, Hz. Abdulkadir Geylâni'nin, Hz. Şeyh-ı Ekber'in ve onların şahsında tüm Evliyaullahın ve onların muhibbi olanların, ve bu duâ'nın şâmil olduğu bütün ümmeti muhammedin, yakınlarımızın ruhları ve kendi ruhumuz için 3 El-Fatihâ-ı Şerif, 12 İhlas-ı Şerif. ALLAH kabul eyleye...

AMİN BÜYÜK DUA "HİZB-ÜL DEVR-İ A'LÂ"NIN MANASI BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1)Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan, Ey kendi varlığı ile kaim olup mevcudatı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah'ım, seninle korundum lütfen beni koru.Bismillah, zırhıyla hakikatiyle, korunmasıyla, kifâyesiyle de bunu ikram eyle Ya Rabbi.
2)Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan ALLAH'ım, Maşaallah la kuvvete illa billah; hazinesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla, o kıymetli dairenin içerisine lütfen beni de sok Ya Rabbi.
3)Ey hoşgörülü Haliym olan, Ey her türlü şeyi örten, kapayan, gizleyen Settar olan Rabbim, Ve'tesimû bihablillahi ayetinin sırrıyla, tesettürü hicabi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi lütfen nasip eyle. 4)Ey her şey'i ihata eden, kuşatan Muhit olan, Ey kudreti her şeye yeten Kadir olan Allah'ım, Zalike hayrûn zalike min ayatillah ayetinin bereketiyle, emniyet süruruyla, giysilerin en hayırlısı olan takva libasından giyinenlerden olmayı, aziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip eyle Ya Rabbi.
5)Ey Karib, Ey Mucib Ve mahüm bi darrine bihi min ehadin illa biiznillahi ayetinin manasıyla, korumasıyla,hürmetiyle lütfen beni,nefsimi ailemi,dinimi,malımı,evlatlarımı,evimi icabet eyle,koru ve kurtar Ya Rabbelalemiyn.
6)Ey belaları reddeden Mani olan, Ey faydaları veren Nafi olan Allah'ım, Ehazetuhuğaşiyetün min a'zabillah ayetlerinle, Esmalarınla, kelimelerinle, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veya haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Ya Rabbi.
7)Ey zillete düşüren, değersiz kılan Muzill olan, Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah'ım, zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine, basiretlerine Femen yehdiyhi min ba'dillah ayetindeki gibi bir perde koyarak, kuratarıcım ol lütfen Ya Rabbi.
8)Ey izhar ettiklerini geri alan ve her şey'i kudreti altında tutan Kabız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhar olan Allah'ım bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı Fe ma kane lehü min fi'etin yensurunehu min dün'illahi ayetinin sırrıyla, manasıyla, yardımcı olduğun kullarının arasına beni de dahil eyle. Tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet, kifayet eyle, onları Sana havale ediyorum Ya Rabbi.
9)Ey zatına ve Sıfatlarına fenalık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbuh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddüs olan Allah'ım, Akbil vela tehaf inneke min'el aminine" bi fadzlillahi ayetinde ki münacatın lezzetini lütfen bana tattır ve bu ayetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içerisinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle Ya Rabbi.
10)Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Darr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim, Fe kuti'a dabir'ul kavm'illezine zalemu, velhamdüllillahi rabb'il a'lemiyn ayetinin sırrıyla, zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere (ayette bahsolunanlar misali) vebalini, nikalini, zevalini tattır Ya Rabbi. 11)Ey yakin halini yaratan Selam olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrakı oluşturan Mü'min olan Allah'ım, düşmanların devletine karşı Lehüm'ül büşra fi'l hayatiddünya ve fi'l ahireti la tebdile likelimatillah ayetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin, dünya ve ahiret hayatı için ise sözlerinde, vaadlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim.. Bu ayetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Ya Rabbi.
12)Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A'zim olan, ey izzet bahşeden ve dilediğince değerli kılan Muizz olan Allah'ım, Ve la yahzünke kavlühüm inn'el İ'zzete lillahi ayetinde ki sırrınla, celallik sultanlığının, sanatlarının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Ya Rabbi.
13)Ey Zatıyla tüm kemal sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celil olan, ey sonsuz manalara sahip, yegane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebir olan Allah'ım, Felemma ra'eynehü ekbernehünne ve kataa;'ne eydiyehünne ve kulne haşalillahi ayetinin sırrıyla verdiğin celallik, mükemmellik, ikballik, yüce azamet ihtiva eden cübbeyi bana da giydir Ya Rabbi.
14)Ey eşi benzeri olmayan A'ziz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedud olan Allah'ım, Yühibbünehüm kehubbillah, vellezine amenü eşeddu hubbenlillah ayetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakınlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle.. Ki böylece boyun etsinler Ya Rabbi.
15)Ey apaçık ortada, algılanabilen Zahir olan, Ey gizli ortada olmayan, algılanamayan, Batın olan Rabb'im, lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehü ezilletten a'la'l mü'minine ei'zzeten a'la'l kafirine yücahiddüne fi sebilillahi ayetinin sırlarının ve nurunun verdiği gücü benim üstüme de gönder, bana da ikram ve ihsan eyle, o kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, mü'minlere karşı yufka yürekli olmayı nasip eyle Ya Rabbi.
16)Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkansız, ihtiyaçtan, beri Samed olan, Ey açığa çıkaran, idrak ettiren, kendisiyle irşad olunan Nur olan, sermedi olan Allah'ım, Fein haccuke fekul eslemtü vechiye'lillah ayetinin sırrıyla vechimi (yüzümü) işrak, ünsiyet ve cemalinin nuruyla lütfen aydınlat Ya Rabbi.
17)Ya Bedia's semavative'l arz Ya Zelcelali ve'l ikram, Ey Tek, varlığında benzeri olmayan, şey'leri icad eden, göklerin ve yerin Nur'u Cemali, Ey Celal ve mutlak hüküm ve ikram sahibi Allah, vehlul u'kdeten min lisani yefkahü kavli (Hz. Musa'nın duası) ayetinin sırrıyla, manasıyla (Musa Aleyhisselam'ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü belagatimi ve fasihliğimi ikram eyle Ya Rabbi.
18)Allah'ım "Sümme telinü cülüduühüm ve kulubühüm li zikrillahi" ayetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve yürekleri Allah'ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı Ya Rabbi.
19)Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey dilediği her şey'i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah'ım, Ve me'nnasru illa min i'ndi'llahi ayetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklılığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve gücüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir lütfen Ya Rabbi.
20)Ey açan, yayan, genişlik veren Basit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettah olan Allah'ım, lütfen Rabbişrah li sadriy ve yessirliy emri ayetinin sırrıyla bana da bu ayetin verdiği messeresi (bilinç aydınlığını) kolaylaştır ve sevinci lütfen daim ikram eyle Ya Rabbi.
21)Kolaylık verici, hoş tutucu Rabb'im, lütfen Elem neşrahleke sadrak ayetinin sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, aydınlık (nur) ikram eyle Ya Rabbi.
22) Ya Rabbi, Yevmeizin yefrahul mü'minune bi nasrillah ayetinin sırrıyla müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü'mib kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.
23)Ey lütuf sahibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcut Latif olan, Ey son derece merhametli Rauf olan Rabb'im, Ve tatmainnu kulubühüm bizikr'illah ayetinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, iman nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen iman, huzur ve sukunet ikram eyle 24)Ey sabırla rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabur olan, Ey ikram ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekur olan Allah'ım, Kem min fietin kaliletin ğalebet fieten kesireten biiznillahi ayetinin sırrıyla ve izninle, sabırlı olan sabitliğinin, sadakatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle Ya Rabbi.
25)Ey koruyan, muhafaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hafız olan, Ey vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekil olan Allah'ım, Lehü mua'kibatun min beyn'i yedeyhi ve minhalfiihi yahfizunehu min emrillah ayetinin sırrıyla, şahidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan (her yönden) koru, koruyucum ve vekilim olan Allah'ım.
26)Ey kendi varlığı ile mevcudatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Daim olan Allah'ım, Ve keyfe ehafu ma eşrektüm ve la tehafune enneküm eşrektüm billah, ayetinde sözü geçen, burhan sahibi kimselerin, (şirk ehli olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sabit eyle lütfen Ya Rabbi.
27)Ey güzel Mevlam, Ey güzel kurtarıcı, E'tet'tehizüna hüzuven kale euzü billah ayetinin sahibi olan kimseyi galib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı galib eyle lütfen Ya Rabbi.
28)Ey talep ettiren Talib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikram eden yegane Galib olan Allah'ım, İnna erselnake şahiden mubeşşiren ve neziren litu'minu billah ayetinin sırrıyla, imanıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeleyici olarak Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi azizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Ya Rabbi.
29)Ey kifayet eden, yeten, yetiştiren, el veren Kafi olan, Ey şefaat eden , şifa veren Şafi olan Allah'ım, lütfen beni "lev enzelna haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehü haşia'an mutesaddian min haşyet'illah" ayetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifayet eyle, yardımcım ol lütfen Ya Rabbi.
30)Ey karşılıksız olarak ihsanda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz manalarıyla sürekli rızık verici Rezzak olan Allah'ım, kulü veşrebü min rizkillahi ayetinin sırrıyla rızıklarda sağladığı kolaylığı, musahhar kılmasını kabul edilmesini bana indinden lutfet Ya Rabbi.
31)Ey Tek, yardımcı, hami, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemale ulaştıran Veli olan, Ey yüce fevkalade yüksek A'liy olan Allahım, Zalike min fadzillah ayetinin sırrıyla inayetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selametle korumakla, sahip çıkmakla bana Velilik yap (sahip çık), imdad eyle lütfen Ya Rabbi.
32)Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yegane zenginlik sahibi Ganiy olan Allah'ım İza fea'lü fahişeten ev zalemu enfüsehum zeker'ullahe festağferü lizünübihim ve men yağfir'uzzunube illallah ayetinde zikrolan Rasulünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikram ettiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikram eyle.. Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakim olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvab olan ve Ey Tek, va'dinde sadık, sözünde duran, nimetleri herkese ihsan eden, muhsin Berr olan Allah'ım, onların bilinçlerine nasuh tevbeleri oluşmasını sağladığın, ikram ettiğin gibi bana da lütfen nasuh tövbesi ikram eyle Ya Rabbi. 33)Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş "TEK" Vahid, Ahad, olan ALLAH, Fea'lem ennehü lailaheilallah Senin sözün ve takva olan bu ayetinle sevgilin Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu ayetin sırrıyla, manasıyla bağla Ya Rabbi.
34)Ey Rahman ve Rahiym olan Allah'ım, Kul Ya i'badiyellezine esrefü a'la enfusihim la taknetü min rahmet'illah ayetinin verdiği ni'metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi hoş eyle Ya Rabbi.
35)Ey yaratıklarının hitaplarını her haliyle algılayan Semi olan, Ey yarattıklarına mekanca yakin Karib olan, Allah'ım, Da'vahum fiha subhaneke Allahumme ve tahiyyatehum fiha selam ve ahiru da'vahum enil'hamdu lillahi rabbilalemiyn yüce ayetinin hürmetiyle, takva sahibi, selamlanan, barış ve şükür sahibi olan mü'minlere hazırlanmış olan A'dn Cennetlerine onları yerleştirdiğin gibi beni de oralarda yerleştir ve barındır Ya Rabbel'alemiyn. SON DUA'nın MANASI Ya Allah, Ya Allah , Ya Allah, Ya Rabbim, Ey fayda verici,Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu Ayetlerin sözlerin ve Esmalarının yüzüsuyu hörmetine kazandırıcı bir güç ikram eyle.. Bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler,aydınlanmış kabirler kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikram eyle Ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem' a'lisine, sahabesine çok selam ver. Öyle seamlar ve dualar ver ki, senin halkının sayısı kadar, Senin kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin son zirvesine kadar. Allah'ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere sığınanların hali gibidir. Allah Rasullerine selamlar olsun, alemlerin Rabbine şükürler olsun. İnşirah Sûresinin Manası: Senin göğsünü geniş kılmadık mı? Biz, belini büken ağırlığı üzerinden kaldırdık. Namını yükselttik. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince başka bir işle meşgul ol. Her işinde ancak Rabbine niyaz eyle.

Salavat-ı Şerife'nin Manası: Allah'ım salatın ve duaların Efendimiz olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e öyle selamlar olsun ki bu selamlarla ve dualarla ukdelerimiz, beşeri zafiyetlerimiz, zulmetlerimiz çözülsün, dertlerimiz yok olsun, gönüllerimiz ferah olsun ayrıca dünya da ve ahirette olan meselelerimiz kolaylıkla çözülsün Ya Rabbi. Allahumme Salli âlâ seyyidînâ Muhammed ve â'lâ âlîhi ve sahbîhî ve sellîm.AMİN. Hazreti Fahri Kainat Efendimizin, al'i'nin, ashabınn, ehli beytinin, annelerimizin cümle Resullerin, enbiyaların, Hz.Şeh-ı Ekber'in, onun muhibbi olanların, cümle evliyaların, Rical ehlinin ve bu dua'nın şamil olduğu bütün ümmeti muhammedin ruhları ve Allah için El-Fatiha-ı Şerif.

NOT:Çok kıymetli adeta hazine diyebileceğimiz bu dua Abdulkadir Geylani hazretlerinin manevi evladı olan Hz. Şeyh'ül Ekber'in Şam'da bulunan türbelerinde sabah ve akşam okunmaktadır. Büyük dua Hiz'b'ul devril ala'da anılan ayetlerin bilgi verilmesi için hangi surede bulundukları parantez içinde verilmiştir. Ayrıca rahatlıkla manasına bakılabilmesi için duaların paragraf başlarına da numara konulmuştur aslında numara bulunmamaktadır. Dolayısıyla dua okunurken numaraların okunmasına da gerek yoktur. Allah c.c daim faydalanmayı nasip eyleye. Amin
__________________
İnsan Ne Ederse Kendine Eder,
Ama Sorsan Suçlusu;
Ya Hayattır, Ya Kader...
sdulu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 31-05-15, 23:25 #4 (permalink)
ezgilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 29-09-13
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 2,256
ezgilim is an unknown quantity at this point
ezgilim ezgilim isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
ezgilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 29-09-13
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 2,256
ezgilim is an unknown quantity at this point
Standart

...............güncel...............
ezgilim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 07-10-15, 19:43 #5 (permalink)
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
camuro camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
Standart

حزب الدور الأعلى للشيخ محي الدين بن العربي قدس الله سره
Hizbul Devri Ala (En Yüksek Devir Partisi) Şeyh Muhyiddin Arabi Guddise Sirrihu (Allah sırrını takdis etsin)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿2﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿6﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿7﴾ . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿1﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿2﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿3﴾ . (اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ النور الذاتي الساري سرهُ في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله ، سبعاً) اللهم صلِّ على الذاتِ المطلسمِ والغيبِ المطمطم والجمال المكتم لاهوتِ الجمال وناسوتِ الوصال وطلعة الحق كثوب إنسان الأزل من لم يزل في غاب ناسوت وصال القرب اللهم صلِّ به منه فيه عليه . يا عظيمُ أنت العظيمُ قد همني أمرٌ عظيم وكل أمرٍ يهون بأمرك يا عظيم . الصلاة والسلام عليك يا رسول الله . الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين أنت لها ولكل كربٍ عظيم يا ربِّ فرج عنا بفضلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم يا حيُّ يا قيوم بك تحصنتُ فاحمني بحمايةِ كفايةِ وقايةِ حقيقةِ برهانِ حرزِ أمانِ بسم الله . وأدخلني يا أول يا آخر بمكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله . وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله . وابنِ ِ يا محيطُ يا قادر علي سور أمان إحاطة مجد سرادق عِـزِّ عظمةِ ذلك خيرٌ ذلك من آيات الله . وأعذني يا رقيبُ يا مجيبُ واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بكلاءةِ إعاذةِ إغاثةِ وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله . وقني يا مانع يا نافع بأسمائك وآياتك وكلماتك شرَّ الشيطان والسلطان والإنسان ، فإن ظالمٌ أو جبارٌ بغى عليَّ أخذته غاشيةٌ من عذاب الله . ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدكَ الظالمين الباغين عليَّ وأعوانهم ، فإن هم لي أحدٌ بسوءٍ خذله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله . واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وارددهم عني مذمومين مذءُومين مدحورين بتخسيرِ تغييرِ تدميرِ فما كان له من فئة ينصرونه من دونِ الله . وأذقني يا سُبـُّوحُ يا قدوسُ لَََذَّةََ مناجاةِ أقبل ولا تَخَفْ إنك من الآمنين في كَنَفِ الله . وأذقهم يا مميت يا ضار نكالَ وبالِ زوالِ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله . وآمني يا سلام يا مؤمن يا مهيمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله . وتوجني يا عظيم يا مُـعِـزُّ بتاجِ مهابةِ كبرياء جلال سلطان ملكوت عِزَّ عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله . وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال ِ جمال ِ كمال ِ إجلال ِ إقبال ِ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهنَّ وقلنَ حاشَ لله . وألقِ يا عزيزُ يا ودودُ عليَّ محبة منك تنقادُ وتخضعُ لي بها قلوبُ عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيفِ تأليفِ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدُّ حباً لله . وأظهر عليَّ يا ظاهرُ يا باطنُ آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله . ووجه اللهم يا صمد يا نورُ نورَ وجهي بصفاء أُنسِ جمال إشراقِ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله . وجِّملني يا جميل يا بديعَ السموات والأرض يا ذا الجلال ولإكرام بالفصاحة والبراعة والبلاغة ، واحْلُل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقَّة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . وقَّلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الشِّدِّة والقوة والمنعة والهيبة من بأس جبروت عزِّة وما النصر إلاَّ من عند الله . وأَدِمْ عَلَىَّ يا باسط يا فتاح بهجة مَسرّة ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أَمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . وأنزل الّلهمّ يا لطيف بقلبي الإيمان والاطمئنان والسَّكينة والوقار لأكون من الَّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . وأفرغ علىَّ يا صبور يا شكور صبر الَّذين تضرعوا بثبات يقين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبِّت اللهم يا دائم يا قائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أَشركتم ولا تخافون أّنكم أشركتم بالله . وانصرني يا نعم المولى ونعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله . وأيدني يا طالبُ يا غالبُ بتأييدِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم المؤيدِ بتعزيزِ تقريرِ توقيرِ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله . واكـْفِ يا كافي الأنكاد يا شافي الدواء وشر الأسواء والأعداء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وامنن عليَّ يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تدبير تيسير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله . وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التوحيد كما ألزمت حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت له وقولك الحق فاعلم أَنه لا إله إلا الله . وتولني يا ولي يا عليُّ بالولاية والرِّعاية والعناية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله . وأكرمني يا كريم يا غني بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله . وتب عليَّ يا برُّ يا تواب يا حكيم توبة نصوحاً لأكون من الَّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرُ الذنوب الذُّنوب إلا الله . واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الراجين والنَّاجحين الذين قيل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . وأسكني يا سميع يا عليم جنة أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله . اللهم يا ألله يا ألله يا ألله يا الله ، يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع ، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن ، يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم . بسم الله الرحمن الرحيـم ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب بفضلك وإحسانك يا من هُوَ كهيعص حمعسق . وأسألك بجمال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون . وأسألك اللهم بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات أن تجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ورزقاً كثيراً وقلباً قريراً وعلماً غزيراً وعملاً بريراً وقبراً منيراً وحساباً يسيراً وملكاً في جنة الفردوس كبيراً . وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمدٍ الذي أرسلته بالحق بشيراً ونذيراً وعلى أله وأصحابه الذين طهرتهم من الدَّنس تطهيراً وسلم تسليماً كثيراًُ طيباً مباركاً كافياً جزيلاً جميلاً دائماً بدوام ملك الله وبقدر عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين . سبحانك ربك رب العزة عمَّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿1﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿2﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿3﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿4﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿5﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿6﴾فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴿7﴾وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴿8﴾ ثلاثاً. اللهم صلَّ على سيدنا محمدٍ صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتشرح بها الصدور ، وتيسر بها الأمور في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًBismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim.Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.amin
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühü sinetün vela nevm.lehu ma fis semavati vema fil erdı men zellezi yeşfeu indehu illa biiznihi ya'lemü ma beyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıytune bişey'in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erdı vela yeüdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim."Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ(ecelen), ve ecelun musemmen indehu summe entum temterûn(temterûne).Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fîl ard(ardı), ya’lemu sırrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ teksibûn(teksibûne).(En'am 1-3.ayetler)
Allahumme salli ala seyyidina nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede kemalillah ve kema yeligı bi kemali seban Allahumme salli ala zatil matalesim velğaybil matamatim ve cemali mektub la hutul cemal ve nasutil visal ve talaatıl haggu kesub insanil ezil min lem yezilu fi ğa bi nasuti visalil garib Allahumme salli bihi minhu fiyhi aleyhi ya aziymu entel aziym gad hemni emrun aziym ve kulle emri yehun biemrike ya azim esselatu vesselamu aleyke ya rasulullah esselatu vesselamu aleyke ya habiballah esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel murselin ente leha ve likulli kerbin azim ya rabbi ferric anna bifadli

Bismillahirrahmanirrahim.
1) Allahümme Yâ Hayyû,Yâ Gayyûm,bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î "Bismillâhi" (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû'el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î "Mâşâallâhû lâ guvvete illâ bîllahî" (Kefh/39)
3) Ve esbül a'leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î "Vea'tesımû bihablîllâhi" (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a'leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i'zz-î a'zamet-î "Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi" (Araf/26)
5) Ve ei'znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î "Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi" (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ a'leyye "Ahâzetuhû ğâşiyetün min a'zâbîllâh" (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a'bîdîke-zzâlimin el bâğine a'leyye ve e'vânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a'lâ semî'hî ve kalbihî ve cea'le a'lâ basarihî ğişâveten "Femen yehdîyhî min ba'dillâh" (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa'te mekr-îhîm vardudhûm a'nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î "Fe mâ kâne lehû min fi'etin yensurûnehû min dûn'îllâh" (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î "Akbil velâ tehaf,inneke minel'âminîne bi fadzlîllâhi". (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î "Fe kuti'a dâbir'ul kavm'illezîne zalemû,velhamdülillâhi rabb'il â'lemîyn" (En'am/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü'min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î "Lehüm'ül büşrâ fi'l hayâtiddünyâ ve fil'âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh" (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ A'zîm,Yâ Muiz'zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i'zz-i a'zamet-î "Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn'el İ'zzete lillâhi" (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila't-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î "Felemmâ ra'eynehû ekbernehû ve kataâ'ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi" (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ A'zîz,Yâ Vedûd,a'leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü i'bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea'zzeti ve-l meveddeti min ta'tîf-î teltîf-î te'lîf-î "Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh" (Bakara/165)
15) Ve Azhir a'leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr'ü esrâr-i envâr-î "Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a'lâl mü'minîne ei'zzetin a'lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi" (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î "Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh" (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmil'nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve'l arz Yâ Zelcelâli ve'l ikrâmi bi'l fesâhati ve'l belâğeti ve'l berâti "Vehlul u'kdeten min lisânî yefkahû kavlî" (Taha/27)
18) Bi rikkat-î ra'fet-î rahmet-Î "Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi" (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîd'el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf'ül heybeti veş'şiddeti ve'l kuvveti ve'l mena'ti min be'si ve ceberût'î i'zzet'i "Ve me'nnasru illâ min i'ndi'llâhi" (Enfâl/10)
20) Ve edim a'leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet'e meserret'i "Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî" (Tâ'hâ/25-26)
21) Biletâif'î a'vâtif'i "Elem neşrahleke sadrak" (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî "Yevmeizin yefreh'ul mü'minûne bi nasr'îllâh" (Rum/4,5)
23) Ve enzil'illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy'el îmâne ve'l itminâne vessekînete liekûne min'ellezîne âmenû "Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr'îllâh" (Ra'd/ 28)
24) Ve efriğ a'leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr'ellezîne tedarra'ü bi sebât'i yakîn'î temkîn'î "Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi'iznîllâh" (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea'n yemînî ve a'n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î "Lehû mua'kibâtün min beyn'î yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh" (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Gâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile "Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh" (En'am/81)
27) Vensurnî Yâ ni'mel Mevlâ ve Yâ Ni'me'nnasîr,a'lâ a'dâî nasr'ellezî kîle lehû "E'tet'tehizünâ hüzûven kâle e'ûzu billâh" (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te'yîd'î Nebiyy'ike Muhammedin Sallallahû A'leyhî ve Sellem el-mueyyedi bi'ta'zîz'î tevkîr-î "İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu'minû billâh" (Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a'vâid'i fevâid'i "Lev enzelnâ haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehû hâşia'an mutesaddian min haşyet'illâhi" (Haşr/21)
30) Ve emnin a'leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i "Kulû veşrebû min rizkîllahî" (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A'lîy,bil'vilâyeti vel i'nâyeti verriâ'yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ'd-î imdâd-î "Zalike min fadzlîllâhi" (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ'deti ves'siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i'nde Rasûlûllâh ve tub a'leyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min 'ellezîne "İzâ fea'lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker'ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir'uzzunûbe illâllah" (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet'et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu A'leyhi ve Selleme haysu kulte "Fea'lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh" (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn'î hâtımet'ennâcîne ver râcîne "Kul yâ i'bâdiyellezîne esrefû a'lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet'îllâh" (Zümer/53)
35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a'dn'ın yui'ddet lil muttekîn "Da'vâhum fihâ subhâneke'llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da'vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn" (Yunus/10)

Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Es'eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Â'lâ Seyyidinâ Muhammedin ve Â'lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran adede halkike midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike.

Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin şedidin.Ve selamun alel mürselîne velhamdu lillâhi rabbil â'lemîne.
"Elem neşrah leke sadrak.Ve veda'na anke vizrak.Ellezî enkada zahrak.Ve rafa'nâ leke zikrak.Fe inne meal usri yüsrâ.İnne meal usri yüsrâ.Fe izâ ferağte fensab.Ve ilâ rabbike ferğab."(İnşirâh Sûresi)
camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 07-10-15, 19:45 #6 (permalink)
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
camuro camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
camuro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25-07-11
Bulunduğu yer: Sakarya
Mesajlar: 1,020
camuro is an unknown quantity at this point
Standart

sabah namazından sonra bir defa okunur uygulama süresi 21 gün Bu hizbin bir başka adıda hizbul vigaye
camuro isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
devri ala, devri ala duası havası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:07.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017