Alt 24-07-11, 11:38 #1 (permalink)
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 21-07-11
Mesajlar: 381
LâL is an unknown quantity at this point
LâL LâL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yasaklı
 
Üyelik tarihi: 21-07-11
Mesajlar: 381
LâL is an unknown quantity at this point
Standart Oğlak Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi

Oğlak Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu burç ve tali'de doğan umumiyet itibariyle cömert, sabırlı, işlerinde mesut, herkes indinde makbul, azim ve sebat sahibi, dost ve düşmanı çok, mudarayı sever bir zâttır. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa beyaz benizli, güzel yüzlü, uzun boylu ve uzun kollu, kumral saçlı ve sakallı, şehveti aşırı olup kadınlarca muteber biri olur. Eğer doğumunda Müşteri mesut ise âlim, hâkim, kadı ya da kâtip olur.

Emir ve behy eder. Hüküm ve nüfuzu câridir. Mal ve mülkü çok, erkek ve kız evlâdı sayıca fazla, yüzünde iki alâmet, başında ben, ayaklarında iz olur. Ümerâ ve hâkimlerden korkulur.

Malında zarara uğrar. Ölüm derecesinde hasta olup kurtulur. Akıbeti iyi ve sevinilecek bir durumdadır. Eğer Müşteri nahs ise çulha, terzi, tâcir, esnâf gibi bir şey olur.

İkinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa beyaz, daha ziyâde sarı benizli, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, geniş alınlı, nârin vücutlu, gazabı şiddetli, çok bağırır, izzet-i nefis sahibi, ince ve kırmızı dudaklı, ince kaşlı, hile ve hud'aya kabiliyetli, fikri keskin bir zattır. Büyük yerlerden evlenir. Ekser evlâdı erkek olur. Yüzünde bir yara yeri vardır.

Bâzen de siyah bir ben bulunur. Göz ağrısına düşmesinden korkulur. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Kadınları kıskanır. Kimi çok sürer. Hükümetten zahmet görür. Nazara uğramak, suya düşmek tehlikesi var ise de akıbeti iyidir.

Üçüncü Vecih: Şems'e mütenâzır olursa az sarıya meyyâl beyaz benizli, seyrek sakallı, güzel kaş ve gözlü, latif burunlu, uzunca boylu bir zattır. Yüzünde ve göğsünde veyahut karnında bir alamet vardır.

Kollarından birinde yara yeri mevcuttur. Gazabı şiddetli olup tahammül edilmez. Ekser hastalığı safradan ve baş dönmesinden olur. Ekser evlâdı erkektir. Eğer Şems mesut ise mülkü ve hükmü çok, eğer menhus ise bunun aksi olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı, refah içinde geçer. İyi yer ve yaşar. Akıbeti selim, rızkı bol olup nimet ve saadet içinde vefât eder.

Kesbi ve Malı Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Küçük yaşında iken malı az, zaruret içinde olursa da yaşı arttıkça mal ve rızkı artar. Servet ve mülk sahiplerinden olur. Kıymetini bilmeyen ve şükretmeyen kimselere para verir ve iyilik eder.

Kardeşi ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinde ekseriyet kızlarda olur. Birader ve hemşireleriyle uyuşamaz. Sık sık niza (kavga) ederler. Biriyle dava ve muhasemeye düşer ve galip gelir. Biraderlerinden biri ve hemşirelerinden ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Peder ve Vâlidesi Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ebeveynine sevimli ve itaatkâr olduğundan ana ve babası kendisini kardeşlerinden ziyâde severler. Pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Baba ve anasından miras yer ise de bundan fayda görmez, geldiği gibi sarf olunur. Elinde bundan bir şey kalmaz.

Evlat ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç evlâdı olur. Bunlar, yaşarlar. Cenin hâlinde zayi olan evlâdı birkaç tanedir. Ahir ömründe oğlundan hayır ve bereket görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Safrası gâlip olduğundan sık sık başı döner. Vücudu kırık ve hastalıklı olur.Tereyağı, bal, süt, yoğurt ile ekmek yemek faydalı olur. Bilhassa kuzu ve sığır etlerinden sakınmalıdır. Çünkü bunların çok yenilmesi, safrasını ziyâdeleştirir. Hamama her girdiğinde vücuduna kuyruk yağı sürer ve yıkanır ise ağrı ve sızısı kalmaz, kesiklik zâil olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Emel ve arzu eylediği şeye nâil olur. Akıbeti övülür, arzusu husule gelir. Yaşı arttıkça kadri artar. Bir şeyden meyus olması nâdirdir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Ekser düşmanları erbâb-ı kalemden, esmer benizli kadınlardır. Yanancı, ona akrabasından daha hayırlıdır. Beyaz benizli ve yüzünde bir alamet olan erkekten korkulur.

Böylelerinden sakınsın. Zevc ve arkadaş olarak Sevr ve Cedy gibi türâbi tali'li olanlar muvafık olup Cevza, Mizan ve Delv gibi hevai tali'li olanlardan çekinmelidir.

Kır ve kısrak ata binmek, açık renkli keten giymek, üzerinde bir parça kurşun bulundurmak hayırlıdır. Yeni ay gördüğü zaman kadın yüzüne bakar ise o ay kendi içim mübarek olur.

Kan galeyan eylerse kolundan kan aldırmalı, sık sık hamama girmelidir. Birinden haceti varsa cumartesi günü müracaat eder ise arzusu hasıl olur.

Oğlak Kadını'nın Yıldıznâmesi


Bu burcun ve yıldızın tesiri altında doğan kadınlarda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Müşteriye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz benizli, güzel yüzlü, ince dudaklı, uzun boylu, kumral saç ve gözlü, ince ve zarif kaşlı, geniş göğüslü, büyükçe ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, mütenâsip endamlı bir kadın olup izzet-i nefsine mağlup, şehveti çok,cinsi mukarenete aşırı meyyâldir. Ekseri evlâdı kız olur. Gazabı şiddetli, mekr ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı kemâle ulaşmasında fevkalâde iyi hâl ve takva elde eder.

İkinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; yanakları kırmızı beyaz benizli, ince bedenli, çatık kaşlı, orta boylu, güzel yüzlü, güzel yüz ve gözlü, gazaplı ve sert mizaçlı, sarı ve gür saçlı bir kadın olup büyük bir aileye mensup bir adamla izdivaç eder.Yüzünde veya karnında veya sol kolunda yahut göbeği altında bir alamet vardır. Şehveti çok ve tab'ı ateşin olup zevci münâsebetleri sever. Onunla münasebette bulunan pek hoşnut olur. Erkek cihetinden bahtı vardır. Hakkını istemek ve almakta sebatkâr ve inatçıdır.

Üçüncü Vecih: Şemse mütenâzır olursa, Güneş renginde sarıya meyyal beyaz, bazen altın gibi buğday benizli, siyah saçlı, ortadan uzun boylu, yüzü ve gözü güzel, lisânı ve sözü tatlı, mütenâsip endâmlı, ağzı-burnu yerinde, fevkalâde hüsn-ü cemâle sahip, olmamakla beraber, pek ziyâde sevimli bir kadındır. Tab'ı (yaratılışı) zarif, akıllı ve bilgilidir. Mizacı hararetli ve şehveti aşırı olduğundan erkeği sever. Büyüklerden bahtı açıktır. Yüzünde veya göğsünde bir alamet, yanağında siyah bir ben vardır. Evlâdı, erkek ve kız olur. Bazen de hiç evlâdı olmaz. Epeyce felâket görür. Beri olduğu (yapmadığı) bir şeyle ithâm edilir. Mal sahibi ise de lüzumsuz yerlere ve kadrini bilmeyenlere sarf eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı ve iyi geçinmesi yolunda olur. Kalbi temiz ve eli açıktır. Emindir. Lisânı tatlı, sözü düzgün olduğundan sevgiye mazhâr olarak yaşar. Eğlenceyi, zevk ve sefayı, bilhassa bağ ve bahçelerde tenezzühü sever.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Genç iken malı az ve büyük yaşında çok zengin olur. 30 yaşından sonra serveti artmaya başlar. Kadrini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere sarf eyler. Bir miras veya define yüzünden eline büyük bir servet geçer. Ömrünün sonuna kadar refâh ve sürur içinde hayat geçirir.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinin çoğu kız olur. Onlarla güzel bir şekilde geçinemez. Uzak bulunması hayırlıdır. Eğer Müşteri'ye mütenâzırlardan ise vâlidesi, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Bunlardan büyük mirâs yer ise de faydası olmaz, geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri evlâdı kız olur. Bunlar yüzünden çok meşakkat çeker. Ekserisini kendi eliyle defneder. Sonradan Cenâb-ı Hak ona bir evlâd ihsân eyler ki bundan hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri hastalığı yelden, soğuktan, göz ağrısından ve başındandır. Bal, zeytinyağı, tereyağı gibi hararetli şeyleri yemek, demirhindi şerbeti ve şurup içmek faydalıdır. Hamama sık sık gider. Ara sıra hafif müshil alıp tabiatı tanzim ederse, çok şekilde istifâde eder. Perhiz tutmak, sabahleyin aç karnına bal şerbeti içmek, sakız çiğnemek faydalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Beyaz benizli erkekler münâsiptir. İki nikâh vardır. Birinci zevcinden vefât ile ayrılır. İkinci kocasıyla ölünceye kadar yaşar. Genç iken çok talibi zuhur ederse de bunların ekserisi bozulur. 25 yaşından sonra evlenmeye muvaffak olur.

Korku ve mevti Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. 3 yaşında, 11 yaşında, 24 yaşında ve 36 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulur ise 70 sene yaşar. Evlâdının evlâdını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Sümbüle ve talii Utarid'dir. En hayırlı yolculuğu çarşamba günü sabahleyin başlayan ve kıble veya şark tarafına olan seferdir. Çok yolculuk eder ve seferlerinden hayır görür. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. Çok rüyâ görür ise de ekserisini unutur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir.Her nereye teveccüh ederse büyükler ve bilhassa erkekler indinde muazzez ve muhterem olur. Dostlarının ekserisi ekâbir ve makam sahiplerindendir. Kadri yüce bir adamdan çok hürmet ve hayır görür. Kendisini her gören sever. Talii yaverdir.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'!tir. Birçok şeyler emel eder ve ekserisine nâil olur. Niyet eylediği işi icrâ etmeden rücü etmez (o işten dönmez). İhtiyarlığında iyi hâle nâil olur. Saadet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteridir. Düşmanları kadınlardan ve kalem erbabındandır. Ona çok hile ve fesat yaparlar. Bunlardan çok zahmet ve meşakkate uğrar. Esmer benizli, orta boylu, yüzünde bir yara yeri olan bir kadından korku vardır. Bu, helâkine ve hanesini tahribe (yıkmaya) çalıştığından dolayı ondan sakınmalıdır.

Dost, ahbap ve şerik olmak üzere erkek - kadın talii türabi (toprak) olanlar muvafık (uygun) olup hevâi (hava) olanlardan sakınmak lazımdır.

Burçlardan ve kendi ailesinden hasetçileri ve düşmanları çoktur. Beyaz ve mavi renkli her elbise münâsiptir. Hayırlı günü cumartesi ve hayırsız günü ise pazardır. Pazar günü başlayan bir hastalıktan vefât eder. Salı gecesi, zevcesiyle mukarenet etmemelidir. Çünkü hayırsızdır.

En münâsip madeni kurşun ve gümüş, taşı yeşil ve mavi olanlardır. Yeni ay gördüğünde bir kadın yüzüne bakarsa (o ay) mübarek olur. Büyük ve küçük bir talebi hâlinde cumartesi sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Başını garba doğru koyduğu takdirde rahat uyur. Kanı galeyan ederse sol kolundan kan aldırmalı(dır).

Gebe kalmaz ise, bir parça natrun, yemen çayı, misk, karanfil alıp bir güzel dövdükten sonra bal ve yumurta akıyla hamur edip temiz bir bezde çıkın yaparak hayızdan temizlendikten sonra rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet ederse biiznillahi telala gebe kalır.
LâL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Koç Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 2 12-03-13 23:04
Balık Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:42
Kova Erkeği Ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:40
Yay Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:37
Akrep Erkeği ve Kadınının Yıldıznamesi LâL Lahutiye Yıldızname 0 24-07-11 11:34


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:06.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017