Alt 16-04-13, 09:18 #1 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart Devri Ala Duası ve Havassı

Bu çok kıymetli dua Hz. Şeyh’ül Ekber İbni Arabi Hazretlerinin azim bir evradıdır malumunuz. Bir çok yerde verilmiş olmasına rağmen havassından faydalarından bahsedilmediğinden bizde faydamız olsun hem de bu kardeşinize dua edersiniz diye kısaca nerelerde okunacağı ve faydalarına deyindik. Bu duanın bir çok faydaları vardır bunlardan bazıları Her kim bu duayı Hulusi kalp ile okusa vird edinse veya bela, kıtlık, yoksulluk anında okunsa veya yazıp nusha edip üzerinde taşısa veya büyükler ve devlet erkanı yanına gittiklerinde makbul olup hacetlerinin reva olması için. İnsanların Muhabbet için, dil bağı için, çocuklara arız olan ümmü sübyan hastalığı için, hamilenin çocuğunu muhafaza ve düşük yapmaması için, nazar için, insanlar ve cinlerin zararlarından korunmak için, gece ve gündüz gelen evhamlar için, zehirli ve zararlı olan hayvanların zararlarından korunmak için, rızkın ziyade olması için, şer ve zararları asan etmek için, deniz ve kara seferlerinde selamet için, bedene arız olan cümle illetlerin defi için, düşmana galebe ve zafer için, bu duayı evine asarsa yangın olmaması ve hırsız girmemesi için gayet mücerrep bir duadır. Bu dua okunmadan evvel istiğfar edilir 11 Fatiha İhlas Felak- Nas ve en az 21 Salavat-ı Şerife getirilip Hasıl olan sevabı Başta Efendimiz Kalblerin Tabibi Seyidimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi ve sellemin Ruhuna Sahabelerin (Rıdvanullahi tela Aleyhim Ecmain) ruhlarına ve Bu Duayı ümmete hediye eden M. İbni Arabi hazretlerinin ruhlarına hediye edip öyle başlamak lazımdır. Belli bir adeti olmamakla beraber Hazretin türbesinde okunduğu üzere sabah ve akşam okunmasına riayet etmekte fayda vardır. Allahu alem bissavab


Ve lekad âteynâ dâvûde ve suleymâne ilmâ, ve kâlal hamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu'minîn.
Andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar: "Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun" dediler. (Neml, 27/15)
Rabbi evzı'nî en eşkure ni'metekelletî en'amte aleyye ve âlâ vâlideyye ve en a'mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.
Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. (Neml, 27/19)
Hz. Süleyman (a.s.), şiddetli bir hastalığa yakalanır, cansız ceset denecek hâle gelir, sonra tekrar sağlığına kavuşur ve Allah'a şöyle dua eder:
Rabbiğfir lî veheb lî mulken lâ yenbağî li ehadin min ba'dî, inneke entel vehhâb.
Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki, ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz, bütün dilekleri veren sensin. (Sâd, 38/35)

Alinti
__________________
Susuyorsam çaresizliğimden değil...
Bilki asaletimdendir..
Konuşursam can yakarım...Fırtınalar koparırım......Yüzü dost,özü düşmandan usandım.Dili mü'min,kalbi şeytandan usandım.
Dostum;herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım!
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Alt 16-04-13, 09:18 #2 (permalink)
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Hun Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 17-09-12
Mesajlar: 6,598
Hun is an unknown quantity at this point
Standart

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1)Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan, Ey kendi varlığı ile kaim olup mevcudatı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah’ım, seninle korundum lütfen beni koru.Bismillah, zırhıyla hakikatiyle, korunmasıyla, kifâyesiyle de bunu ikram eyle Ya Rabbi.
2)Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan Ahir olan ALLAH’ım, Maşaallah la kuvvete illa billah; hazinesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla, o kıymetli dairenin içerisine lütfen beni de sok Ya Rabbi.
3)Ey hoşgörülü Haliym olan, Ey her türlü şeyi örten, kapayan, gizleyen Settar olan Rabbim, Ve’tesimû bihablillahi ayetinin sırrıyla, tesettürü hicabi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı, örtünmeyi lütfen nasip eyle.
4)Ey her şey’i ihata eden, kuşatan Muhit olan, Ey kudreti her şeye yeten Kadir olan Allah’ım, Zalike hayrûn zalike min ayatillah ayetinin bereketiyle, emniyet süruruyla, giysilerin en hayırlısı olan takva libasından giyinenlerden olmayı, aziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip eyle Ya Rabbi.
5)Ey Karib, Ey Mucib Ve mahüm bi darrine bihi min ehadin illa biiznillahi ayetinin manasıyla, korumasıyla, hürmetiyle lütfen beni,nefsimi ailemi,dinimi,malımı,evlatlarımı,evimi icabet eyle, koru ve kurtar Ya Rabbelalemiyn.
6)Ey belaları reddeden Mani olan, Ey faydaları veren Nafi olan Allah’ım, Ehazetuhuğaşiyetün min a’zabillah ayetlerinle, Esmalarınla, kelimelerinle, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veya haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Ya Rabbi.
7)Ey zillete düşüren, değersiz kılan Muzill olan, Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah’ım, zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine, basiretlerine Femen yehdiyhi min ba’dillah ayetindeki gibi bir perde koyarak, kuratarıcım ol lütfen Ya Rabbi.
8)Ey izhar ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında tutan Kabız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhar olan Allah’ım bana tuzak kuranların mekirlerine, hilelerine, azaplarına karşı Fe ma kane lehü min fi’etin yensurunehu min dün’illahi ayetinin sırrıyla, manasıyla, yardımcı olduğun kullarının arasına beni de dahil eyle. Tuzakçıları da rezil, mağlup ve perişan olarak reddet, kifayet eyle, onları Sana havale ediyorum Ya Rabbi.
9)Ey zatına ve Sıfatlarına fenalık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbuh olan, Ey, mukaddes ve arı Kuddüs olan Allah’ım, Akbil vela tehaf inneke min’el aminine” bi fadzlillahi ayetinde ki münacatın lezzetini lütfen bana tattır ve bu ayetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içerisinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle Ya Rabbi.
10)Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Darr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim, Fe kuti’a dabir’ul kavm’illezine zalemu, velhamdüllillahi rabb’il a’lemiyn ayetinin sırrıyla, zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere (ayette bahsolunanlar misali) vebalini, nikalini, zevalini tattır Ya Rabbi.
11)Ey yakin halini yaratan Selam olan, Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrakı oluşturan Mü’min olan Allah’ım, düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşra fi’l hayatiddünya ve fi’l ahireti la tebdile likelimatillah ayetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin, dünya ve ahiret hayatı için ise sözlerinde, vaadlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim.. Bu ayetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Ya Rabbi.
12)Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zim olan, ey izzet bahşeden ve dilediğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım, Ve la yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillahi ayetinde ki sırrınla, celallik sultanlığının, sanatlarının ve gururunun verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Ya Rabbi.
13)Ey Zatıyla tüm kemal sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celil olan, ey sonsuz manalara sahip, yegane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebir olan Allah’ım, Felemma ra’eynehü ekbernehünne ve kataa;’ne eydiyehünne ve kulne haşalillahi ayetinin sırrıyla verdiğin celallik, mükemmellik, ikballik, yüce azamet ihtiva eden cübbeyi bana da giydir Ya Rabbi.
14)Ey eşi benzeri olmayan A’ziz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedud olan Allah’ım, Yühibbünehüm kehubbillah, vellezine amenü eşeddu hubbenlillah ayetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakınlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat, meveddet eyle.. Ki böylece boyun etsinler Ya Rabbi.
15)Ey apaçık ortada, algılanabilen Zahir olan, Ey gizli ortada olmayan, algılanamayan, Batın olan Rabb’im, lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehü ezilletten a’la’l mü’minine ei’zzeten a’la’l kafirine yücahiddüne fi sebilillahi ayetinin sırlarının ve nurunun verdiği gücü benim üstüme de gönder, bana da ikram ve ihsan eyle, o kulların gibi sevilmeyi, sevmeyi, mü’minlere karşı yufka yürekli olmayı nasip eyle Ya Rabbi.
16)Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkansız, ihtiyaçtan, beri Samed olan, Ey açığa çıkaran, idrak ettiren, kendisiyle irşad olunan Nur olan, sermedi olan Allah’ım, Fein haccuke fekul eslemtü vechiye’lillah ayetinin sırrıyla vechimi (yüzümü) işrak, ünsiyet ve cemalinin nuruyla lütfen aydınlat Ya Rabbi.
17)Ya Bedia’s semavative’l arz Ya Zelcelali ve’l ikram, Ey Tek, varlığında benzeri olmayan, şey’leri icad eden, göklerin ve yerin Nur’u Cemali, Ey Celal ve mutlak hüküm ve ikram sahibi Allah, vehlul u’kdeten min lisani yefkahü kavli (Hz. Musa’nın duası) ayetinin sırrıyla, manasıyla (Musa Aleyhisselam’ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü belagatimi ve fasihliğimi ikram eyle Ya Rabbi.
18)Allah’ım “Sümme telinü cülüduühüm ve kulubühüm li zikrillahi” ayetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve yürekleri Allah’ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı Ya Rabbi.
19)Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren Cebbar olan, Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah’ım, Ve me’nnasru illa min i’ndi’llahi ayetinin sırrıyla, lütfen beni heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklılığıyla, düşmanlarının zorbalığına ve gücüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir lütfen Ya Rabbi.
20)Ey açan, yayan, genişlik veren Basit olan, Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren, Fettah olan Allah’ım, lütfen Rabbişrah li sadriy ve yessirliy emri ayetinin sırrıyla bana da bu ayetin verdiği messeresi (bilinç aydınlığını) kolaylaştır ve sevinci lütfen daim ikram eyle Ya Rabbi.
21)Kolaylık verici, hoş tutucu Rabb’im, lütfen Elem neşrahleke sadrak ayetinin sırrıyla, bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik, açıklık, aydınlık (nur) ikram eyle Ya Rabbi.
22) Ya Rabbi, Yevmeizin yefrahul mü’minune bi nasrillah ayetinin sırrıyla müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü’mib kulların gibi lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.
23)Ey lütuf sahibi, birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcut Latif olan, Ey son derece merhametli Rauf olan Rabb’im, Ve tatmainnu kulubühüm bizikr’illah ayetinin sırrıyla, kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, iman nasip ettiğin kulların gibi benim kalbime de lütfen iman, huzur ve sukunet ikram eyle
24)Ey sabırla rızası olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabur olan, Ey ikram ettiklerinin değerini bilene, şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekur olan Allah’ım, Kem min fietin kaliletin ğalebet fieten kesireten biiznillahi ayetinin sırrıyla ve izninle, sabırlı olan sabitliğinin, sadakatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle Ya Rabbi.
25)Ey koruyan, muhafaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen Hafız olan, Ey vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekil olan Allah’ım, Lehü mua’kibatun min beyn’i yedeyhi ve minhalfiihi yahfizunehu min emrillah ayetinin sırrıyla, şahidleriyle, tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan (her yönden) koru, koruyucum ve vekilim olan Allah’ım.
26)Ey kendi varlığı ile mevcudatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Daim olan Allah’ım, Ve keyfe ehafu ma eşrektüm ve la tehafune enneküm eşrektüm billah, ayetinde sözü geçen, burhan sahibi kimselerin, (şirk ehli olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sabit eyle lütfen Ya Rabbi.
27)Ey güzel Mevlam, Ey güzel kurtarıcı, E’tet’tehizüna hüzuven kale euzü billah ayetinin sahibi olan kimseyi galib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı galib eyle lütfen Ya Rabbi.
28)Ey talep ettiren Talib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini ikram eden yegane Galib olan Allah’ım, İnna erselnake şahiden mubeşşiren ve neziren litu’minu billah ayetinin sırrıyla, imanıyla, bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeleyici olarak Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi azizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Ya Rabbi.
29)Ey kifayet eden, yeten, yetiştiren, el veren Kafi olan, Ey şefaat eden , şifa veren Şafi olan Allah’ım, lütfen beni “lev enzelna haz’el Kur’ane a’la cebelin lareeytehü haşia’an mutesaddian min haşyet’illah” ayetinin sırrıyla, verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifayet eyle, yardımcım ol lütfen Ya Rabbi.
30)Ey karşılıksız olarak ihsanda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı, Ey sonsuz manalarıyla sürekli rızık verici Rezzak olan Allah’ım, kulü veşrebü min rizkillahi ayetinin sırrıyla rızıklarda sağladığı kolaylığı, musahhar kılmasını kabul edilmesini bana indinden lutfet Ya Rabbi.
31)Ey Tek, yardımcı, hami, dost, dilediğine arka çıkıp onları kemale ulaştıran Veli olan, Ey yüce fevkalade yüksek A’liy olan Allahım, Zalike min fadzillah ayetinin sırrıyla inayetiyle, medediyle, mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selametle korumakla, sahip çıkmakla bana Velilik yap (sahip çık), imdad eyle lütfen Ya Rabbi.
32)Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yegane zenginlik sahibi Ganiy olan Allah’ım İza fea’lü ….ten ev zalemu enfüsehum zeker’ullahe festağferü lizünübihim ve men yağfir’uzzunube illallah ayetinde zikrolan Rasulünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikram ettiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikram eyle..
Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakim olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvab olan ve Ey Tek, va’dinde sadık, sözünde duran, nimetleri herkese ihsan eden, muhsin Berr olan Allah’ım, onların bilinçlerine nasuh tevbeleri oluşmasını sağladığın, ikram ettiğin gibi bana da lütfen nasuh tövbesi ikram eyle Ya Rabbi.
33)Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş “TEK” Vahid, Ahad, olan ALLAH, Fea’lem ennehü lailaheilallah Senin sözün ve takva olan bu ayetinle sevgilin Rasulün Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu ayetin sırrıyla, manasıyla bağla Ya Rabbi.
34)Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım, Kul Ya i’badiyellezine esrefü a’la enfusihim la taknetü min rahmet’illah ayetinin verdiği ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi hoş eyle Ya Rabbi.
35)Ey yaratıklarının hitaplarını her haliyle algılayan Semi olan, Ey yarattıklarına mekanca yakin Karib olan, Allah’ım, Da’vahum fiha subhaneke Allahumme ve tahiyyatehum fiha selam ve ahiru da’vahum enil’hamdu lillahi rabbilalemiyn yüce ayetinin hürmetiyle, takva sahibi, selamlanan, barış ve şükür sahibi olan mü’minlere hazırlanmış olan A’dn Cennetlerine onları yerleştirdiğin gibi beni de oralarda yerleştir ve barındır Ya Rabbel’alemiyn.
SON DUA’nın MANASI
Ya Allah, Ya Allah , Ya Allah, Ya Rabbim,
Ey fayda verici,Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve Rahiym olan Allah, bu Ayetlerin sözlerin ve Esmalarının yüzüsuyu hörmetine kazandırıcı bir güç ikram eyle.. Bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler,aydınlanmış kabirler kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikram eyle Ya Rabbi.
Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ a’lisine, sahabesine çokça selam ver


Alinti
__________________
Susuyorsam çaresizliğimden değil...
Bilki asaletimdendir..
Konuşursam can yakarım...Fırtınalar koparırım......Yüzü dost,özü düşmandan usandım.Dili mü'min,kalbi şeytandan usandım.
Dostum;herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım!
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla
Alt 27-04-13, 08:22 #3 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 20-03-13
Bulunduğu yer: ankara
Mesajlar: 95
asil66 is an unknown quantity at this point
asil66 asil66 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 20-03-13
Bulunduğu yer: ankara
Mesajlar: 95
asil66 is an unknown quantity at this point
Standart

Hun emeğine yüregini sağlık.Mhakkak ki çok büyük bir dua.sağ ol.
asil66 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile CevaplaAlıntı ile Cevapla

Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Cevşen'in Havassı doguasya İstek Ve Hacet Duaları 3 13-11-15 20:22
Fatiha Suresi Havassı lahutiye Lahutiye Havas İlmi 8 13-08-14 00:42
Cin Suresi Havassı lahutiye Lahutiye Havas İlmi 5 13-04-13 16:10
En nûr adı ve havassı Hun Esmaül Hüsna İle Dualar 4 24-12-12 19:08
Muavvizeteyn Sureleri Havassı lahutiye Lahutiye Havas İlmi 1 02-08-12 22:46


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:01.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
 

Hakkımızda

"Türkyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesine Hoş Geldiniz"

 

Lahutiye

Türkiyenin En Büyük Gizli İlimler Sitesi.

Copyright © 2017