Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 08-01-13, 11:08 #1 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart Fekacin Mahmet'in Orjinal Davet Ve Azimeti

Fekacin Mahmet'in Daveti

celbi muhabbet ve tesiri kulüpte başka hiç bir benzeri olmayacak kadar mühim ve tesirli bir celbiyedir.

her kimin celp ve tesiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra 41 kere okur ve buna 3 veya 7 gece

devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir görür.bu duayı hergün 7 veya 19 defa okumayı vird edinen

kimseyi her gören sever, ona hizmet eder.herkesten yardım görür, herkes onun her istediğini severek

yapar taife-i cin de dahil olduğu halde bu duayı vird edinen kimseye hersey musahhar olurfekacin mahmetin davet duası:
bismillahirrahmannirrahim*ya ilahi es'elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehübin mehmehübin zi

lutfin hafiyyin ya allah ya allah ya allah bi sa'saın sa'saın zin nuri vel behai ya allah ya allah ya allah bi

sehsehübin sehsehübin ellezi lehul ızzü şamıh ven nurit tam ya allah ya allah ya allah bi tahtahübin

tahtahübin ellezi lehül kemalü vel cemalü vel cemal ya allah ya allah ya allah kehübin kehübin ellezi bi

nurihi yünevveru külli nurin ya nuran nur ya allah ya allah ya allah en tüsahhır li cemiıl kulubi inneke

mükallibel kulub ve allamel ğuyüb*eclebtüküm ya ruhaniyyetel kulub eclib ruhı fülani bi hafiyyi

lutfillah bi letıyfi sun'ullah bi cemili sitrillah dehaltü fi kenfillah va'tesımtü bi esmaillah ve teşeffa'tü bi

rasulillahi sallellahü teala aleyhi ve selleme muhammedebni abdüllah*allahü ekber allahü ekber allahü

ekber esteantü bi kitabillahi ala celbil kulubi ve telinet tabayiı ve kahrin nüfusi ve ıdmadi şüruriha ve

serayanil mehabbeti fiha akbilü ya meaşiral avalimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilü ıkbalen hasenen

ven'atıfü in'ıtafen külliyyen bil ismil ma'hud ves sirril mevcüdüllezi yettesılü bihil evliya'*ic'al li nuran

emşi bihi fin nasi vel bisni ya mevlaye ismen min esmaike libasen hasenen bi hurmeti cebraile ve

israfile ve mikaile ve azraile ve bi hakkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin ya

ilahi ya ilahi ya ilahi irhamni bi rahmatike ya erhamer rahımin*vel hamdü lillahi rabbil alemin*ve

sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefiy'ına ve hamina ve kurrate uyunina ve nuri

ebsarina muhammedin aleyhis salatü ves selam*ve selamün ala alihi ve ashabihi ve ala cemiy'ıl

enbiyai vel mürselin.

fekacin mehmedin kasemi:

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillâhi ve billâhi ve minEllâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim*
Aksemtü aleyküm yâ ma'seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni Abdullâhi ve Rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* Azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* Bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya Ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ*
Ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme Mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati Rukyâîle ve Cebrâîle ve Semsemâîle ve Mikâîle ve Sarfeyâîle ve
Anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn*
Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* Veşşühedâ-e ves salihin* Ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* Ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* Feinnî uksimü aleyküm* Ve innehû lekasemün lev ta'lemüne azim* İnnehû le kur?ânin kerîm* Fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min Rabbil alemin*
Hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey?in alîm* Hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya'lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya'rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta'melûne basîr* Lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* El-Melikül kuddûsüs-selamül-mü'minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi Rabbil-âlemin* Bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* Ecib yâ Ebâ Deybâc ve yâ Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târişil-Melikil ummâr veya Ebâ muhammed?in El Ğavvâs ve ya Ebez-zemâzim ve ya Ümmüz-zemâzimi vef-alû fülan binti fülanete ve fülan ibni fülanete*
Bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve'mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî Elvâhan Elvâhan El-acele El-acele Essâ-ate Essâ-ate.
__________________

Konu Hun tarafından (23-11-13 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 08-01-13, 11:16 #2 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Eline sağlık Hun,davetini de paylaşacak mısın....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 08-01-13, 11:21 #3 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

simdi degil sonra yazmam gerek uzun sürer acarim ama....................
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 08-01-13, 11:28 #4 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

tamam canım sağol,aslında daveti biraz tehlikeli ama bilgi olarak
bulunmasında yarar var...
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 01-02-13, 02:25 #5 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

güncell....................
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 02-02-13, 00:27 #6 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

güncell..................................
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 07-02-13, 00:54 #7 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-01-13
Bulunduğu yer: almanya
Mesajlar: 3
hennan is an unknown quantity at this point
hennan hennan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-01-13
Bulunduğu yer: almanya
Mesajlar: 3
hennan is an unknown quantity at this point
Standart

slm,

öncelikler elinize emeginize saglik güzel bir paylasim keske davetinide yazsaydiniz?

saygilar
hennan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 07-02-13, 00:57 #8 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
hennan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
slm,

öncelikler elinize emeginize saglik güzel bir paylasim keske davetinide yazsaydiniz?

saygilar

davetler havas ilmini bilmeyenler için bazan sorun olabiliyor,
zira davetleri okumak zordur ve kuralları vardır...
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 11-02-13, 00:54 #9 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-01-13
Bulunduğu yer: almanya
Mesajlar: 3
hennan is an unknown quantity at this point
hennan hennan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 22-01-13
Bulunduğu yer: almanya
Mesajlar: 3
hennan is an unknown quantity at this point
Standart

yapilmasi gereken kurallari yazsaydiniz bizimde ögrenip ve degerlendirme firsatimiz olurdu sayenizde, tabiki sorumluluk bize yani deneyenlere aittir.
lütfen yanlis anlamayin ama bence yazmisken bir bütün halinde paylasaydiniz daha güzel olurdu diye düsünüyorum

fazla isracida olmak istemiyorum ama gercekten cok merak ettim paylasirsaniz cok sevinir

saygilar
hennan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 11-02-13, 02:48 #10 (permalink)
zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
zeinarda zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır

zeinarda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 14-09-11
Mesajlar: 18,929
zeinarda isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart

Alıntı:
hennan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
yapilmasi gereken kurallari yazsaydiniz bizimde ögrenip ve degerlendirme firsatimiz olurdu sayenizde, tabiki sorumluluk bize yani deneyenlere aittir.
lütfen yanlis anlamayin ama bence yazmisken bir bütün halinde paylasaydiniz daha güzel olurdu diye düsünüyorum

fazla isracida olmak istemiyorum ama gercekten cok merak ettim paylasirsaniz cok sevinir

saygilar

sorunuzun cevabı aşağıdaki linkte var,her uygulamanın altına korumanın nasıl yapılacağını yazmaktansa üyelerimizin rahatlıkla ulaşabileceği konu başlıklarında vermek daha uygun olurdu......

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

bunun dışında yine forumumuzda bulacağınız ayetel kürsi korumasını da yapmalısınız.....
__________________
ÖLÜMle YAŞAMı ayıran çizgi

SİYAHla BEYAZı ayıramaz ki
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
fekacin mahmet'in orjinal davet ve azimeti

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hakiki Bir Hüddam Daveti Ve Azimeti | Bu Metot İlk Defa Paylaşılıyor | EhLiHavas Doğa Üstü Varlıklar 48 26-02-19 21:37
Korunma Azimeti (Her Havass Çalışmasında Uygulanmalıdır) By Ares Lahutiye Havas İlmi 12 21-02-19 16:31
Fekacin Mahmet Hakkındaki Sorum.. sibel35 Üyelerin Yardım İstekleri 36 22-09-15 00:51
Fekacin Mahmet'in Daveti (Tam Hali) Sİhab İstek Ve Hacet Duaları 50 18-09-12 06:36


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:37.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017