Alt 24-09-11, 20:45 #1 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart Gece Yapilacak Zikirler

Selam ve Dua İle Lahutiye.

Gece virt olarak devamlı yapılacak zikir ve ameller beş tanedir.

Birinci Vird:

Bu evradın ilki, akşam namazından sonra altı rekat namaz kılmaktır. Bu namazı kimse ile konuşmadan kılmak müstehaptır. İlk iki rekatında Kafirûn ve İhlâs surelerini okur. Bu iki rekatı, akşam namazını kıldıktan hemen sonra hiç konuşmadan ve başka bir şeyle meşgul olmadan kılmalıdır. Haberde şöyle varid olmuştur:

“Akşam namazından sonra, hemen iki rekat daha kılınız, çünkü bunlar akşam namazı ile birlikte yükseltilir, kabul edilir.”291

Evi mescide yakın ise, bu iki rekatı evinde kılmasında bir beis yoktur. Diğer dört rekatını uzatarak kılmalıdır. Ahmed b. Hanbel, bu iki rekatı evde kılmayı müstehap görür ve kendisi de onu evinde kılar ve: “Onu, evde kılmak sünnettir, çünkü Nebi (s.a.v) onu evinde kılardı”292 derdi.

Fakat Rasulullah’ın hane-i saadetleri mescidin hemen yanında idi. Onun için bu iki rekatı mescitte kılardı.

Sonra, akşamla yatsı arasında, ikinci şafak kayboluncaya kadar namaz kılar. İkinci şafak; batı ufkunda kızıllığın gitmesi, gecenin gelmesi ve karanlığın çökmesinden sonra olan beyazlıktır. Bu da, güneşin batı ufkunda kalan son şualarıdır. Bu sırada güneş, arzı ulyayı kateder ve doğuya varmak üzere Kaf dağının arkasından yükselerek döner.293

Bu vakit, yatsı namazının kılınmasının müstehap olduğu vakittir. Bu, gece evradının birincisidir. Bunda ki namaz, gecenin ilk kısmında kılınan namaz demektir. Çünkü bu vakit, akşamın başlayıp ilerlemesi zamanıdır. Diğer ifadesiyle Yüce Allah’ın şu ayette buyurduğu vakittir:

“Ey Rasulüm! Gecenin bir kısım saatlerinde tesbih et.”294 Ayette geçen “Ânâu” kelimesi, vakit anlamına gelen “Ân” kelimesinin çoğuludur.

Yüce Allah, bu vakte kasem ederek şöyle buyurmuştur:

“Şafaka yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.”295 Şafak, akşamla yatsı arasındaki vakittir. O da evvabin namazının vaktidir. Evvabin namazına gaflet namazı da denir. Çünkü insanların çoğu bu namazdan gafildir.

Yunus b. Ubeyd, “Onların vücutları yataklarından uzak kalır.”296 ayeti hakkında Hasan-i Basrî’nin şöyle dediğini nakletmiştir: “Ayet, akşam ile yatsı arasında nafile namaz kılanları övmektedir.”297

Enes b. Malik’e, yatsı ile akşam arasında uyuyan kimsenin durumu sorulduğunda: “O, yüce Allah’ın müminleri “ayakta kıyam hâlindedirler” şeklinde nitelediği bir zamandır.”Dedi ve bu ayeti okudu.

İbn Ebi’d-Dünya nakleder: Rasulullah’a (s.a) bu ayetten sorulduğunda: “Ayette anlatılan akşam ile yatsı arasındaki namazdır.” Cevabını verdi.298 Sonra şöyle buyurdu:”

“Akşam ile yatsı arasındaki namaza devam ediniz. Çünkü o, gündüz yapılan boş işlerin zulmetini giderir. Günün sonunu da süsler.” 299 Yani ameli temizler ve güzelleştirir.

Kur’an okumak ve namaz kılmak üzere, akşam namazından yatsıya kadar camide kalmak müstehaptır. Bunun faziletli olduğu rivayet edilmiştir. Ancak bir günaha maruz kalmak endişesi olur da, evde kalması daha emniyetli ise, o zaman evinde kalır. Çünkü kusurdan uzak olan şey, daha faziletlidir.

Sonra yatsı namazının farzından önceki dört rekat sünneti kılar. Farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılar. Bundan sonra dört rekat daha kılar. Denilir ki, “yatsı namazından sonra evine gelip kıldığı dört rekat namaz, kadir gecesi kıldığı dört rekata eşit fazilette olur.”

Rasulullah (s.a.v), bu namazı evine girdiğinde henüz oturmadan kılardı.

İbn Mesud, bir namazdan sonra onunla aynı miktar ve benzeri bir namazın kılınmasını hoş görmezdi.

Önceki alimler, farzdan sonra iki rekat kılmayı müstehap görürlerdi. Sonra dört rekat kılmak ve bu dört rekatta Ayete’l -Kürsî’yi ve ondan sonra gelen iki ayeti, ikinci rekatta Amene’r-Resülü’yü ve ondan önceki ayeti, üçüncü rekatta Hadîd suresinin ilk ayetlerini altıncı ayete kadar ve dördüncü rekatta da Haşr suresinin 22. ayetinden başlayarak sonuna kadar okumak güzeldir.
Dört rekattan sonra, vitir de dahil on üç rekat namaz kılmak, Rasulullah’ın (s.a) en çok kıldığı rivayet edilen namaz şeklidir. Ancak maktû bir haberde, on yedi rekat kıldığı yer almaktadır. Meşhur olan rivayete göre ise, onbir veya on üç rekat kılıyordu. Belki onlar sabah namazının sünnetini de hesap etmişlerdir.

Bu namazında, üç yüz ve daha fazla ayet okuması müstehaptır. Bunu yaparsa, gafillerden yazılmaz ve abidlerin hâllerine dahil olur. Denilmiştir ki, akıllı ve zeki olanlar, gecenin ilk vakitlerini, güçlü olanlar ise, gecenin son vakitlerini günlük zikirleri için kullanırlar.

Bu namazında Furkan, Şuara surelerini okursa, üç yüz ayet okumuş olur. Bunları güzelce okuyamazsa, Mufassal surelerden beş tane okur ki, bunların ayetlerinin toplamı da üç yüz eder. Bu sureler şunlardır: Vâkıa suresi, Nûn suresi, el-Hakka suresi, el-Müddessir suresi ve Meâric suresi. Bunları güzelce okuyamazsa, o takdirde et-Târık suresinden Kur’an’ın sonuna kadarki sureleri okur. Bunlar da, toplam olarak üç yüz ayettir.

Kulun bu sayıdaki ayeti, yatsı namazından sonra kılacağı namazlarında okumadan yatması güzel görülmez. Ancak yatsı namazından sonra uyumadan bin ayet okursa, bu fazileti ele geçirmiş olur, Allah’a çokça dua ve niyaz eden gruptan yazılır.
Ayetlerin en faziletlisi, harflerinin çokluğundan dolayı daha uzun olan ayetlerdir. Ama yorgun olduğunda, kısa ayetlerden okuyarak, sayıyı tamamladığında yine aynı ecri elde etmiş olur.

Mülk süresinden Kur’an’ın sonuna kadar olan ayetler bin tanedir. Bunları güzelce okuyamazsa, İhlas suresini on üç rekatta iki yüz elli defa okuyabilir. Bu da bin ayet eder ki, büyük bir sevap ve fazilet sebebidir. Haberde şöyle varid olmuştur:

“İhlas suresini on defa okuyana Yüce Allah, cennette bir köşk bina eder.”300

Hz. Peygamber’in (s.a.v) her gece okuduğu sureler hakkında bize üç hadis-i şerif rivayet edilmiştir. En meşhur olanına göre, Efendimiz (s.a.v) Secde ve Mülk surelerini okumadan uyumazdı.301 Bundan sonraki rivayete göre, o, her gece İsra ve Zümer surelerini okuyordu. Buna yakın diğer rivayete göre ise; o, her gece Müsebbihat (sebbaha veya yusebbihu ile başlayan) surelerini okur ve bunların, bin ayetten daha faziletli olduğunu haber verirdi. Alimler buna A’lâ suresini de ilave ederek, sayıyı altıya çıkarmışlardır. Haberde varid olduğuna göre Rasulullah (s.a.v), bu sureyi pek severdi. Bu, aynı zamanda onun, bu sureyi çok okuduğunu da gösterir.

Her gece şu dört sureyi okumayı da bırakmıyorlardı: Yasin, Lokman, Duhan ve Tebareke süreleri.

Kişi bunlara Vâkıa, Saff, el-Hakka ve Zümer surelerini ilave ederse, sayıyı çoğaltmış ve güzel bir amel yapmış olur.

Şayet ibadetleri arasında gece kalkıp namaz kılmak alışkanlığı yoksa, bu durumda, Ebu Hureyre’den rivayet edilen şu habere istinaden, vitir namazını kılmadan yatmaz. Ebu Hüreyre şöyle demiştir: “Dostum Rasulullah (s.a), bana vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.”302

Ama gece namazına kalkma alışkanlığı varsa, bu takdirde faziletli olan, vitir namazını tehaccüd namazından sonra veya gecenin son vaktinde kılmasıdır. İbn Ömer’den nakledilen bir hadiste şöyle buyuruluyor:

“Gece namazı, ikişer ikişer kılınır. Sabah namazından yana endişe ediyorsan, bu namazını bir rekat kıl”303

Hz. Aişe’nin rivayeti şöyledir: “Rasulullah (s.a.v) vitir namazını gecenin ilk kısmında, ortasında veya sonunda kılar ama onu seher vaktinden sonraya bırakmazdı. Vitir namazını kılmış olup da, gece kalktığında vitir namazını tekrar kılmazdı.”304 Nitekim haberde varid oldu ki, “Bir gecede iki vitir yoktur.”305

Bazı alimler şöyle demiştir: “Gecenin ilk kısmında bir rekat daha kılarak vitir namazını çift rekatlı yapardı. Sonra gece namazını kılar ve onu tek rekatlı olarak bitirirdi.” Bu konuda Hz. Ömer ve Ali’den nakledilen bir eserde şöyle denmektedir. “Şayet vitrin ilk iki rekatını kıldıktan sonra uyur ve gece namazına kalkar da iki rekat namaz kılarsa, bu aslında vitir namazının üçüncü rekatı demektir. Bunu iki rekat olarak kılması tek kılmak istememesindendir.”

Sonra geceleyin namaz kılmaya başlar. Sonunda namazını tek rekatla bitirir. Böylece üç ameli yapmış olur. Bunlar; kasrı emel, vitir namazını tahsil ve bu namazı gecenin sonunda kılmaktır. Aynı şekilde Rasulullah (s.a), vitir namazından sonra oturarak iki rekat daha namaz kılardı. Şüphesiz, en iyisini Allah bilir.

Bu iki rekatta, Zilzal ve Tekasür surelerini okuduğu iki hadiste yer almaktadır: “Nebi (s.a) bunları okurdu.” Çünkü onlarda korkutma ve öğüt verme vardır. Diğer bir rivayette ise; Kafirun suresini okurlardı. Çünkü, bunda Yüce Allah’ı tenzih ve ibadetin yalnız O’na tahsisi vardır. Rasulullah (s.a), bu sureyi uyumadan önce okurlar ve yatmadan önce okunmasını tavsiye ederlerdi.306
Gece kalkma alışkanlığı olmayan veya uyuyup kalması daha kuvvetli ihtimal hâlinde olan kimselerin, vitir namazlarını kılarak yatmaları müstehaptır.307 Vitir namazını sonra kılmak, fecri sadığın doğmasından önce uyanma alışkanlığı olanlar için daha faziletlidir.

Vitir namazını kılınca, şu duayı üç defa okur:

“Subhane’l-Meliki’l-Kuddûs Rabbi’l-Melâiketi ve’r-Rûhı Celleti’s-semâvâti ve’l-erdı bi’l-azameti ve’l-ceberûti ve te’azzezet bi’l-kudreti ve kahhereti’l-ibâde bi’l-mevti.

Sevgi ve Saygıyla
Eklenen Resim Ön İzlemesi Bu forumdaki eklentileri görüntüleyebilmeniz için 1 veya daha fazla mesajınız olması gerekir. Şu anda 0 mesajınız var.
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 28-09-11, 21:22 #2 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncellenmiştir.
________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 23-10-11, 20:47 #3 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
___________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 27-10-11, 16:10 #4 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
__________________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 05-11-11, 20:23 #5 (permalink)
By Ares
 
Mesajlar: n/a
By Ares
 
Mesajlar: n/a
Standart

Güncel
_______________
  Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Gece Yürüyüşçüleri SOLAK Lahutiye Cafe 41 17-01-14 05:02
Beyin Frekansını Arttıran Zikirler.. LâL Esmaül Hüsna İle Dualar 6 19-12-13 20:48
Faydalı Şifalı Zikirler paylaşımcı Rukye 7 25-03-13 22:34
Özel Zikirler.. LâL Esmaül Hüsna İle Dualar 10 11-09-12 13:48
Hergün Çekilecek Zikirler Sİhab İstek Ve Hacet Duaları 2 16-08-12 11:12


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:19.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017