Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 24-07-11, 11:11 #1 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 21-07-11
Mesajlar: 381
LâL is an unknown quantity at this point
LâL LâL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 21-07-11
Mesajlar: 381
LâL is an unknown quantity at this point
Standart Koç Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi

Burcu Hamel (Koç), yıldızı Merih ve tabiatı ateşidir. Bu burcun altında doğan kimse, esmer benizli, uzun boylu, büyük başlı, çabuk hiddet eder ise de çabucak razı olur; yani hiddeti çabuk geçici, zeki, sürat-i intikal sahibi, cömert, kazanç ve çalışma da faal, hakkı söyler ve batıldan ikrah eder, kendi reyi ile hareket eyler, kah ihtiyaç ve zaruret çeker, kah servet ve zenginlik içinde yüzer, iyi hal sahibi, bela ve musibetlere sabırlı olur.

Koç Erkeği'nin Yıldıznamesi


Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenazır olursa mübarek ve helalzade olur. Bela ve musibetlere sabreder. Herkesi sever. Eğlence ve ays-u işrete meyleder. İnsanlar ile münasebetinde talii yoktur. Garip, onun için yakınından hayırlıdır. Kadri yüce, hayratı çok, ef'ali güzel, akıllı, zeki, layık olmayanlara iyilike der olur.

Halkın bazısı onu sever, bazısı da ondan buğzeder. Dostunu düşmanından ayırt edemez. Kah eli geniş ve kah dar, kah sıhhatte ve kah hasta, kah zevk ve sururda, kah sıkıntı ve kederde hayatını sürdürür. Bir halde devam etmez.

Baş ağrısı, nüzul ve ihtikan-ı kalp hastalıklarına müsait olur. Bunlardan ve sair hastalıklardan şifa bulmak ve emin olmak için "şifa ayetleri"ni yazıp öd ağacı ve cavi ile buhur ettikten sonra üzerinde taşımak ve ara sıra hafif müshil kullanmak lazımdır.

2. Vecih: Doğum gününde burcu Müşteri'ye mütenazır olan (bu) kimsenin aleyhinde dedikodu olur. Kadınlarla yahut akrabasından bir kadın ile arasında bozukluk olarak bu yüzden çok yorgunluk ve zahmet çeker. En ziyade düşmanı, kadınlardır. Onların mekr ve hilesinden, insanlar hakkındaki fena sözler yaymalarından müteessir olur ise de neticesinde selamete erer.Böyle bir hal vukuunda Kamer'in "esma-i nuraniye"sini ve "ayat-ı ruhaniye"yi yazıp başının üzerinde götürmelidir. Halkın lisanı bağlanır ve muradına hasıl olur.

3. Vecih: Doğum gününde burcu, asıl yıldızı olan Merih'e mütenazır olur olursa, bir yerden diğer yere gider. Elinden bir şey çıkıp buna nedamet eder ise de fayda vermez. Birinin gurbete gitmesi veya hasta olması veyahut elinden bir şeyin ziyan olması sebebiyle zihni meşgul ve kalbi mahzun olur. Lakin akıbeti salimdir; giden, gelir. İnsanlar tarafından meveddet ve muhabbet görür. Bir fitne ve fesat vukuuyla dost, düşmana dönüşebileceğinden sırrını herkese açmamak lazımdır. Cin ve peri tasallutundan korkulur. Bundan muhafaza olunabilmek için "hirz'ül-envar"ı yazıp üzerinde taşımalıdır.

Hayatı ve Kendi Hanesi

Burcu Hamel, talii Merih olup hayatı iyi, maişeti güzel, işleri yolunda, akıbeti salim, ahvali müstakim olur. Hali gizli bir şekilde vefat eder.

Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid olup ehlü ıyaline, ashab ve ahbabına hayırlı olur. Bunlar indinde sevilir. Onlardan memnun ve mesrur olacağı muameleyi ve ahvali görür.

Malı, Kesb ve Karı Hanesi

Burcu Sevr ve talii Zühre olup helal mal kazanır ve bununla müddet-i ömründe kimseye muhtaç olmaz. Bazen parası artar ve bazen azalır. Kıymetini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere iyilik eyler.

Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi

Burcu Seratan ve talii Kamer'dir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olup onların muhabbet ve meveddine, hayır dualarına nail olur.

Oğlu ve Kızı Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Oğlu ve kızı çok, itaatkar, hayırlı olur. Bunlardan iyilik ve hürmet görerek memnun ve mesrur olur. Evladından bir-ikisi vefat (eder) ve buna teessür eder. Evladından bazıları alim ve fazıl olarak kendisine dünya ve ahirette faydalı olurlar.

Sıhhat ve Afiyeti Hanesi

Talii Utarid'dir. Bazı zamanlar hasta olur. Bunların da ekserisi baş ağrısı, yel ve nezle olup cin tasallutuna kabiliyetli ve maruzdur.

Zevcesi ve Yatağı Hanesi

Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Kadınlardan birer olarak izdivaç eder ve iki zevceyi bir araya getirmez. Birini boşar diğerini alır. Bir zevce, onun nikahında uzun süre kalmaz. Kadınlar indinde sevilen ve rağbet gören olacağından, gayri meşru surette çok münasebette bulunur. Başından en azından 3 nikah geçer.

Havfi ve Mevti Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Dört şeyden korku vardır:

1. Töhmete uğramak.
2. Malından bir kısmını kaybetmek.
3. Yüksek bir mahalden düşmek.
4. Ölüm derecesinde hastalık.

Bunların akıbeti hayırlıdır. Ömrü uzun ve mesut olup evlat ve ahfadını kucağında taşır.

Yolculuğu Hanesi

Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. Uzun yolculuğa gider. Bu seferi şark cihetine olur. Bundan çok hayır görür. Kara yolculuğu, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Hacc'a gitmek ve Resulullah (S.A.V.)'in kabrini ziyaret etmek şerefine nail olur.

İzzet ve İtibarı Hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Büyükler, devlet adamları ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Nereye teveccüh ederse, muvaffak ve merzuk olur.

Dostları Hanesi


Burcu Cezva ve talii Kamer'dir. Dost ve ahbabı çok olup onlardan hayır ve sevinç vesilesi olacak haller görür. Dostları ve arkadaşları, onunla mesrur olup onunla mahzun olurlar. Aralarındaki sevgi ve sadakat pek büyük olur.

mit ve Emeli Hanesi

Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Akrabasından fayda görmez. Onlar, kendinin en büyük düşmanıdırlar. Cenab-ı Hak, onlara tali sahibini Mansur ve muzaffer eyler.

Düşman ve Hasedçileri Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanları, akraba ve dostlarından olup haset edicileri çoktur. Bunların şerrinden Cenab-ı Allah, onu muhafaza eder.

Ahval-i Umumiyesi


Hayatının ilk zamanlarında zengin olup orta ömründe ihtiyaca düşer. Ahir ömründe mal sahibi olur. Sefer ve yolculuk muvafıktır, bundan hayır görür. Miras yer. Burcu Hamel ve talii Merih olan erkek ve kadın, ona muvafıktır. Burcu Seretan ve talii Akrep olanlardan hazer etmelidir. Yeni ay gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakmalıdır. Yatağa girince, sağ tarafına, başı garba doğru yatmalıdır. Yiyeceklerden har ve ruteb olanlar, yağlardan badem yağı, çiçeklerden gül muvafıktır. Güvercin beslemek, iyidir. Parmağında veyahut üzerinde biraz demir bulundurmak hayırlıdır. Saatlerden Merih saati, bahar faslı, Rumi aylardan Nisan ona müsait ve münasiptir.

Koç Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burçta doğan kadın, kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel burunlu, izzet-i nefis sahibi, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, keskin zekalı, akıllı, bilgili, sevimli, ahlâkı sert, çabuk hiddetlenir, çabuk razı olur, güzel muamele ve iltifattan hoşlanır, müşavere edeni ifsat eyler, kimse ile uzun zaman uyuşamaz, dili uzun, kimsenin sözünü dinlemez, hüsn-ü cemâli yerinde, dişleri muntazam, gözleri dilber, orta boylu, irice başlı, kolları ve baldırları kuvvetli olup yüzünde çiçek veya çil izi, karnında alamet, göğsünde bir ben vardır. Erkeklerle buluşmayı ve mukareneti fevkâlâde sever. Evlâdı az olur. Tab'an tuzak ve hileye meyyâldir. Gençliğinde şerrinden az adam kurtulur. 15 yaşından 45 yaşına kadar (ölüm) korku(su) vardır. Eğer bunu geçirirse evlâdının evlâdını görür. Başından üç veya beş nikah geçer. Birisi tarafından sihre uğrarsa da bundan kurtulur. Deniz vasıtalarına binmekten korkulur. Daima safra galeyanından muzdarip olur.

Eğer Merih'in mesut olduğu bir zamanda sabah erkenden doğmuş ise çok zengin, Merih'in menhus olduğu saatte doğmuş ise çok fakir, fesatçı, yalancı, iftiracı olur. Erkekler yüzünden çok musibetlere uğrar. Alış-verişte, bilhassa ziraatta bahtı müsaittir. Hayırlı günü salı, hayırsız günü pazartesidir. Kapısı Şark cihetine müteveccih hânede ikâmet eylemesi münâsiptir.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olan; beyaz benizli, çatık kaşlı, mütenasip burunlu, şehlâ gözlü, uzun boylu, balık etli, koca sahibi bir kadındır. Evlatlarının çoğu erkek olur. Bir fenalıkla meşhur olmasından korkulur. İzzet-i nefis sahibi, erkeklerin malını yer ve israf eder. Bir hâlde sebat etmez. Yüzünde bir alamet vardır.

İkinci Vecih: Şemse mütenâzır olan; sarıya meyyal beyaz benizli, orta boylu, evlâdı az, yüzünde bir eser veya ben, göbeğinin altında ve kollarında bir alamet vardır. Birlikte yaşadığı kimseye hükmünü geçirir. Kadınlar arasında sevimli, gazabı şiddetli, rıfk ile güzelce idare olunur. İşlerinde aceleci, izzet-i nefis sahibi, rızkı bol, erkekler indinde baht ? olup başından iki veya dört nikah geçer.

Üçüncü Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz yahut buğday benizli, birbirine yakın kaşlı, uzunca boylu olur. Her gören sever. Göğsünde ve iki omuzu arasında alamet vardır. Eğlenceyi, zevk ve sefayı,ziynet ve süsü sever. Zarif olup sever ve sevilir. Gezip eğlenmeyi, a006cgı ve nağmeyi, mukareneti daima arar. Nefsini beğenir, erkekleri teshir eder (etkiler). Ekser evlâdı kız olur. Hasedçileri çoktur. Göz değmesine maruz olduğundan üzerinde nüsha bulundurmalıdır.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Hayatı mesud ve maişeti geniş olup niyet ve hatırı saftır. Çok rüya görür. mit eylediğine nâil olur. İyilik ettiğinden zarar görür. İnsanlardan uzak yaşamak hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kıymeti artar, hâli iyileşir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Erkeklerden kazanmakta bahtı vardır. Malı çok olur. Servetini lüzumsuz yere sarf edip telef eder. Belki malını bir erkeğe yedirir ve bunun sebebiyle zarurete dur olur. 25'inden 30 yaşına kadar olan zamanda fakr-u zaruretten korku vardır. Onan sonra refah ve debdebe içinde yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Kız kardeşleriyle geçinemez ve ayrı ayrı yaşar. Erkek kardeşleriyle iyi geçinir ve beraber bulunur. Kızlardan zarar, erkeklerden hayır görür.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Validesi kendisini pederinden ziyade sever. Eğer Zühre'ye mütenâzırlardan ise pederi validesinden evvel vefat eder. Eğer ona mütenâzır değilse validesi, pederinden evvel göçer.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ekser evlâdı erkek olur. İlk evlâdı kız olursa evlatlarından bahtı azdır. Evlâtlarından bir kısmı kendinden evvel vefât eder.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Yıldızı Utarid'dir. İhtiyarlığında çok hasta olur.Bahar ve yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti kullanmalıdır. Ekşi ve tatlı şeyler faydalıdır. Midesinde ve karnında sancı olursa müshil almalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Küçük yaşta iken talibi zuhur ederse de izdivaç edemez. Sonra diğer talibiyle izdivaç eder. İlk zevcinden talâk veya vefât ile ayrılır. Başından üç veya beş nikah geçer. En hayırlı zevc, beyaz veya sarı benizlilerdir. zevl0065ri indinde muhterem ve sevgili olur ve bundan dolayı birçok kadınların hasedine mâruz kalır.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Cin tasallutundan korkulur. Üzerinde Muavvizeteyn vefkini taşırsa bundan emin olur. Ölüm sebebi, kalp ve karın ağrısıdır. O da senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zamandır. 7 yaşından 44 yaşına kadar tehlike vardır. Bunu geçirirse 80 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hacca gider ve bu seferinde hayır ve sürura erer. Perşembe günü çıkmak suretiyle karayolu iyidir. Deniz seferinden hayır yoktur. Bundan kaçınmak lazımdır. Çünkü tehlike melhuzdur. En iyi seferi, kıble ve garp cihetine olandır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühre'dir. Büyükler, ileri gelenler, arkadaşlar, makam sahipleri ve kalem erbabından bahtı vardır. Kadri yüce bir adamla dost olur. Onun yüzünden izzet ve şerefe erer. Kendisini her gören sever.

Ricâsı ve Amâli Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Birçok şeyleri amel eder. Her saat bir şey düşünür. Azmeylediği işte muvaffak olmadıkça geri dönmez. Akıbeti övgüye lâyıktır. Nimet ve sadet içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanı ve haseti006ceri çoktur. Malını yerler, kendisine zemmederler. İnsanlarla yakınlığı dolayısıyla musibetlere uğrar. Cenab-ı Hak, ona düşmanlarına galebe ve zafer ihsan eder. İnsanlardan uzak olması hayırlıdır.

Bahar mevsiminde kan aldırmalıdır. Alışveriş için iyi günü salı, zararlı günü pazartesi ve çarşambadır. En iyi elbise, sarı ve safran rengi ipek kumaştır. İnsanlardan dost, ahbap ve ortak olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlar iyi olup Akrep, Hut ve Seretân gibi talii mâi olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanları onlardandır. Pazartesi günü başlayan hastalık tehlikelidir. Dana eti faydalı, sığır eti ise zararlıdır. Keçi eti, bakla, mercimek ile çok tuzlu şeylerden ictinab etmelidir. Bunlardan hastalık zuhur eder. En münasip koku menekşe, gül ve yasemindir. Yattığı zaman başını şarka doğru koyarsa haşarat ve zararlılardan emin olur. Yalnız olduğu halde karanlık yerlerde yatmamalıdır.

Eğer gebe kalmazsa biraz tütün gülü, üç dirhem havlıcan ve bir diş sarımsak alıp yeni bir toprak kapta tatlı zeytinyağıyla kaynattıktan sonra temiz bir beze bağlayıp rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet eder ise, biiznillahi Teala gebe kalır.
LâL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 14-12-12, 15:27 #2 (permalink)
ashess - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-12-12
Bulunduğu yer: Bursa
Mesajlar: 75
ashess is an unknown quantity at this point
ashess ashess isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
ashess - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-12-12
Bulunduğu yer: Bursa
Mesajlar: 75
ashess is an unknown quantity at this point
Standart

ilginç ewt bazıları uyuyor ama bu genel bi yazı sonucta herkesin kişiliği ve karakteri farklı oluyor yinede teşekkürler dikkatle okudum
__________________
"Kadın hic gitmeyecekmis gibi sever,
ama yeri gelir hiç sevmemis gibi gider."
ashess isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 12-03-13, 23:04 #3 (permalink)
tatlımelek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 23-02-13
Mesajlar: 27
tatlımelek is an unknown quantity at this point
tatlımelek tatlımelek isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
tatlımelek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23-02-13
Mesajlar: 27
tatlımelek is an unknown quantity at this point
Standart

Paylaşımınız için çok teşekkürler, koç burcu olarak ilginç bilgilerdi çoğu bana uyuyor..
tatlımelek isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Balık Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:42
Kova Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:40
Oğlak Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:38
Yay Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:37
Akrep Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:34


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:06.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017