Berhetihenin tasarrufu

Bu konu HAVAS47 tarafından 8 sene önce açıldı, 979 kere okundu ve 16 Cevap verildi.
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce

Bir Arabiayın ilk pazar gününden başlayarak yedi gün canlı ve canlıdan çıkarı şeylerden perbiz ederek oruç tutulur. İ ftardakepekli arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinle oruç bozulur. Ancak yemekten evvel hiç kullarıılmaınış ve kalaylı bakır bir sahanaBerhetiyyenin tamamını yazıp menba, suyu ile içilmelidir. Yedi gün zarfında namazlarını vaktinde kılmak ve namazdarı sonra üçkere “ısrafı ımar” okunup yedi kere de tahassun (korunma) okuyarak kendini daireye aldıktan sonra 66 kere Berhetiyyeyiokumak lazımdır. ISRAFI UMUMİBabbın babbın reymahm reymahm terfikın terfikın insarifO hıffifen ve silcllen ya eyyühellezine amenô iza nôdiyelis sala ti min yevmil cü m üati fes’av iH1 zikriiHihi ve zerulbey’* Zaliküm bayrun leküm in küntüm ta’lemun* Fe izakudıyetis salatü fenteşiru fil erdı vebteğô min fadlillahi vezkürullabe- kesiran lealleküm tüflibun* Ve iza raevticaraten ev lehveninfaddu ileyha ve terakôke kiima* Kul maındellahi hayrun minel lehvi ve minnet ticarah* VaiHihühayru r razikıyn * Bi hakkı ma ci’tüm min eelibi taiyne insarifô min eelibi müazzczine mükerramin* Zilike tahfifünmin rabbiküm ve rahmeh* izi zülziletil erdu zilzileba* Ve ahracetil erdu eskileba* Ve kilel insinü mi lehi* Yevmeizintübaddisü abbiraha* Bi enne rabbeke ebva leba* Yevmeizin yasdürun nisü eştaten eştiten eştati* lnsarifô ali kadaihaceti birekellihü fiküm ve aleyküm ve li bavle ve la kuvveteilla billahil aliyyil azıym* TARASSUN DUASI Tehassantü bi zil mülki vel melekôt* Ve aksemtü zil ızzeti vel ceberut* Ve tevekkeltü alel hayyil kayyilmil halimillezi li yenimü ve la yemut* Dehaltü fi hıfzıllah*Dehaltü fi emanillih* Debaltü fi hırzillib* Bi hakkı kaf ha ya ayn sad küfitü ha mim ayn sin kif humitü bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* İnni tevekkeltü aleilahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha* İnne rabbi ala sıratın müstekıym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin zil hulükıl azıym* Ve aHialihi ve sahbihi bi adedi ılıniliahil azıym* Vel hamdü Iiliahi rabbil alemin* BERHETİYYE Berhetihin 2: Keririo 2. Tetlihin 2. Turinin 2. Meezelin 2. Bezeelin 2. Terkabin 2. Derbeşin 2. Galmeşin 2. Hiitıyrin 2. Kalenhiidin 2. Berşanin 2. Kazbirin 2. Nemiişelabm 2. Derheyiili 2. Beşkitabın 2. Kazmezin 2. Enğaliil’itin 2. Kaberatin 2. Gayihi 2. Keydehôla 2. Şemhahirin 2. Şemhehirin 2. Şemhabirin 2. Bikehtahunihin 2. Beşarişin 2. Tiineşin 2. Şemhibaruhın 2. Allihümme bi hakkı kehkehicin yağtaşiyyin bilatşağşağavilin emvili·n eeledin meheemen helmecin vürudihin mehfeyicin bi ızzetike illa mi ahazte sem’ahüm ve ebsirahüm* Sübhine men le.y se ke. mislihişey’ün ve hüıves semiy’ul besıyr*BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
8 sene önce
Çok meşakatli ve keskin bir uygulamadır hatta o kadarki yanlış yapılan bir şeyde sizi kesebilir ayrıca her ismin hadimininde ismi bilinmesi gerekir sırlarına vakıf olmak için bu kadarla kalmıyor öncesinde ve sonrasında okunacak sure'leri ve ki özellikle esmaül hüsna'yı da eksiksiz okumak gerekir kısaca işin ehlinden el almak yada ders almak gerekir çünkü ALLAH saklasın ya şirke girersiniz yada musallat gelir size denemeyin .günü saati her şeyi önemli sadece bilginizde kalsın uygulamayın lakin sırları ve faydaları sayılamayacak kadar çoktur isimler 28 cin padişahın ismidir bu padişahların emri altında milyonlarca görevli cin vardır
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
bu berhetiye okurken kendinizi koruma altına almanız gelip geçicidir zaman geçtikçe üzerinizde kalıcı olurlar hiç gitmezler kimsenin berheteyeden gelen güçlü ervahı almaya geri göndermeyede gücüde yetmez bence çok tehlikeli hiç uraşmamak lazım ısrafı umarda yapsanız ona güç yetiremessiniz uzak durunuz
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
1 - Berhetihin: Harfi .(elit), menzili Şarteyn'dir. Arapça manlsı Subbuh, Kuddus, demektir. H••salan: Temiz ve beyaz bir tabağa 35 kere bu ismi şerif yazıhp su ile silerek doğumda zorlUk çeken bir kadına içirilirse kolaywqa 'doğurur. Geçiminde zorluk çeken bir kimse bu ismi gecede 1 00 defa okumay} adet edinse kırk gUn tamamlanmadan o kimse servet ve bollu~a kavu:şur. Refah ve saadeti artar, geçimi genişler. · Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi şerifi sağ avucuna yedi kere yazip sabahları aç karnma yalar ve. buna yedi gün devam ederse, her işittiğini hıfız eder ve işittiklerini bir daha unutmaz. Hafızası çok kuvvetlenir. 2 -.. Keririn: Harfi (Ba), menzili: Buteyin'dir. Arapça manası~ Allah, yahut ya ilahe külli şey demektir. Haşsalan: Bu ismi şerifi her gece 100 defa o kumağı adet edinen .kimse az zamnada cinleri ayanen görür ve bazan da cinlerden· bir huddam (yardımcı) elde edebilir. Bu ismi şerif bir kağıda ll kere yazılıp bir malın arasına konurs~, o mal çalınmaz ve zarara da uğramaz. 469 Keririn ismi şerifi temiz ve beyaz bir tabağa 17 defa yazılı p menba suyu ile silerek ağrıyan bir göz üç gün bu su ile banyo edilirse Allah'ın izni ile göz hastalığı geçer. Bir kimse Berhetihin Keririn isimlerini yenilecek bir şey Uzerine ')'azar ve· üstüne de yüz kere iki ismi okuyup bir kimseye yedirse o kimseyi tesbir eder ve ona her istediğini yapar. Bu iki isim bir parça anber üzerine kazılır ve evlenmeyen bir kız göğsünde taşırsa pek kısa zamanda evlenir. 3 - Tetlihin: Harfi (cim), menzili:' Süreyya' dır. Manası: Kuddüs, Kadir yahut Subbuhün Kuddusün veya Habir, Mücir demektir. Bassala r~: Temiz bir kağıt üzerine 13 defa yazıp tahta kurusu olan bir yere as ılsa tahta kuruları oradan hicret ederler. Bu ismi şerifi her gün 70 kere okumağı adet edinen kimse asla zengin olmadan ölmez. Ve yine karısı ile arası bozuk ol~ bir kimse bu ismi şerifi misk ve safranla ceylan derisi üzerine 70 kere yazarak b~ında taşır ve her gün bu ismi 70 kere okumağa devam ederse kadın, şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir daha daserkeşlik etmez. Her gün 100 kere Berhetihin, Keririn, Tetlihin isimlerini adet edinip okuyan kimse çok kısa bir zamanda ulvi ve süfli cinleri teshir eder ve onları ayanen görür. 4 - Turanin: Harfi (dal), menzili: Deberan'dır. Manas ı : Ya Hayy, ya Muhyi'dir. Hassa ları: Her kim bir zalimden öç almak kasdi ile gecede 1000 kere bu ismi şerifi okur ve her yüzde, bir defa tekvii yaparsa üç gilne kalmaz Cenabı Hakk o zalime layık olduğu cezayı verir. Bir kimse bu ismi şerifi 21 kere bir tabağa yazıp su ile sildikten sonra bu.su ile bir miktar hamur yapıp pişirerek yarısını kendisi ve yarısını Ja kurtulmasını i stediği bir mahpusa yedirirse kısa zamanda hapisten kurtulur. Bu ismi şerif temiz bir kağıda beş kere yazıldıktan sonra arkasından surei Haşrin son dört ayetini ve ondan sonra beş (he), 470 yedi adet de hemze elifyazarak üzerinde taşırsa fıem cinlerin hem de insanların şerlerinden, zulümlerinden emin ve halıh olur. Bir kimse Berhetihin, Keririn, Tetlihin, Turarin esrnalarını bir kağıda yazıp sara tutmuş veya büyülü bir kimsenin üzerine korsa hemen Allah'ın izni ·ne kurtulur. Saralının cini yanar. BüyülünUn büyüsü bozulur. Her kim bu dört ismi misk ve safranla temiz bir tabağa yazıp Uzerine bir miktar gUl suyu veya yağı koyarak sildikten sonra lazım olduğu bir zamandaı bir az yüze sürülerek matlubunun yanına gider ve bir istekte bulunutursa dileği istediği şekildie olur. Turanin, Keririn isimlerini bir kağıda yazıp cin da'vetinde, bakan çocuğun alnına konursa fekalade temiz ve berrak olarak cinleri ve diğer gelenleri görür. Her kim günde (3000) kere riyazetle tenha bir yerde okumağa devam ederse ulv'i ve süfli ruhları çok kısa zamanda kendine alıştırır ve her işini gördürür. 5 - Mezcelin: Harfi (he), menzili: Hakka, manası: Ya Kayyum, Ya Kaim'dir. Hassaları: Bu ismi şerifı bir fıncan veya tabağa yedi kere yazıp arkasından sekiz Tahatil esmasını ekleyerek Zemzem veya menba suyu ile silip, akir yani çocuğu olmayan bir kadına "adet"inden temizlendikten sonra yedi gün devamlı içitir ve zevci ile münasebene bulunursa Allah'ın izni ile hamile kalır. Tabii organlarında bir bozukluk yoksa. Her gün bu ismi şerifli elli kere zikri adet edinen kimsenin Cenabı Hakk günahlarını af buyurur. Hac ve Resulüllah ziyareti nasip eder. Mertebe ve şerefini yükseltir. Herkes tarafından sevilir. 6 - Bezcelin: Harfi (vav), menzili : Hena, manası: Ya Allah, Ya Vedud, Ya Ahad, Ya Vahid, Ya Kahir'dir. Hassaları: Perşembe günü güneş doğmadan evvel kırmızı bir kağıt üzerine bu ismi şerifı :?.1 defa yazdıktan sonra arkasından istek ve dileğin ne ise onu da ilave ederek, hacet dilediğin kimseyle kağıt üzerinde olduğu halde gider, göri.işür ve isteklerini 471 söyledikten sonra ka~ıdı götürüp denize veya akar bir suya bı rakırsan istek ve dile~in derhal yerine gelir. Her kim bir parça suya üç tane tuz parçası koyduktan sonra Uzerine 66 kere Mezcelin, Bezeelin esrnalarını okur ve bu sudan büyülü veya ba~lanmış bir kimse bir iki yudum içirdikten sonra temiz y ıkanıp son su olarak bir leğen içinde dökünüp ve o suyu ayak de~meyen bir yere dökerse büyüsil b_ozulur ve bağı çözülür._ Herhangi bir ·dilek için oliırsa olsun hergün ı 00 ı kere Mezcelin, Bezeelin esrnalarını okuyan kimse k ısa zamanda ınuradına erer. 7 - Terkaıbin: Harfi (ze), menzili: Zira; Manası : Ya Selam . Hassaları: Cuma günü Sela vakti bir ka~ıda yedi kere Terkabin bir defa da: tl o , ,. o ....: , ., "" ., :1 J * ı ~ . ı:'~'' \' :__ \\ı"'c:"·l". 0 )';. ı ::_ "\/ \.!1.).) U1)~ ....\.>.-) y ~ ~ .r .) ~ u-~ \l..:" f.. ... .;..- ,. "" •• ('·\;._" o (' ;. r-''::"""") r--~ Bi ha kk( hazel ismi eyyetühel melaiketü i'zenu Iii can ni en yarciu ila emakinibim ve illa m·a vekkelu aleybi bareke_llahü fiküm ve aleyküm* demelidir. Cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden çıkardıktan sonra, tekrar dönmeleri sağlanınazsa çok büyük zarariara uğratırlar. 473 10 - Hôtirin: Harfi (ye), Menzili: Cebhe, Manası : Ya Kavi, Ya Metin,Ya Alim, Ya Hakim'dir. Hassa ları : Bu ismi şerifı ve arkasından hurufu mukatta yani ayrı ayrı olarak Tank Suresi'ni yazıp küçük çocukların üzerine takılırsa kötü gözden cin ve şeytan şerrinden, feryad ve feza'dan emin ve masun kalır. Bir kimse hergün o kere bu ismi şerifı adet edip.zikir etse Cenabı Hakk o kimseye heybet ve mehabet verir. Ayrıca her işittiğini hıfzeder ve bir daha unutmaz. Ve kalbinde bin menbai hikmet zuhur eder. Bir kimse cuma günU sala vakti demir bir yüksük üstOne Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin, Galmeşin, Hôtirin, esrnalarını nakış edip pannağında taşısa, nişancılıkta bütün arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez. Bu ismi .şerif tatlı bir elma üzerine (7) yedi kere okunup bir kimseye yedirilse o kimse teshir edilir. Bir kimse avucuna Hutirin, Hutışin, esrnalarını yazıp kendi emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve okuyarak yaklaşırsa istediği kimse kendisine boyun eğer ve istediklerini yapar. Temiz bir kurt derisine (28) kere bu ismi şerifı yazıp üzerinde taş ıy~ kimseye hiçbir köpek bavlayamaz ve yaklaşamaz. Bir Arab i ayın son cumartesi günü Zühal saatinde Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin , Galmeşin, Hôtirio esrnaları nı siyah bir kurşun üzerine yazıp siyah ipliği ile bir kuyuya daldırılırsa kuyunun suyu çekilir ve yok olur. Kurşunu kuyuya salmadan evvel ·-karanfil ile ·.ütsülemek lazımdır. .... J ,., ., "" ., ... . * 0 )J.:ı\.A.l ~ y~~ ~ \Sı) "" ., # "' Esrnalardan sonra "ve inna ala zehabin bihi le kadirun" ayeti kerimesi de ilave olunacakt ı r. - Kalenhüdin: Harfi (kat), menzili: Harsan, manası: Ya Ytetin Ya Semi', Ya Basir, Ya Bedi', Ya Mugni, Yii Muhit'dir. 474 Hassaları : Bu ismi. şerif sar'a tutan bir kimseye günlük ve cavi yakarak 20 kere okunsa, sar' alı kimse sorulacak şeylere cevap verir. Sar'a tutan bir kimseyi bu iUetten kurtarmak için Berhetiyyeyi yazıp üzerine taktıktan sonra yedi defa da tamamı hasta üzerine okunursa Allah'ın izni ile saralı hastalıktan kurtulur. Ve bir daha da tutmaz. 12 - Berşanin : Harfi (liim), Menzili: Sarfe, manas ı : Ya Allah, Ya Aziz, Ya Mılhit'dir. · Hassaları : Herhangi bir iş için cinlerden bir şey sonnak gerekirse; Kalenhudin, Berşanin esrnalarını her gün (748) kere okumaya devam eden kimse kısa zamanda bilmek ve öğrenmek i stediği bazı hususları kendilerinden öğrenebilir. Okurken günlük ve mahlep tütsü yakmal ıdır. 13 - Kazhirin: Harfi (mim), Menzili: Ava, manası: Sübhanallah, Ya Kaviyyü, Ya Metin, Ya Rahıym'dir. Bu ismi şerif Yunus Aleyhisselam 'ın tesbihidi~. . Hassaları : Bu ismi şerif cumartesi günü güneş doğmadan evvel taze bir hunna yaprağı üzerine ( l 7) kere, üç defa da hurufu mukatta ile: Felaktehamel akabete ve ma edrike mel akabeh* Fekkü rakabeh* ayeti kerimelerini yazıp ishali durmayan bir kimsenin üzerine takılırsa Allah' ın izni ile derhal iyileşir. Bu ismi şerifi zikre devam eden bir mahpus kısa zamanda hapisten kurtulur. Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden bir parçaya Kalenhudin, Berşanio , Keririo, Nemuşelahın esrnal arım yazıp üzerine alırsa kanı derhal kesilir. Düz bir . tabaka haline getirilmiş bir zift parçasının üzerine düşmanının ismini, sağına Nemuşelahm, soluna Berheyula, ortaya nıbleş fımen, alü yehreb ve dilediğ i n yani tututmasını isted iği n hastal ığı da yazarak dört tarafından bir yere ç iviler yahut evın şark tarafındaki duvara çakar, kızbara (cin e l ması) makul bir 475 buhurun ismidir. Tütsülenir ve esrnalarına devam ·olunursa düşmanın kısa zamanda yazmış olduğun azab ve hastalığa tutulur. ıs - Berheyula: Harfi (sin), Menzili: Gafır, manası: Sübhanellah yahut enellahü emanül haifin yahut Ya Kafi, Ya Semi'dir. Hassalan: Bir şeyi lcaybolan kimse bu ismi şerifı müselles vefk. yapıp etrafına da yedi kere "Berhey~la" yazıp hırsızlık olan yere. ass ın, çalınan şey Allah' ın izni ile geri getirilir. Bir müşkülü olup ta rüyasında görmek isteyen kimse Allah rızası için altı rekat namaz kılsın, her iki rekatta selam versin, sQDra sağ avucuna yedi kere Derheyula yazıp (Tevekkelu ya hi.ıddıime hazibil ismi erunl fi menıimi -burada muradı ne isesöylenip yatsın. Allah'ın izni ile istediği şeyi üç veya yedi gecede görür. 16 - Beşkilahm: Harfi (ayın), Menzili: Zebana, manşsı: Ya Mü'min, yahut ızzüllahür rahmanir rahıym'dir. . Hassaları: Bu ismi şerifi pazartesi günü bir kağıda yedi kere yazıp arkaslndan da: . ,. o "" JJ ,, J , • .,. J J .. , ... r· o ..... ~,, ~' >--.)\,o ... ~ . ,,a._, ~ ~\ ı..,...ı_,.;; • ...J 1.5 ·u~ · J- "'-' .. , -, • ... / .. " . , .}OJ " ·ı . ,,,. 1 t" .:1 ".... .. . .) ,d ,J. .) -· - " I..4.J. , , Ya nazari bi ya'kube üıyzüküma kamisı yusufe iz cael beşiru bihi bimestebe bihi iz messehül kemehü bi hakkı ya'kube fezheb eyyüher ramedü* yazıp gözleri ağrıyan kimse başında taşırsa Allah'ın izni ile göz ağrısından kurtulur. Sıkıntıda . olan kimse geceleri (70) kere bu ismi şerifi okumağa devam etse· kısa zamanda dert ve sıkıntılarından kurtulur. 476 17 - Kazmezin: Harfi (fe), Menzili: Ekli!, manası : Ya Müheymin yahut ızzull ahir rahmanir rahıym 'dir. Bu ismi şerif İsa Al eyhisselamın tesbihidir. H assala n: Bu ismi şerifı gecede ( 1 00) kere okuyan kimsenin malı artar. Parasında bereket çoğalır. Rı~ı bollaşır. Refah ve saadete kavuşur. Düşmanı.n şerrinden kurtulmak ve düşmanına üstün gelmek isteyen kimse "Beşkilahın , Kazmezin" esrnalarını çok okusun. Enğalulıytin: Harfi (sad), Menzili: Kalb, manası: Ya Azim, Ya Hakim, Ya Habir, Ya U.tif, Ya rahmanü rahıym'dir. . Hassııları: Pişmiş bir kiremit parçasına .bu ismi şerif yedi kere yazılıp arkasından da yine yedi kere Surei Fil yazıldıktan ve iyice döğüldükten sonra seni rahatsız eden bir düşmanın evine serpilirse o kimse o yerden hemen Çıkar. Bu ismi şerifi çok zikir eden kimse yangına karşı bu ismi okuyup yangının sönmesini dilese yangın genişlemeden söner. Toprak bir çanağa bu ismi şerif 2 I kere yazılıp su ile sildikten sonra hayalet görülen bir yere serpilse orada bir daha hayal görülmez. 18 - Kaberatin: Harfi (kaf), manası: Ya Aziz, Ya Baki, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Kafi, Ya Kerim, Ya i zzet Katil-Kerim· dir. Hassaları: Bu ismi şerifi her gün 60 kere okumay ı adet edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği şeyler rastlamaz. Bu ismi şerifi temiz bir kağıda (66) defa yazdıktan sonra Sure-i Yunus'un 93 ncü ayeti olan: . , ~ ,.,. ~ .... o .... J. .,. o .,. ı~ 01J ~ ~ııiı::. ~ 0 _,q 2J.i~ ;:: ı_;.;; ,Y.Ju ,. ., " ., . .... , .... , * 0 _ı :.\]J 8lıl ._ ~ Lll ~- ~ ~~ r:f'cf ~ Fel yevme nüneccike bi bedenike li tekuoe limen halfeke ayeten ve in ne kesira n m inen n asi an ayatina le ğafihin * ayet i kerimesini ilave ettikten sonra üzerinde taşıyan kimseye veba, taun gibi bulaşıcı, kırıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlar kendisine zarar vermezler. 477 19 - Gayihi: Harfi (ra), Menzili: Neayim, manası : Ya Kerim, Ya Kahhar, Ya Aziz, Ya Cebbar'dır. Hassalara: Bu ismi şerif kırmızı bir kağıda kardeş kanı, misk ve safran ve gUI suyu karışınu bir mürekkeble 92 defa, üç kere de Sılres - i Tarık'ın 8 nci: " "'"" ,. ; • ı • l o ı;._J~\ )~\.AJ ~ J ~ . ...., ~ ~ " İ nn eh ii ala rac' ıhi le kidir" ayeti kerimesini yazıp su ile sildikten sonra, adeti kesilmeyen bir kadına içirilirse Allah 'm izni ile kurtulur. 20 - Keydehüla: Harfi (şın) Menzili: Belde, manası: EIKadir, Hüvallah, Ya Kadim, Ya Kahir, Ya kıidiru ala külli şey'in'di r. Hassalaırı: Bu ismi şerif temiz bir kağıda 1 Ol kere yazıldıktan sonra arkas ından vefk ve Sure-i Taha' nın altmı ş dokuzuncu ayetlerini de hurufu mukanaa ile yazarak üzerinde taşıyan kimseyi büyü tutmaz ve kendisine büyü yapılmış ise bozulur. . J:1 -,., * * 14 -lll -lll * t:f 478 *" . , ::..__ ., ol l uy~ " Ve etkı mii fi yeminike telkaf ma saneO* innema saneu keydü sahırin ve la yUfllhus sahırü haysü eta* Kale musa ma ci'tüm bihis sıhr* innellahe se yübtılüh * innellahe la yuslihu anıeiei nıüfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi ketimatih i ve lev kerihel mücrimuo* Nazarı değene veya düşmanlarının gözlerine doğru Kaberatin, Gayaha diye devamlı olarak okuyan kimse düşmanlarının gözlerini kör eder, kendisini göremezler. 21 - Şemhah i rin : Harfi (te), menzili: Sad-Zabih; manası : Tealeyte Ya Aliyyü ya Alim 'dir. Ra ssaları : Temiz bir tabağa bu ismi şerif yedi kere yazıldıktan sonra menba suyu ile silerek karınca olan bir yere serpilse karıncalar oradan gider ve bir daha görünmezler. 22 - Şemhahi ' rin: Harfi (se), menzili: Sa'dı-Beli' , manası: YaKadi, Ya HCı, YaHu, Ya Rabbah, Ya Rabbah ' dır. Hassaları: Sivri sineği çok olan bir yere bir kağıda 15 kere yazdıktan sorıra orada yakılırsa sivri sinekler oradan kaçarlar. 23 - Şe mhahirin: Harfi (hı) menzili: Sa'dıs suuddur. Manası: Ya Kadir, Ya Kadir, Ya Kafi, Ya Aziz, Ya Cebbar'dır. 1-Iassalan: Bu ismi şerif bir kağıda 100 kere yazıldıktan sonra arkasından da: , J o ..- ; o , ; "" o , o- 0')\;:;; ~4\1 iY- Jl ~l";.,:~ı) ö )\:Wl ~s ~; 1 ~öll) ~ ; ; " .#; *. ı. .JYü) . " Ve elkayna beynehü mül adavetevet bağda e ila yevmil kıya meti beyne fUJiinin ve füHin" diye yazıp bir birlerinden ayrılması gereken kimselerin oturdukları bir yere konursa derhal birbirlerine düşman olarak ayrılırl ar. 479 24 - Bikehtahunihin: Harfi (zel), menzili: Sa'dil-ahbiyye, manası: Ya Kadim, Ya Daim'dir. Hassalan: Temiz bir tabağa 70 kere yazıp su ile sildikten sonra sabahleyin aç kamına içen kimse hiç aç l ık hissetmez. 25 - Beşarişin: Harfi (dad), menzili: Mukaddem, manası: # Ya Kadirü ala kilili şey'indir. . Hassalan: Bu ismi şerifı çok zikir eden kimse susuzluk hissetmez. Nefis isteklerinden korunur. 26 - Tuneşin : Harfi (zı), menzili: Müahhir, manası : Ya Şekür, Hüvallahül kerimdir. Hassalan: Bu ismi şerifı hem yazı hem rakk.amla dörtlü ve&ini yapıp etrafına da I ı kere Sure-i Fatiha yazıp nusha halinde çok ağlayan bir çocuğun boynuna takılırsa ç:ocuk ağlamaktan vazgeçer. Cenabı Hak'dan bir ricası olan kimse yatsı namazmdan sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılsın. İkinci rekatın ikinci seedesinde başını secdeden kaldırmadan 80 defa Tiincşin deyip muradım Hazret i Allah 'dan istesin, dileği kabul olunur. Başı ağrıyan bir kimse temiz bir kağıda 20 kere TWıeşin, 90 kere de (sad) harfi yazarak üzerinde taşısa baş ağrısından kurtulur. 27 - Şemhabaruhın: Harfi (gayn), menzili: Reşa, manası: El Kadirü Hüveallahüi-Kerimidir. Hassaları : 'Bu ismi şerif bir tabağa 28 defa yazılır, arkasından da yukarıda adı geçen ve Surei Yunus'un 81, 82 nci ayetlerini de ilave ettikten sonra su ile silip büyü yapılmış bir kimseye içirilirse Allah'ın izni ile büyüden kurtulur. Herhangi bir kimseden ibir istek ve dileğin varsa üç Yasin-i Şer if okuduktan sonra 35 kere de Berhetiyye okur ve o kimseden isteğini dilersen !lerhal yerine getirilir. Berhetiyyenin tesir ve faydaları sayınakla bitirilemez. İki tarafı keskin bir kılıç gibidir. İyilik i şlerinde olduğu kadar kötü işlerde de tesirlidir. Kötü işlerden maksat Celali olan arnellerdir ki bu . husust.a.. çok dikkatli olmak gerekir, zira haksız ve keyfi yapılan işlerde iki tarafı kesen kılıç bu defa yapana döner. 480 Bir kimsenin her ne dileği varsa kendinin ve annesinin adı ile dile~ini yazıp hesap ederek 28'e taksim etsin, baki hangi esmaya gelirse onun menzilinde o esmayı sıra adedi kadar, harfini de harfin adedi kadar yazarsın. Çıkan adedi yani 28'i taksim ettiğin adedi lbu defa bir kere de dörde taksim edip muradının unsurlarını bulup o ·unsurun icap ettirdiği şeyi yerine getirirsin. Bir kalırsa ateş, iki kalLrsa Toprak, üç Hava, dört de Sudur.
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
kardeş o yazdıgın berhetiye yalnış insanlar okusun başı belaya girsin diyemi yalnış yazıyorsun
HAVAS47
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 45
Yanıt Sayısı: 265
8 sene önce
kitaptan alıntı yaptım sadece.. kitapta öyle yazıyo..... Üstüne basa basa söylüyoruz [BİLGİLENDİRME] amaçlıdır diye ... insanların denemesi için deil... kitaplarda tabiki eksik verilir tam verilmez.. karşıma geçip ukalalık yapıyosun kimsenin zarar görmesini istemem senin karşıma geçip bunları söyleme cesaretin varmı çok merak ediyorum...
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
sana yalnış yaptın diyen biri olaursa ve sende yalnış yaptıysan bi seyi neden onu düzelmek yerine basit ucuz seyler söylemekle kendini avutuyorsun bin tane bu işten anlayan alime sor yazdıgın berhetiye yalnış berhetiye okumak zaten çok tehlikelidir bir de yalnış okumak adamı götürür neden boş konuşmak yerine yalnışını düzeltmiyorsun zaten adam olsan böle boş boş konuşmassın hatanı anlar düzeltirsin yalnış yalnıştır dogruda dogru birinin başına cin musallatı getiricen günahı boynuna binicek yazık deyilmi o adama hemde sana
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. dogru olanı budur
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
Berhetihin 2: Keririo 2. Tetlihin 2. Turinin 2. Meezelin 2. Bezeelin 2. Terkabin 2. Derbeşin 2. Galmeşin 2. Hiitıyrin 2. Kalenhiidin 2. Berşanin 2. Kazbirin 2. Nemiişelabm 2. Derheyiili 2. Beşkitabın 2. Kazmezin 2. Enğaliil'itin 2. Kaberatin 2. Gayihi 2. Keydehôla 2. Şemhahirin 2. Şemhehirin 2. Şemhabirin 2. Bikehtahunihin 2. Beşarişin bin tane kitap okuyun böle yazan bir berhetiye bulamasınız keriro Kalenhiidin Nemiişelabm en ucuz havas kitabında bile böle yalnış işimler yoktur birinin hayatını kaydırıcan günahını ödeyemessin
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
berhetiyenin ses aksamını kimse tam olarak çözememişdir çok usta yahudi hahamlar tapınakcılar bilir
seviyorum
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 13
Yanıt Sayısı: 602
8 sene önce
Bencre konu acarken bilip acmak gerekir yani erhan aviyle pozitifin mesajimdan once okusalar allah esirgesin nasil bir vebal
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
28 tane cin padişahının işmi diye bir yazı yazılmış berhetiye allahın isimleridir cin padişahının deyil buda yalnış her ismin görevli bir meleyi vardır 7 gök kubbenin meleklerinin emri altındaki ulvi varlıklardır ruhnaiyetdir hepside ulvidir bu konuyu oyuncak etmişler yazık 28 tane cin padişahıda yoktur bu 7 gök kubbenin meleklerinin emri altında katiriliyonlarca ruhaniyet vardır ulvi cinler vardır
POZİTİF
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 48
Yanıt Sayısı: 965
8 sene önce
Yine söylüyorum arkadaşlar bu konu hakkında tecrübe edinmiş ve özellikle sadece bertetiye ile ilgili bilgisi çok fazla olan ve nasıl ygulama yapılacagını çok iyi bilen birinden bilgi aldım bunu okuyacagınız zaman günü saati ebced degeri her bir ismin gorevli ruhaniyetinin ismini bilmeniz gerekiyor ayrıca okuyacagınız zaman belli sure'ler var onları okumanız gerekiyor esmaül hüsnayı okumanız gerekıyor ki size zarar gelmesin dıye ama hepsinin sayısı okuma önceliği neyi nerede nasıl kaç kez okunması gerektiğini bilmenız gerekıyor ha bunların hepsini yapmanız için çok bilmekte işe yaramıyor ilim sahibi olacaksınız tecrube olacak korku olmayacak ilim sahibi olabılmek bu tur uygulamaları yonetebılmek için için riyazet şart en az 6 ay ben 2 sene riyazette bulunan insan tanıyorum yediği ekmek su hurma
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
her ismin görevli ruhaniyeti ismini neymiş nerak etttim kim biliyormuş okursan gelir hepsi bu kadar bi saat önce okudugunla bi saat sonra okudugun görevli farklıdır aynı deyildir okudukça yüzlercesi gelir adlarını tek tek örenip nere yazıcan 2 sene riyazatda neyin nesi 10bin kere oku yeter biriken enerji vucudunuza yansır hava toprak su ateş
erhanozbay
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 141
8 sene önce
bakın berhetiye hakkında saglam güvenilir hiç bir kaynak yoook olsada kimseyle kimse paylaşmaz bir kaç uyduruk laf uzak durun
ERBAUN
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 69
Yanıt Sayısı: 951
7 sene önce
tabii ki paylaşılmaz berhetiyenin asıl hali , berhetiyenin nerde kullanıldığını bilinmeden yazılmış sakın denemeyin
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22142 Kayıtlı Üye
  • 16501 Konu
  • 143704 Cevap
  • Son Üye Suhbe
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (3)
  • SÜPER MODERATÖR (9)
  • MODERATÖR (1)